217/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012 do 31.08.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

217
ZÁKON
z 15. marca 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona č. 556/2004 Z. z. a zákona č. 629/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
27.
V § 18 ods. 1 sa slovo „dvojmesačné“ nahrádza slovom „mesačné“.
28.
V § 18 odsek 5 znie:
„(5)
Prevádzkovateľ daňového skladu
a)
je povinný upraviť zloženú zábezpeku na daň, ak sa zmenili podmienky, z ktorých sa vychádzalo pri jej určení, a to
1.
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň, ak daň pripadajúca na množstvo vína uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac je vyššia o viac ako 20 % ako zložená zábezpeka na daň, a to najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k prevýšeniu dane nad zloženou zábezpekou na daň,
2.
doplniť zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, a to do 15 dní odo dňa oznámenia podľa odseku 6,
b)
môže písomne požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo vína uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac za predpokladu, že tento stav trvá najmenej dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace; colný úrad vráti príslušný rozdiel do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti.“.
29.
V § 18 ods. 8 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
51.
§ 40 vrátane nadpisu znie:
㤠40
Pokuty
(1)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vydala víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto vydaného vína, najmenej však 10 000 Sk.
(2)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá použila víno
a)
oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 na účely neuvedené v odbernom poukaze, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého vína, najmenej však 5 000 Sk,
b)
oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 bez vydaného odberného poukazu, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého vína, najmenej však 10 000 Sk.
(3)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej vznikla daňová povinnosť podľa § 9 ods. 2 písm. a), uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného vína, najmenej však 10 000 Sk, a takéto víno zabezpečí.30a) Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zabezpečení vína víno prepadne v prospech štátu a colný úrad je povinný ho zničiť. Na zničenie vína sa primerane použije osobitný predpis.30b)
(4)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá porušila § 19 ods. 4, § 20 ods. 6, alebo § 27 ods. 2 písm. b), uloží colný úrad pokutu vo výške 20 % dane pripadajúcej na množstvo takto prepravovaného vína.
(5)
Prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu, ktorý predal víno oslobodené od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať víno s daňou, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto predaného vína, najmenej však 100 000 Sk.
(6)
Prevádzkovateľovi daňového skladu pre zahraničných zástupcov, ktorý predal víno oslobodené od dane zahraničnému zástupcovi nad limit podľa § 31a ods. 12 a 13 alebo predal víno oslobodené od dane osobe, ktorej nebolo vydané povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto predaného vína, najmenej však 100 000 Sk.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30a a 30b znejú:
„30a)
§ 14a a 70 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
30b)
§ 14a ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 556/2004 Z. z., zákonom č. 629/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2006.
Ivan Gašparovič v. r.
v z. Béla Bugár v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.