226/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.04.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

226
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. marca 1985 bol vo Viedni uzavretý Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy.
Listinu o prístupe Česká a Slovenská Federatívna Republika uložila 1. októbra 1990 u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára dohovoru.
Dohovor nadobudol platnosť 22. septembra 1988. Vo vzťahu k Českej a Slovenskej Federatívnej Republike nadobudol dohovor platnosť 30. decembra 1990.
Slovenská republika 28. mája 1993 notifikovala depozitárovi sukcesiu do predmetného zmluvného dokumentu s účinnosťou od 1. januára 1993 (oznámenie č. 53/1994 Z. z.).
Do textu dohovoru možno nahliadnuť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.