213/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2006 do 30.06.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

213
ZÁKON
z 15. marca 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 635/2004 Z. z. a zákona č. 747/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. b) piatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a účtov majiteľov zaknihovaných podielových listov vedených v samostatnej evidencii zaknihovaných podielových listov otvoreného podielového fondu (ďalej len „samostatná evidencia")“.
2.
V § 3 odsek 8 znie:
„(8)
Správcovská spoločnosť môže vydávať akcie len ako zaknihované kmeňové akcie8) na meno.“.
3.
V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak osobitný predpis alebo právny úkon vyžaduje údaje o osobe vlastníka majetku v podielovom fonde, nahradia sa údaje o všetkých podielnikoch názvom podielového fondu a údajmi o správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje tento podielový fond.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
4.
V § 6 ods. 2 písm. d) sa za slovo „zákona“ vkladá čiarka a slová „za dvoch zamestnancov zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona“.
5.
V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
sú splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie investičných služieb20a) vo vzťahu k požadovanému rozsahu činností podľa § 3 ods. 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
§ 54 a 55 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 6 ods. 3 písm. e) sa za slovo „zákona“ vkladá čiarka a slová „za dvoch zamestnancov zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona“.
7.
V § 11 ods. 2 sa slová „spoločnosť vykonáva aj“ nahrádzajú slovami „spoločnosť, ktorej Národná banka Slovenska udelila povolenie na vykonávanie“.
8.
V § 12 ods. 1 sa za slovo „zákona“ vkladá čiarka a slová „zamestnancami zodpovednými za odborné činnosti podľa tohto zákona“.
9.
V § 15 ods. 5 prvá veta znie: „Záznamy podľa odsekov 1 až 4 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa spravovaných podielových fondov a poskytovaných investičných služieb je správcovská spoločnosť povinná uchovávať desať rokov od ich vyhotovenia.“.
10.
V § 16 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
cenné papiere vydané touto správcovskou spoločnosťou okrem podielových listov podielových fondov, ktoré spravuje,“.
11.
V § 16 ods. 2 písm. a) sa slová „dozornej rady, prokurista“ nahrádzajú slovom „prokurista“.
12.
V § 16 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
vlastní podiel väčší ako 5 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach člen predstavenstva, dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec tejto správcovskej spoločnosti, alebo osoba im blízka.“.
13.
V § 16 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak správcovská spoločnosť nadobúda do majetku v podielovom fonde cenné papiere, nástroje peňažného trhu a deriváty z majetku obchodných spoločností alebo predáva cenné papiere, nástroje peňažného trhu a deriváty z majetku v podielovom fonde formou anonymných obchodov.34a)“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
„34a)
§ 7 ods. 10 zákona č. 566/2001 Z. z.“.
14.
V § 20 sa odsek 3 dopĺňa písmenami g), h) a i), ktoré znejú:
„g)
nadobúdať do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností len také nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú na území štátu, v ktorom nie je obmedzené nadobúdanie nehnuteľností a súčasne v tomto štáte existuje register nehnuteľností, do ktorého sa zapisujú vlastnícke a iné vecné práva k nehnuteľnostiam,
h)
pre prípad možnosti poškodenia alebo zničenia nehnuteľnosti v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností uzavieranie poistnej zmluvy, ktorá by v plnom rozsahu zabezpečovala náhradu škody,
i)
plnenie povinností podľa § 73e, 73f a 73j.“.
15.
V § 20 ods. 5 sa slová „prijímaním návrhov určených vopred neurčenému okruhu osôb (ďalej len „anonymné obchody")“ nahrádzajú slovami „formou anonymných obchodov34a)“.
16.
V § 23 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
poplatkov realitným kanceláriám, ktorých služby správcovská spoločnosť využíva pri správe majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností, odmien znalcom za oceňovanie nehnuteľností, správnych poplatkov uhrádzaných katastru nehnuteľností, poplatkov uhrádzaných obdobnému registru nehnuteľností, ak ide o nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v zahraničí a poistenia nehnuteľností.“.
17.
V § 29 odsek 6 znie:
„(6)
Zahraničná správcovská spoločnosť nemá oznamovaciu povinnosť podľa odsekov 1 až 4, ak bude vykonávať len distribúciu cenných papierov európskeho fondu na území Slovenskej republiky prostredníctvom inej osoby.“.
18.
V § 39 ods. 5 písmeno f) znie:
„f)
pravidlá oceňovania majetku v otvorenom podielovom fonde a pravidlá zisťovania a použitia výnosov z tohto majetku,“.
19.
V § 40 ods. 4 písmeno e) znie:
„e)
dátum vydania emisie podielového listu; v prípade zaknihovaných podielových listov môže spoločný prevádzkový poriadok určiť, že údaj o dátume vydania emisie sa nahradí údajom o dátume vydania podielových listov,“.
20.
V § 40 odsek 5 znie:
„(5)
Pri zaknihovaných podielových listoch otvoreného podielového fondu môže viesť evidenciu55) zaknihovaných podielových listov otvoreného podielového fondu centrálny depozitár alebo depozitár príslušného otvoreného podielového fondu a správcovská spoločnosť v samostatnej evidencii. Na túto činnosť je potrebný predchádzajúci súhlas podľa § 57.“.
21.
V § 40 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
22.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56 znie:
„56)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
23.
V § 40 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Pri zaknihovaných podielových listoch na meno nahrádza zoznam podielnikov samostatná evidencia.“.
24.
V § 40 ods. 8 písmená a) a b) znejú:
„a)
číselné označenie podielového listu, ak ide o listinný podielový list,
b)
počet podielových listov v majetku podielnika s uvedením počtu podielov na každom podielovom liste,“.
25.
§ 40 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Podielový list, ktorý je vydaný v listinnej podobe na meno, možno vymeniť za dva alebo viac podielových listov v listinnej podobe na meno rovnakého podielnika rovnakého otvoreného podielového fondu. Menený podielový list sa považuje za vrátený, a to ku dňu jeho vydania, a vymenené podielové listy sa považujú za vydané, a to ku dňu vydania meneného podielového listu. Súčet počtu podielov takto vymenených podielových listov sa musí rovnať počtu podielov meneného podielového listu. Na takto vymenené podielové listy sa nevzťahuje § 41 ods. 5.“.
26.
Za § 40 sa vkladajú § 40a až 40c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠40a
Samostatná evidencia
(1)
Samostatnú evidenciu tvorí
a)
register emitenta podielových listov vedený depozitárom,
b)
účty majiteľov zaknihovaných podielových listov vedené správcovskou spoločnosťou spravujúcou príslušný otvorený podielový fond alebo depozitárom,
c)
register záložných práv k podielovým listom v samostatnej evidencii vedený depozitárom alebo správcovskou spoločnosťou (ďalej len „register záložných práv k podielovým listom"),
d)
register zabezpečovacích prevodov k podielovým listom v samostatnej evidencii vedený depozitárom alebo správcovskou spoločnosťou (ďalej len „register zabezpečovacích prevodov k podielovým listom").
