220/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.04.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

220
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 31. marca 2006 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2006 z 25. januára 2006 uzavretá medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 13. februára 2006 uzavretá medzi Zväzom obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2006 z 21. februára 2006 pre odvetvie poľnohospodárskej výroby, technických a biologických služieb uzavretá medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.
4.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2006 z 28. februára 2006 pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku uzavretá medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
5.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2008 z 2. marca 2006 uzavretá medzi Odborovým zväzom SPOJE a Slovenským odborovým zväzom pôšt a telekomunikácií
a
Zväzom zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
6.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2008 zo 17. marca 2006 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu
a
Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
7.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 31. marca 2006 uzavretá medzi Zväzom polygrafie na Slovensku
a
Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.
8.
Dodatok č.1 z 12. januára 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 z 3. mája 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Podnikateľským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov Slovenskej republiky.
9.
Dodatok č. 1 z 24. januára 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 z 1. marca 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským združením výrobcov piva a sladu.
10.
Dodatok č. 1 zo 6. februára 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2007 z 21. decembra 2004 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským cukrovarníckym spolkom.
11.
Dodatok č. 7 zo 14. februára 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 30. apríla 2002 uzavretej medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
12.
Dodatok č. 1 z 13. marca 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2005 z 29. marca 2005 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb
a
Asociáciou súkromných lekárov Slovenskej republiky.