216/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.04.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

216
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 5 a § 66 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
výnos z 12. apríla 2006 č. SEOPMVL-42-4/2006-OdL o organizácii a riadení hasičských jednotiek ozbrojených síl Slovenskej republiky a o vykonávaní požiarneho dozoru vo vojenských objektoch.
Výnos ustanovuje podrobnosti o organizácii a riadení hasičských jednotiek ozbrojených síl Slovenskej republiky a o vykonávaní požiarneho dozoru vo vojenských objektoch.
Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2006.
Výnos bude uverejnený v čiastke 10/2006 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.