(2)
Na žiadosť správcovskej spoločnosti depozitár zriadi register emitenta podielových listov. Depozitár vedie správcovskej spoločnosti len jeden register emitenta podielových listov za každý otvorený podielový fond. Právny vzťah medzi správcovskou spoločnosťou a depozitárom pri vedení tohto registra sa spravuje týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.
(3)
Register emitenta podielových listov obsahuje tieto údaje:
a)
číselné označenie registra emitenta podielových listov a dátum jeho založenia,
b)
obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo správcovskej spoločnosti,
c)
údaje o každom otvorenom podielovom fonde, pre ktorý depozitár vedie register emitenta podielových listov, a to
1.
názov otvoreného podielového fondu,
2.
údaj o forme podielových listov,
3.
počiatočnú hodnotu jedného podielu,
4.
ISIN, ak spoločný prevádzkový poriadok neurčí inak,
5.
dátum vydania emisie podielových listov,
6.
celkový počet podielových listov v obehu a celkový počet podielov v obehu.
(4)
Údaje o majiteľoch podielových listov v samostatnej evidencii vedie správcovská spoločnosť alebo depozitár na účtoch majiteľov zaknihovaných podielových listov. Účet majiteľa zaknihovaných podielových listov obsahuje tieto údaje:
a)
číselné označenie účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov a dátum jeho zriadenia,
b)
údaje o majiteľovi účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov, a to
1.
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo, ak je právnickou osobou,
2.
meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou,
c)
údaje o podielových listoch na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov, a to
1.
údaje z registra emitenta podielových listov podľa odseku 3 písm. c) prvého až tretieho bodu,
2.
počet podielových listov a celkový počet podielov, na ktoré znejú tieto podielové listy, osobitne za každý otvorený podielový fond,
3.
obchodné mená alebo názvy, identifikačné čísla spolumajiteľov podielového listu, ak sú právnickými osobami, a veľkosť ich spoluvlastníckeho podielu alebo mená, priezviská, trvalý pobyt a rodné čísla, ak sú fyzickými osobami, a veľkosť ich spoluvlastníckeho podielu,
4.
údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať s podielovým listom a obmedzení výkonu tohto práva,56a)
5.
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá podielový list spravuje alebo s ním vykonáva činnosti podľa § 3 ods. 3, alebo obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý podielový list spravuje alebo s ním vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu,56b)
6.
údaj o tom, či bolo k podielovému listu zriadené záložné právo, a identifikačné údaje záložného veriteľa v rozsahu podľa písmena b),
d)
údaje o osobách oprávnených nakladať s podielovými listami evidovanými na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov v rozsahu podľa písmena b) a rozsah tohto oprávnenia,
e)
údaje o osobách oprávnených požadovať údaje o týchto cenných papieroch v rozsahu podľa písmena b) a rozsah tohto oprávnenia,
f)
dátum a čas vykonania príslušného účtového zápisu na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov.
(5)
Správcovská spoločnosť alebo depozitár zriadi účet majiteľa zaknihovaných podielových listov fyzickej osobe alebo právnickej osobe,
a)
ktorá je podielnikom,
b)
ktorá si podala žiadosť o zriadenie účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov, alebo
c)
na základe žiadosti obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo emitenta podielových listov.
(6)
Číselné označenie účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov správcovská spoločnosť alebo depozitár oznámi len jeho majiteľovi alebo osobe, ktorá preukáže oprávnenie konať za majiteľa účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov. Správcovská spoločnosť a depozitár si vzájomne poskytujú údaje vedené na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov na účely plnenia ich povinností podľa tohto zákona.
(7)
Právne vzťahy medzi správcovskou spoločnosťou alebo depozitárom a majiteľom účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov sa spravujú týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.
(8)
Správcovská spoločnosť alebo depozitár sú povinní odovzdať podielnikovi výpis z účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov bez zbytočného odkladu po tom, čo vykonajú účtový zápis v prospech alebo na ťarchu tohto účtu, ak sa nedohodnú inak, alebo na žiadosť podielnika. Výpis z účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov pri vykonaní účtového zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto účtu obsahuje údaje o podielových listoch, ktorých sa zmena týka, s uvedením počtu podielových listov a počtu podielov, na ktoré znejú tieto podielové listy podľa jednotlivých otvorených podielových fondov. Výpis z účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov vypracovaný na žiadosť jeho majiteľa obsahuje, osobitne za každý otvorený podielový fond, údaj o počte podielových listov a počet podielov, na ktoré znejú tieto podielové listy.
(9)
Údaje o majiteľoch podielových listov v samostatnej evidencii je správcovská spoločnosť povinná zálohovať po dobu podľa § 15 ods. 5 v stave najmenej ku koncu každého obchodného dňa. Tieto údaje musia byť v rovnakom rozsahu zálohované aj u depozitára, a to najmenej raz za týždeň. Povinnosť denne zálohovať údaje o majiteľoch podielových listov v samostatnej evidencii má aj depozitár, ak vedie účty majiteľov zaknihovaných podielových listov.
(10)
Ak je podielový list v spoluvlastníctve viacerých majiteľov, správcovská spoločnosť alebo depozitár eviduje podielový list na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov na základe
a)
zmluvy podľa osobitného predpisu;56) v tom prípade spôsob a postup evidencie upraví spoločný prevádzkový poriadok,
b)
právoplatného rozhodnutia o dedičstve,
c)
právoplatného rozhodnutia štátneho orgánu alebo
d)
iných právnych skutočností.
(11)
Ak je podielový list v spoluvlastníctve viacerých majiteľov, nesmie byť spoluvlastnícky podiel na podielovom liste pripadajúci na jedného spolumajiteľa menší ako jeden podiel, ak štatút podielového fondu neurčí inak.
§ 40b
Spoločný prevádzkový poriadok
(1)
Ak sa správcovská spoločnosť a depozitár rozhodli požiadať o predchádzajúci súhlas na vedenie samostatnej evidencie podľa § 57 ods. 1 písm. g), sú povinní spolu so žiadosťou o vydanie predchádzajúceho súhlasu predložiť Národnej banke Slovenska na schválenie aj návrh spoločného prevádzkového poriadku.
(2)
Spoločný prevádzkový poriadok upravuje postup a spôsob vedenia samostatnej evidencie.
(3)
Spoločný prevádzkový poriadok obsahuje najmä
a)
pravidlá zriadenia a zrušenia registra emitenta podielových listov, spôsob a postupy vydávania, vyplácania, zmeny náležitostí a zániku podielových listov, spôsob a postup zmeny podoby podielových listov, spôsob a postup registrácie záložného práva zriadeného k podielovým listom, postup a spôsob poskytovania údajov z registra záložných práv k podielovým listom a registra zabezpečovacích prevodov k podielovým listom,
b)
pravidlá založenia a zrušenia účtov majiteľov zaknihovaných podielových listov vedených správcovskou spoločnosťou alebo depozitárom,
c)
spôsob a postup zadávania príkazov na prevod a prechod zaknihovaných podielových listov,
d)
spôsob a postup podávania príkazov na registráciu pozastavenia práva nakladať s podielovým listom,
e)
pravidlá na riešenie reklamácií osôb, ktorým depozitár a správcovská spoločnosť v súvislosti s vedením samostatnej evidencie poskytujú služby,
f)
spôsob a postup pri oprave chybných údajov v samostatnej evidencii,
g)
spôsob a postup pri ostatných činnostiach depozitára a správcovskej spoločnosti vyplývajúcich z vedenia samostatnej evidencie.
(4)
Spoločný prevádzkový poriadok a jeho zmeny nadobúdajú účinnosť najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o ich schválení, najneskôr však dňom určeným v rozhodnutí Národnej banky Slovenska o ich schválení. Národná banka Slovenska spoločný prevádzkový poriadok a jeho zmeny neschváli, ak je v rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov.56c)
(5)
Ak Národná banka Slovenska nevydá rozhodnutie podľa odseku 4 do 30 dní odo dňa, keď bol návrh spoločného prevádzkového poriadku alebo jeho zmien doručený, alebo odo dňa doplnenia podania, spoločný prevádzkový poriadok a jeho zmeny sa považujú za schválené; na schvaľovanie návrhu spoločného prevádzkového poriadku predloženého spolu so žiadosťou o vydanie predchádzajúceho súhlasu na vedenie samostatnej evidencie depozitárom a správcovskou spoločnosťou sa primerane vzťahujú ustanovenia § 57.
(6)
Správcovská spoločnosť a depozitár sú povinní spoločný prevádzkový poriadok vrátane jeho zmien sprístupniť verejnosti v písomnej forme v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitára a na svojej internetovej stránke a uverejniť o tom oznam v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou alebo s dostatočným rozšírením na území Slovenskej republiky.
(7)
Spoločný prevádzkový poriadok je záväzný pre správcovskú spoločnosť, depozitára, majiteľov podielových listov, právnickú osobu poverenú vedením zoznamu podielnikov podľa § 40 ods. 7, pre osoby, ktorým depozitár a správcovská spoločnosť poskytujú služby v súvislosti s vedením samostatnej evidencie, právnické osoby a fyzické osoby podávajúce príkaz na registráciu vzniku, zmeny a zániku záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu a pre právnické osoby a fyzické osoby požadujúce výpis z registra záložných práv k podielovým listom alebo výpis z registra zabezpečovacích prevodov k podielovým listom.
§ 40c
(1)
Ak správcovská spoločnosť rozhodne o zmene podoby listinného podielového listu na zaknihovaný podielový list, ktorý má byť vedený v samostatnej evidencii, bez zbytočného odkladu je povinná písomne informovať Národnú banku Slovenska, centrálneho depozitára a všetkých podielnikov podielového fondu o prijatí takého rozhodnutia. Toto rozhodnutie musí obsahovať dátum vykonania registrácie.
(2)
Depozitár a správcovská spoločnosť vykonajú bez zbytočného odkladu registráciu, ktorej obsahom je zápis zaknihovaného podielového listu do samostatnej evidencie ku dňu určenému v rozhodnutí podľa odseku 1. Do samostatnej evidencie sa zaregistrujú podielové listy, pri ktorých nebola podaná žiadosť o vyplatenie podľa § 42. Lehota medzi zverejnením rozhodnutia podľa odseku 1 a vykonaním registrácie podľa prvej vety nesmie byť kratšia ako 60 dní. Správcovská spoločnosť nie je oprávnená v tejto lehote účtovať podielnikovi poplatok podľa § 42 ods. 2.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná vymeniť listinný podielový list podielnika za jeden alebo viac zaknihovaných podielových listov toho istého podielnika tak, že súčet počtu podielov na listinnom podielovom liste je rovnaký ako počet podielov na zaknihovaných podielových listoch.
(4)
Dňom registrácie podľa odseku 2 listinný podielový list zaniká s výnimkou listinných podielových listov, pri ktorých bola podaná žiadosť o vyplatenie podľa § 42 a ktoré neboli vyplatené.
(5)
Účinky zriadenia záložného práva alebo zabezpečovacích prevodov k listinným podielovým listom, ktorých podoba sa mení na zaknihované podielové listy, sa registráciou podľa odseku 2 nemenia. Centrálny depozitár je povinný ku dňu registrácie podľa odseku 2 odovzdať evidenciu registra záložných práv a zabezpečovacích prevodov v časti týkajúcej sa menených listinných podielových listov depozitárovi príslušného podielového fondu. Za činnosti spojené s odovzdaním tejto evidencie patrí centrálnemu depozitárovi úhrada nákladov. Dňom odovzdania údajov zaniká právo osôb oprávnených zo záložných práv a zabezpečovacích prevodov požadovať od centrálneho depozitára poskytovanie služieb spojených s odovzdanou časťou údajov. Depozitár je povinný informovať záložcu a záložného veriteľa o zmene vedenia registra záložných práv k podielovým listom alebo registra zabezpečovacích prevodov k podielovým listom.
(6)
Ustanovenia osobitného zákona56d) o zmene podoby cenných papierov sa pri zmene podoby listinného podielového listu na zaknihovaný podielový list, ktorý má byť vedený v samostatnej evidencii, nepoužijú.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 56a až 56d znejú:
„56a)
§ 28 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
56b)
§ 41 a 43 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 594/2003 Z. z.
56c)
Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník.
56d)
§ 16 zákona č. 566/2001 Z. z.“.
27.
V § 41 ods. 5 prvá veta znie: „Správcovská spoločnosť môže od investora požadovať poplatok, najviac však vo výške 5 % z aktuálnej ceny podľa odseku 1 alebo investovanej sumy.“.
28.
V § 41 ods. 9 sa za slová „(ďalej len „účet majiteľa")“ vkladajú slová „alebo na účet majiteľa zaknihovaných podielových listov“.
29.
V § 49 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Celkové riziko spojené s investovaním majetku v otvorenom podielovom fonde nesmie prekročiť 200 % čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde; pri prijatí peňažných pôžičiek a úverov podľa § 54 sa tento limit zvyšuje na 210 % čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.“.
30.
V § 49 ods. 3 sa vypúšťajú slová „po predchádzajúcom súhlase depozitára“.
31.
V § 56 ods. 2 poslednej vete sa slovo „šiestich“ nahrádza číslom „12“ a slová „môže odobrať“ sa nahrádzajú slovom „odoberie“.
32.
V § 57 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou nadobudnutia cenných papierov, pri ktorých akcionár správcovskej spoločnosti poskytuje hlavnú investičnú službu upisovanie alebo umiestňovanie podľa osobitného zákona,62a) a s výnimkou anonymných obchodov,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 62a znie:
„62a)
§ 6 ods. 2 písm. e) a písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z.“.
33.
V § 57 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
vedenie samostatnej evidencie depozitárom a správcovskou spoločnosťou.“.
34.
V § 57 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak sa má previesť správa otvoreného podielového fondu, ktorého zaknihované podielové listy sú vedené v samostatnej evidencii, správcovská spoločnosť, na ktorú sa prevádza správa, vedie samostatnú evidenciu,“.
35.
V § 57 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
podľa odseku 1 písm. g) musia byť preukázané vecné, personálne a organizačné predpoklady depozitára a správcovskej spoločnosti na vedenie samostatnej evidencie a ich technická a organizačná pripravenosť na výkon povolených činností a musí byť splnená podmienka, že podielové listy, ktoré majú byť vedené v samostatnej evidencii, nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.“.
36.
V § 57 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a správcovská spoločnosť spravujúca otvorený podielový fond, ktorého podielové listy majú byť vedené v samostatnej evidencii“.
37.
V § 57 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Rozhodnutie podľa odseku 1 písm. g) obsahuje najmä
a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej otvorený podielový fond, ktorého podielové listy majú byť vedené v samostatnej evidencii,
b)
názov otvoreného podielového fondu, ktorého podielové listy majú byť vedené v samostatnej evidencii,
c)
schválenie spoločného prevádzkového poriadku,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára.“.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.
38.
V § 57 ods. 11 sa slová „až d)“ nahrádzajú slovami „až c)“.
39.
V § 61 ods. 1 písm. b) sa za slovo „štatút“ vkladá čiarka a slovo „stanovy“.
40.
V § 68 ods. 7 prvá veta znie: „Premena podľa odseku 1 písm. f) nadobúda účinnosť dňom určeným v rozhodnutí Národnej banky Slovenska.“.
41.
V § 68 ods. 8 sa slovo „až“ nahrádza slovom „a“.
42.
V § 69 ods. 1 sa vypúšťa slovo „otvorený“.
43.
V § 69 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
špeciálny podielový fond nehnuteľností.“.
44.
V § 69 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Vydávanie podielových listov špeciálneho podielového fondu nehnuteľností musí byť obmedzené tak, aby bolo možné nadobudnúť podielové listy len za aktuálnu cenu prevyšujúcu 3 000 EUR na jedného investora alebo aby počiatočná hodnota podielu bola najmenej 3 000 EUR. Obmedzenia podľa prvej vety musia byť uvedené v štatúte, predajnom prospekte a v zjednodušenom predajnom prospekte. Počet podielnikov alebo počet vydávaných podielových listov špeciálneho podielového fondu nehnuteľností možno obmedziť, len ak je to uvedené v štatúte.“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.
45.
V § 69 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre špeciálny podielový fond nehnuteľností. Rizikový špeciálny podielový fond a diverzifikovaný špeciálny podielový fond môže byť vytvorený len ako otvorený podielový fond.“.
46.
V § 69 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
47.
V § 71 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Správcovská spoločnosť môže v štatúte predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov špeciálneho podielového fondu nehnuteľností, najdlhšie však na 12 mesiacov, pričom predajný prospekt a reklamné dokumenty musia obsahovať výrazné upozornenie na túto skutočnosť.“.
48.
V § 72 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
49.
§ 73 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu podľa § 44 ods. 1 písm. i) nesmie tvoriť viac ako 25 % hodnoty majetku v rizikovom špeciálnom podielovom fonde.
(8)
Na pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre špeciálny podielový fond nehnuteľností sa vzťahuje § 45 až 47, § 48 ods. 3, § 49 až 54 s výnimkami podľa § 73c a 73j. Na prekročenie limitov podľa § 73a a 73i sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 51 ods. 3, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
50.
Za § 73 sa vkladajú § 73a až 73j, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠73a
Špeciálny podielový fond nehnuteľností
(1)
Špeciálny podielový fond nehnuteľností môže byť vytvorený ako otvorený podielový fond alebo uzavretý podielový fond.
(2)
Majetok v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností možno investovať len do
a)
nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja,
b)
majetkových účastí v realitných spoločnostiach za podmienok uvedených v § 73f.
(3)
Na účely správy môžu byť do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností nadobúdané nehnuteľnosti, ktoré sú spôsobilé pri riadnom hospodárení prinášať pravidelný a dlhodobý výnos v prospech majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností a ktorých cenu je možné určiť výnosovou metódou, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Na účely predaja môžu byť do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností nadobúdané nehnuteľnosti spôsobilé priniesť zisk z predaja a ktorých cenu je možné určiť porovnávacou metódou.
(5)
Štatút špeciálneho podielového fondu nehnuteľností musí obsahovať aj označenie štátov, na území ktorých sa nachádzajú nehnuteľnosti, do ktorých sa plánuje investovať majetok v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností, alebo štátov, v ktorých majú sídlo realitné spoločnosti, do ktorých akcií sa plánuje investovať majetok v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností, a maximálny limit takej investície.
(6)
Najmenej 10 % hodnoty majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností musia tvoriť
a)
vklady, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 44 ods. 1 písm. f),
b)
cenné papiere vydané otvoreným podielovým fondom, európskym fondom alebo zahraničným subjektom kolektívneho investovania, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 44 ods. 1 písm. e),
c)
pokladničné poukážky alebo
d)
dlhopisy, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 44 ods. 1 písm. a) až c) a majú zostatkovú dobu splatnosti najviac tri roky.
§ 73b
(1)
Do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností možno nadobudnúť nehnuteľnosť, ku ktorej je zriadené záložné právo len s predchádzajúcim súhlasom depozitára. K nehnuteľnosti v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností možno zriadiť záložné právo len s predchádzajúcim súhlasom depozitára a len na účely zabezpečenia úveru v prospech majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
(2)
Do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností možno nadobudnúť nehnuteľnosť, ku ktorej bolo zriadené vecné bremeno, len ak súvisí so správou alebo s využitím dotknutej nehnuteľnosti a s predchádzajúcim súhlasom depozitára. K nehnuteľnosti v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností možno zriadiť vecné bremeno len s predchádzajúcim súhlasom depozitára.
§ 73c
(1)
Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností nesmie ku dňu uzavretia zmluvy o kúpe nehnuteľnosti alebo predaji nehnuteľnosti prekročiť 20 % hodnoty majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
(2)
Celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností. Do uvedeného limitu sa započítava aj hodnota nehnuteľností, ktoré má v majetku realitná spoločnosť, do ktorej majetkovej účasti bol investovaný majetok v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností a ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, a to v pomere vyplývajúcom z majetkovej účasti v realitnej spoločnosti.
(3)
Ak sa po nadobudnutí nehnuteľnosti do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností prekročí limit podľa odseku 1 alebo 2 o viac ako 10 %, je správcovská spoločnosť povinná uviesť zloženie majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností do súladu s limitmi podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do dvoch rokov od tohto prekročenia.
(4)
Limit podľa odseku 1 sa nepoužije po dobu najviac prvých troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na vytvorenie špeciálneho podielového fondu nehnuteľností; táto doba musí byť uvedená v štatúte, pričom v štatúte možno určiť aj kratšie obdobie ako tri roky. Počas tejto doby nie je správcovská spoločnosť povinná vyplácať podielové listy špeciálneho podielového fondu nehnuteľností.
(5)
Na účely výpočtu limitov podľa tohto zákona sa nehnuteľnosti, ktorých ekonomické využitie je navzájom prepojené, považujú za jednu nehnuteľnosť.
§ 73d
(1)
Správcovská spoločnosť môže do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností nadobudnúť nehnuteľnosť za cenu, ktorá je vyššia o viac ako 5 % ako hodnota stanovená podľa znaleckého posudku podľa § 73g ods. 3, alebo predať nehnuteľnosť za cenu, ktorá je nižšia o viac ako 5 % ako hodnota stanovená podľa znaleckého posudku, len s predchádzajúcim súhlasom depozitára. Podmienkou na udelenie predchádzajúceho súhlasu depozitára je preukázanie ekonomického odôvodnenia takého nadobudnutia alebo predaja nehnuteľností.
(2)
Správcovská spoločnosť nesmie do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností nadobudnúť nehnuteľnosť z majetku
a)
správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje tento špeciálny podielový fond nehnuteľností,
b)
svojho depozitára,
c)
akejkoľvek osoby zo skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti.
(3)
K nadobudnutiu nehnuteľnosti do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností alebo k predaju nehnuteľnosti z majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností sa vyžaduje predchádzajúci súhlas depozitára.
§ 73e
Realitná spoločnosť
(1)
Realitnou spoločnosťou sa na účely tohto zákona rozumie akciová spoločnosť alebo zahraničná obchodná spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je
a)
nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva,
b)
výstavba nehnuteľností,
c)
rekonštrukcia nehnuteľností,
d)
spravovanie a prenájom nehnuteľností alebo
e)
predaj nehnuteľností.
(2)
Realitná spoločnosť môže okrem vykonávania činností podľa odseku 1 investovať aj do
a)
vkladov spĺňajúcich podmienky podľa § 44 ods. 1 písm. f),
b)
cenných papierov vydaných otvoreným podielovým fondom, európskym fondom alebo zahraničným subjektom kolektívneho investovania, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 44 ods. 1 písm. e),
c)
pokladničných poukážok alebo
d)
dlhopisov, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 44 ods. 1 písm. a) až c) a majú zostatkovú dobu splatnosti najviac tri roky.
§ 73f
Nadobúdanie majetkovej účasti v realitnej spoločnosti
(1)
Správcovská spoločnosť môže nadobúdať do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností majetkovú účasť v realitnej spoločnosti,
a)
ktorej akcie boli upísané alebo základné imanie bolo zvýšené len peňažnými vkladmi,
b)
ktorej akcionári splatili svoje akcie v plnej výške,
c)
ktorá investuje len do nehnuteľností na území štátu, v ktorom má sídlo,
d)
ktorá zabezpečuje dodržiavanie podmienok podľa § 73a ods. 3 a 4 a § 73b ods. 1 a 2,
e)
ktorá nevlastní viac ako tri nehnuteľnosti,
f)
ktorá nemá majetkovú účasť v inej realitnej spoločnosti.
(2)
Správcovská spoločnosť môže nadobudnúť do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností majetkovú účasť v realitnej spoločnosti, len ak sú splnené tieto podmienky:
a)
majetková účasť v realitnej spoločnosti predstavuje väčšinu hlasovacích práv potrebných na zmenu stanov realitnej spoločnosti,
b)
stanovy realitnej spoločnosti, ktorá nadobúda nehnuteľnosti do svojho majetku alebo predáva zo svojho majetku, zabezpečujú dodržiavanie postupu podľa § 73g a § 73d ods. 1,
c)
realitná spoločnosť predkladá jedenkrát za mesiac správcovskej spoločnosti a depozitárovi súpis nehnuteľností vo svojom majetku,
d)
je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností depozitára vo vzťahu k realitnej spoločnosti,
e)
správcovská spoločnosť má pri znížení alebo zániku majetkovej účasti ktoréhokoľvek akcionára tejto realitnej spoločnosti zabezpečené prednostné právo na odkúpenie jeho majetkovej účasti do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
(3)
Podmienky uvedené v odseku 1 písm. c), e) a f) a v odseku 2 písm. e) musia byť splnené najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia majetkovej účasti v realitnej spoločnosti do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností. Ak nie sú tieto podmienky splnené do šiestich mesiacov od nadobudnutia majetkovej účasti v realitnej spoločnosti, musí správcovská spoločnosť predať túto majetkovú účasť v realitnej spoločnosti do šiestich mesiacov od uplynutia lehoty na splnenie týchto podmienok.
(4)
Hodnota majetkovej účasti v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť v dobe jej nadobudnutia najviac 30 % hodnoty majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
(5)
Ak po nadobudnutí majetkovej účasti v realitnej spoločnosti prekročí hodnota tejto majetkovej účasti 40 % hodnoty majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností, je správcovská spoločnosť povinná uviesť zloženie majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností do súladu s limitom podľa odseku 4 najneskôr do dvoch rokov od tohto prekročenia.
(6)
Pred nadobudnutím majetkovej účasti v realitnej spoločnosti do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností musí byť táto majetková účasť ocenená a správcovskej spoločnosti musia byť predložené
a)
účtovná závierka realitnej spoločnosti overená audítorom, ktorá ku dňu ocenenia majetkovej účasti nie je staršia ako tri mesiace,
b)
aktuálny prehľad majetku a záväzkov realitnej spoločnosti overený audítorom,
c)
ocenenie nehnuteľností, ktoré má realitná spoločnosť vo svojom majetku; ocenenie nehnuteľností sa uskutoční podľa § 73g.
(7)
K nadobudnutiu, zvýšeniu, zníženiu alebo zániku majetkovej účasti v realitnej spoločnosti sa vyžaduje predchádzajúci súhlas depozitára. Predchádzajúci súhlas depozitára je potrebný aj na
a)
zmeny zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny a stanov realitnej spoločnosti,
b)
nadobúdanie nehnuteľností do majetku alebo predaj nehnuteľností z majetku realitnej spoločnosti.
(8)
Realitná spoločnosť nesmie poskytnúť pôžičku, úver alebo dar ani svojím majetkom zabezpečiť alebo uhradiť záväzok tretej osoby, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 73j).
(9)
Realitná spoločnosť nesmie uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.
§ 73g
Stanovenie hodnoty majetku
(1)
Nehnuteľnosť, ktorú plánuje správcovská spoločnosť nadobudnúť do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností, alebo nehnuteľnosť, ktorá je v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností a ktorú plánuje správcovská spoločnosť predať, musí byť ocenená dvoma nezávislými znalcami podľa osobitného zákona.64a) Každá nehnuteľnosť v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností musí byť oceňovaná aspoň raz ročne dvoma nezávislými znalcami podľa osobitného zákona.64a) Jedného znalca určí správcovská spoločnosť spravujúca špeciálny podielový fond nehnuteľností a jedného znalca určí depozitár. Znalecký posudok nesmie byť ku dňu uzavretia zmluvy o kúpe alebo predaji nehnuteľností starší ako tri mesiace.
(2)
Nehnuteľnosť podľa odseku 1 sa oceňuje porovnávacou metódou alebo výnosovou metódu,64b) pričom sa zohľadňujú
a)
trvalo a dlhodobo udržateľné vlastnosti nehnuteľnosti,
b)
výnos, ktorý je možné dosiahnuť treťou osobou pri riadnom hospodárení s nehnuteľnosťou,
c)
nedostatky nehnuteľnosti,
d)
práva spojené s nehnuteľnosťou,
e)
miestne podmienky na trhu s nehnuteľnosťami a jeho predpokladaný vývoj.
(3)
Každý zo znalcov vyhotoví znalecký posudok osobitne. Cena nehnuteľnosti sa následne určí ako aritmetický priemer hodnôt stanovených znaleckými posudkami.
(4)
Národná banka Slovenska môže uložiť správcovskej spoločnosti spravujúcej špeciálny podielový fond nehnuteľností, aby na svoje náklady zabezpečila nové ocenenie nehnuteľnosti. Národná banka Slovenska môže na tento účel určiť znalca.
(5)
Ročná správa musí obsahovať informácie o aktuálnej hodnote nehnuteľností v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností. Za aktuálnu hodnotu sa považuje hodnota nehnuteľnosti stanovená v znaleckom posudku podľa odseku 3 nie staršom ako tri mesiace.
(6)
Depozitár určí znalca podľa odseku 1 na žiadosť správcovskej spoločnosti a v lehote dohodnutej so správcovskou spoločnosťou.
(7)
Rovnaká nehnuteľnosť v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností nesmie byť oceňovaná viac ako tri po sebe nasledujúce roky tým istým znalcom.
(8)
Znalec musí spĺňať tieto podmienky:
a)
je zapísaný v zozname znalcov,
b)
zložil odbornú skúšku,
c)
nebola mu v minulosti uložená žiadna sankcia v súvislosti s oceňovaním nehnuteľností,
d)
má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti najmenej s limitom vo výške 5 000 000 Sk.
§ 73h
(1)
Znalec zodpovedá správcovskej spoločnosti a depozitárovi za škodu spôsobenú porušením povinnosti podľa tohto zákona a osobitného zákona.64a) Tým nie je dotknutá zodpovednosť správcovskej spoločnosti za škodu podľa § 22 a ani zodpovednosť depozitára za škodu podľa § 87.
(2)
Správcovská spoločnosť môže so znalcom uzavrieť zmluvu, ktorá obsahuje aj odmenu za jeho činnosť, len za predpokladu, že v zmluve bude uvedené
a)
obdobie, na ktoré sa táto zmluva uzaviera, alebo počet ocenení nehnuteľností, ktoré má znalec podľa nej vykonať,
b)
určenie nehnuteľností, ktoré budú predmetom ocenenia,
c)
pevná výška odmeny znalca za dohodnuté obdobie alebo počet ocenení nehnuteľností.
§ 73i
(1)
Na účely sledovania hodnoty nehnuteľností v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností alebo v majetku realitnej spoločnosti vychádzajú znalci z nadobúdacej ceny alebo posledného znaleckého posudku.
(2)
Depozitár môže odporučiť správcovskej spoločnosti, aby zabezpečila nové ocenenie nehnuteľnosti ďalším znalcom.
(3)
Národná banka Slovenska môže uložiť správcovskej spoločnosti spravujúcej špeciálny podielový fond nehnuteľností, aby zabezpečila nové ocenenie nehnuteľnosti ďalším znalcom.
§ 73j
Pôžičky a úvery
(1)
Správcovská spoločnosť môže z majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností poskytnúť pôžičku len realitnej spoločnosti, v ktorej má majetkovú účasť. Pôžička z majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností musí byť zabezpečená a v zmluve o pôžičke musí byť uvedené, že v prípade predaja majetkovej účasti v realitnej spoločnosti je pôžička splatná do šiestich mesiacov odo dňa zániku majetkovej účasti.
(2)
Celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností jednej realitnej spoločnosti nesmie prekročiť 50 % hodnoty všetkých nehnuteľností v majetku tejto realitnej spoločnosti.
(3)
Celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností realitným spoločnostiam nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
(4)
Správcovská spoločnosť môže v prospech majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností prijať úver alebo pôžičku so splatnosťou do jedného roka, a to do výšky 20 % hodnoty majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností, ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Správcovská spoločnosť môže na účely nadobudnutia nehnuteľnosti do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností alebo udržania, alebo zlepšenia jej stavu prijať v prospech majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností hypotekárne úvery alebo úvery obdobného charakteru. Hypotekárne úvery alebo úvery obdobného charakteru prijaté v prospech majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností alebo realitnou spoločnosťou, v ktorej má špeciálny podielový fond nehnuteľností majetkovú účasť, nesmú presiahnuť 70 % hodnoty tejto nehnuteľnosti.
(6)
Celková suma všetkých úverov a pôžičiek prijatých správcovskou spoločnosťou spravujúcou špeciálny podielový fond nehnuteľností do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností nesmie presiahnuť 50 % hodnoty majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
(7)
Realitná spoločnosť môže zo svojho majetku poskytovať pôžičky len správcovskej spoločnosti spravujúcej špeciálny podielový fond nehnuteľností v prospech majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností, ktorý má v realitnej spoločnosti majetkovú účasť. Na poskytovanie pôžičiek z majetku realitnej spoločnosti, prijatie pôžičiek alebo úverov realitnou spoločnosťou sa použijú rovnako odseky 2 až 6.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 64a a 64b znejú:
„64a)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
64b)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.“.
51.
V § 75 ods. 4 písm. g) sa slová „odseku 3 písm. e)“ nahrádzajú slovami „odseku 3 písm. d)“.
52.
V § 75 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
výpis z obchodného registra alebo z obdobného registra v zahraničí nie starší ako tri mesiace, do ktorého je zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie.“.
53.
V § 78 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „najmenej však spôsobom ako správcovské spoločnosti a podielové fondy podľa tohto zákona,“.
54.
V § 82 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
odmeny znalcom za ocenenie nehnuteľností.“.
55.
V § 83 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
vedie register emitenta podielových listov správcovskej spoločnosti v rámci samostatnej evidencie, ak sa o tom dohodol so správcovskou spoločnosťou, register záložných práv k podielovým listom a register zabezpečovacích prevodov k podielovým listom,
j)
kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona o majetkovej účasti v realitnej spoločnosti v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností v realitnej spoločnosti.“.
56.
V § 84 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
57.
V § 88 odsek 2 znie:
„(2)
Každá propagácia podielového fondu, zahraničného subjektu kolektívneho investovania, správcovskej spoločnosti alebo akákoľvek propagácia týkajúca sa investovania do podielových fondov musí obsahovať výrazné upozornenie, že hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy alebo že s investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko.“.
58.
V § 90 odsek 10 znie:
„(10)
Zverejnením podľa odseku 9 sa rozumie
a)
uverejnenie v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou alebo s dostatočným rozšírením v Slovenskej republike alebo
b)
bezplatné sprístupnenie v písomnej forme alebo na trvanlivom médiu v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára a oznámenie tejto skutočnosti v tlači s celoštátnou pôsobnosťou alebo s dostatočným rozšírením na území Slovenskej republiky.“.
59.
V § 93 ods. 3 sa slová „v bodoch 1 až 4“ nahrádzajú slovami „v bodoch 1 až 7“.
60.
V § 93 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v Obchodnom vestníku“.
61.
V § 95 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností“.
62.
§ 95 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Informácie podľa odseku 1 a údaje o ocenení majetku v otvorenom podielovom fonde je správcovská spoločnosť povinná zaslať Národnej banke Slovenska bezodkladne po skončení príslušného kalendárneho mesiaca.“.
63.
V § 96 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a priebežnú účtovnú závierku za ňou spravované podielové fondy“.
64.
§ 97 znie:
㤠97
Správy a hlásenia podľa tohto zákona môže správcovská spoločnosť predkladať depozitárovi v písomnej podobe alebo v elektronickej podobe. Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu zaslať Národnej banke Slovenska všetky zverejňované údaje v elektronickej podobe.“.
65.
V § 106 ods. 3 sa slová „§ 69 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 69 ods. 6“.
66.
V § 111 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 18 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 2“.
67.
V § 115 sa za číslo „74“ vkladá čiarka a slová „73b, 73d“.
68.
V § 116 ods. 2 písm. b) sa za slová „§ 49 ods. 5“ vkladá čiarka a slová „celkovým rizikom spojeným s investovaním majetku v otvorenom podielovom fonde podľa § 49 ods. 1,“ a slovo „jej“ sa nahrádza slovom „ich“.
69.
V § 116 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
čo sa rozumie výrazným upozornením podľa § 88 ods. 2, a podrobnosti vykonávania propagačnej činnosti podľa tohto zákona.“.
70.
Za § 125a sa vkladá § 125b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠125b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2006
(1)
Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné najneskôr do 30. novembra 2006 zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami tohto zákona.
(2)
Konania o udelení povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti začaté pred 1. májom 2006 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2006.“.
71.
V prílohe č. 2 sa body 1.12 až 1.16 označujú ako body 1.11 až 1.15.
72.
V prílohe č. 3 bode 6 sa slovo „úplné“ nahrádza slovom „aktuálne“.
73.
V prílohe č. 4 bode 7 sa slová „výkazu o majetku a záväzkoch a výkazu o príjmoch a výdavkoch“ nahrádzajú slovami „súvahy a výkazu ziskov a strát“.
74.
Príloha č. 4 sa dopĺňa bodom 10, ktorý znie:
„10.
V prípade špeciálneho podielového fondu nehnuteľností sa uvádzajú aj tieto údaje:
a)
identifikácia každej nehnuteľnosti v majetku špeciálneho podielového fondu nehnuteľností a jej hodnota podľa znaleckého posudku,
b)
údaje o zisku alebo strate za účtovné obdobie pri predaji každej nehnuteľnosti,
c)
údaje o realitných kanceláriách, ktorých služby správcovská spoločnosť využíva pri správe majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.“.
75.
V prílohe č. 5 bode 2 sa slová „výkazu o majetku a záväzkoch a výkazu o príjmoch a výdavkoch“ nahrádzajú slovami „súvahy a výkazu ziskov a strát“.
Čl. II
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z. a zákona č. 336/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak (§ 105a).“.
2.
V § 8 písm. b) štvrtom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a ani v prípade, ak pôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) v doplnkovej dôchodkovej poisťovni, ktorá vstúpila do likvidácie z dôvodu jej transformácie podľa osobitného zákona21a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
§ 85 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 8 písm. c) sa slová „doplnková dôchodková poisťovňa24)“ nahrádzajú slovami „doplnková dôchodková poisťovňa alebo doplnková dôchodková spoločnosť24)“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 24 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 409/2000 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 10 ods. 4 písm. c) sa slová „evidencia vedená depozitárom otvoreného podielového fondu“ nahrádzajú slovami „samostatná evidencia zaknihovaných podielových listov otvoreného podielového fondu vedená správcovskou spoločnosťou a depozitárom otvoreného podielového fondu (ďalej len „samostatná evidencia")“.
5.
V § 12 ods. 1 sa za slovo „ministerstvom“ vkladá čiarka a slová „podielové listy otvoreného podielového fondu vedené v samostatnej evidencii“.
6.
V § 17 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak v čase zmeny podoby zaknihovaného cenného papiera na listinný cenný papier nepôsobí voči majiteľovi cenného papiera záložné právo podľa § 53a ods. 4 a § 53b ods. 2, právo na vydanie listinného cenného papiera má majiteľ cenného papiera uvedený v zozname podľa odseku 1.“.
7.
V § 28 ods. 3 písm. e) sa za slovo „dňom“ vkladajú slová „výplaty úrokových výnosov, splatenia menovitej hodnoty,“.
8.
V § 28 ods. 4 sa konci pripája táto veta: „Ak príkaz neobsahuje všetky náležitosti, je neplatný a centrálny depozitár jeho registráciu nevykoná.“.
9.
V § 29 ods. 1 sa slovo „53d“ nahrádza slovom „53e“.
10.
V § 29 odsek 2 znie:
„(2)
Na prevody zaknihovaných podielových listov evidovaných v samostatnej evidencii, na pozastavenie práva nakladať s týmito podielovými listami, na zabezpečovanie záväzkov takými podielovými listami, na ochranu zábezpek poskytnutých pri obchodoch s takými podielovými listami sa primerane vzťahujú ustanovenia § 22 až 28, § 45 až 53e s tým, že činnosti súvisiace s evidenciou týchto podielových listov vykonáva depozitár otvoreného podielového fondu a správcovská spoločnosť v samostatnej evidencii. Ak depozitár otvoreného podielového fondu a správcovská spoločnosť organizuje aj systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s podielovými listami evidovanými v samostatnej evidencii, na neodvolateľnosť príkazov na registráciu prevodov takých podielových listov a na systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s takými podielovými listami sa primerane vzťahujú ustanovenia § 99 ods. 16 a § 107a.“.
11.
V § 32 ods. 2 sa za slovo „depozitára“ vkladajú slová „alebo v samostatnej evidencii“.
12.
V § 45 ods. 2 sa za slovo „pri“ vkladá slovo „zaknihovaných“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo správcovská spoločnosť v samostatnej evidencii“.
13.
V § 50 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo správcovskej spoločnosti, alebo depozitára, ak sú údaje o majiteľovi zaknihovaného podielového listu otvoreného podielového fondu vedené na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov v samostatnej evidencii.“.
14.
V § 52 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo správcovskej spoločnosti, alebo depozitára, ak sú údaje o majiteľovi zaknihovaného podielového listu otvoreného podielového fondu vedené na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov v samostatnej evidencii.“.
15.
V § 77 ods. 6 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Národná banka Slovenska“.
16.
V § 77 ods. 7 sa slová „všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska“ nahrádzajú slovami „opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov“.
17.
V § 99 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a správcovskou spoločnosťou alebo depozitárom v samostatnej evidencii [§ 10 ods. 4 písm. c)]“.
18.
V § 99 ods. 3 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
zriaďuje a vedie držiteľské účty pre členov,“.
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).
19.
V § 103 ods. 2 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
„p)
pravidlá zriadenia a zrušenia držiteľských účtov,“.
Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno r).
20.
§ 104 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Centrálny depozitár je oprávnený spracúvať štatistické údaje aj z evidencií cenných papierov vedených členmi.“.
21.
Za § 105 sa vkladá § 105a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠105a
Držiteľský účet
(1)
Držiteľský účet je účet člena, na ktorom eviduje centrálny depozitár údaje o cenných papieroch, ktorých majiteľov eviduje člen. Držiteľský účet nie je účtom podľa § 105 alebo § 106. Údaje o majiteľovi cenného papiera sú vedené v evidencii zriadenej podľa právneho poriadku, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet. Tým nie sú dotknuté povinnosti majiteľov cenných papierov podľa § 113 ani ďalšie povinnosti vyplývajúce z tohto alebo osobitného zákona.
(2)
Držiteľský účet obsahuje
a)
číselné označenie tohto držiteľského účtu a dátum jeho zriadenia,
b)
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo člena, pre ktorého bol držiteľský účet zriadený,
c)
údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä
1.
druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, ISIN a ďalšie náležitosti cenného papiera,
2.
počet kusov cenného papiera príslušnej emisie a ich podiel z takejto emisie,
3.
iné údaje o cennom papieri, údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať podľa § 28 ods. 3 písm. e) a f),
d)
dátum a čas príslušného účtového zápisu na tomto držiteľskom účte.
(3)
Držiteľský účet môže centrálny depozitár zriadiť len pre člena, ktorý je zahraničným centrálnym depozitárom alebo zahraničnou právnickou osobou s obdobným predmetom činnosti.
(4)
Centrálny depozitár zriadi držiteľský účet na základe písomnej žiadosti člena a v súlade s ustanoveniami prevádzkového poriadku.
(5)
Po zriadení držiteľského účtu oznámi centrálny depozitár bez zbytočného odkladu členovi číselné označenie tohto účtu.
(6)
Právne vzťahy medzi členom, na základe žiadosti ktorého bol držiteľský účet zriadený, a centrálnym depozitárom sa spravujú týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.
(7)
Centrálny depozitár je povinný odovzdať členovi výpis z držiteľského účtu bez zbytočného odkladu vždy po tom, čo vykoná účtový zápis v prospech alebo na ťarchu tohto držiteľského účtu, ak sa nedohodnú inak, alebo na žiadosť člena.
(8)
Výpis z držiteľského účtu pri vykonaní účtového zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto držiteľského účtu obsahuje údaje o cenných papieroch, ktorých sa zmena týka, a to pred vykonaním účtového zápisu a po jeho vykonaní s uvedením počtu kusov cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie. Výpis z držiteľského účtu vypracovaný na žiadosť člena obsahuje počet kusov cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie.
(9)
Pri úkonoch vyžadujúcich uvedenie údajov o majiteľovi cenného papiera v evidencii cenných papierov podľa tohto zákona sa pri cenných papieroch evidovaných na držiteľskom účte nahrádzajú údaje o majiteľovi cenného papiera údajmi o členovi, pre ktorého bol zriadený držiteľský účet, pričom sa uvedie táto skutočnosť.
(10)
Ak sú údaje o cenných papieroch evidované na držiteľskom účte, v prípade zákonom stanovených informačných povinností centrálneho depozitára, uvádzajú sa namiesto údajov o majiteľovi cenných papierov údaje o členovi, pre ktorého bol zriadený držiteľský účet, pričom sa uvedie táto skutočnosť.“.
22.
V § 108 ods. 2 sa za slová „účtu majiteľa“ vkladá čiarka a slová „burzy cenných papierov“.
23.
V § 110 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená a) až j).
24.
V § 141 ods. 3 sa slová „všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska“ nahrádzajú slovami „opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov“.
25.
V § 143o ods. 1 sa slová „všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska“ nahrádzajú slovami „opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2006.
Ivan Gašparovič v. r.
v z. Béla Bugár v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.