23/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

23
Vyhláška
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 11. januára 2006,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 4 a § 12 ods. 10 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 567/2005 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje
a)
druhy záchranných činností, obsah a rozsah špecializovanej prípravy (ďalej len „príprava“), skúšky, školenia a preskúšania,
b)
obsah a rozsah prípravy a skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na úseku riadenia, rozhodovania, kontroly, odbornej prípravy rozhodnutí, odbornej prípravy návrhov zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, odbornej prípravy podkladov na vykonávanie štátnych záležitostí a uplatňovania právnych vzťahov v osobnom úrade (ďalej len „odborná činnosť“), ako aj školenia a preskúšania,
c)
vzor pravidiel správania na lyžiarskej trati a podrobnosti o označovaní lyžiarskej trate.
§ 2
Druhy záchranných činností sú:
a)
základná záchranná činnosť,
b)
pozemná záchranná činnosť,
c)
záchranná činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou,
d)
jaskynná záchranná činnosť,
e)
záchranná činnosť v lavíne,
f)
záchranná činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa,
g)
záchranná činnosť na lyžiarskej trati.
§ 3
(1)
Odborná spôsobilosť na základnú záchrannú činnosť je podmienkou na získanie odbornej spôsobilosti na záchranné činnosti podľa § 2 písm. b) až f).
(2)
Obsah a rozsah prípravy a skúšky na základnú záchrannú činnosť sú uvedené v prílohe č. 1. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 1 skracuje o 70 %.
(3)
Obsah a rozsah prípravy a skúšky na pozemnú záchrannú činnosť sú uvedené v prílohe č. 2. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 2 skracuje o 70 %.
(4)
Obsah a rozsah prípravy a skúšky na záchrannú činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou sú uvedené v prílohe č. 3. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 3 skracuje o 50 %.
(5)
Obsah a rozsah prípravy a skúšky na jaskynnú záchrannú činnosť sú uvedené v prílohe č. 4. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 4 skracuje o 50 %.
(6)
Obsah a rozsah prípravy a skúšky na záchrannú činnosť v lavíne sú uvedené v prílohe č. 5. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 5 skracuje o 70 %.
(7)
Obsah a rozsah prípravy, skúšky, školenia a preskúšania na záchrannú činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa sú uvedené v prílohe č. 6.
(8)
Obsah a rozsah prípravy a skúšky na záchrannú činnosť na lyžiarskej trati sú uvedené v prílohe č. 7. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 7 skracuje o 70 %.
(9)
Obsah a rozsah prípravy a skúšky na odbornú činnosť sú uvedené v prílohe č. 7a. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 7a skracuje o 50 %.
§ 4
(1)
Skúška a preskúšanie sa členia na teoretickú časť a praktickú časť. Každá časť skúšky a preskúšania sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Žiadateľ získa odbornú spôsobilosť, ak v obidvoch častiach skúšky alebo preskúšania bol hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“.
(2)
Podrobnosti o priebehu skúšky, preskúšania a hodnotení žiadateľa ustanovuje skúšobný poriadok Horskej záchrannej služby.
§ 5
Odbornú prípravu osôb vykonávajúcich prípravu žiadateľov o získanie odbornej spôsobilosti na záchrannú činnosť zabezpečuje školiace stredisko Horskej záchrannej služby podľa vzdelávacieho projektu, ktorý schvaľuje riaditeľ Horskej záchrannej služby.
§ 6
(1)
Pravidlá správania na lyžiarskej trati sa vydávajú v štátnom jazyku, v anglickom jazyku a v nemeckom jazyku, prípadne aj v inom jazyku.
(2)
Vzor pravidiel správania na lyžiarskej trati je uvedený v prílohe č. 8.
§ 7
Označovanie lyžiarskej trate musí spĺňať podmienky podľa STN 01 8027 Značenie zjazdových a bežeckých lyžiarskych tratí a trás.
§ 8
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 28/1996 Z. z., ktorým sa uverejňuje Zoznam obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike v znení opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 103/1996 Z. z. a opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 234/1996 Z. z.
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2006.
Vladimír Palko v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.
Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na základnú záchrannú činnosť

Por.
číslo
Téma Vyučovacie a výcvikové hodiny
letná časť zimná časť
teória prax skúška/
preskúšanie
teória prax skúška/
preskúšanie
1. Záchrana v horách na Slovensku – história a štatistika 1
2. Horské nešťastia, záchranár, právo a etika 1 1
3. Spolupráca záchranných zložiek integrovaného záchranného systému 1 áno
4. Základy pohybu v horskom teréne, horolezectvo 4 11 áno 2 11 áno
5. Sneh a lavíny, primárna záchrana 3 7 áno
6. Topografia a orientácia v teréne 4 2 áno
7. Rádiospojenie 2 1 áno
8. Meteorológia, búrky a ochrana pred bleskom 2
9. Zdravoveda, odporúčania Medzinárodnej komisie pre alpskú záchranu (ICAR), algoritmy 8 6 áno 8 4 áno
10. Lyžovanie – skialpinizmus 2 7 áno
11. História leteckej záchrany, zásady pohybu okolo vrtuľníka 1 1
12. Organizácia záchrannej akcie 2 áno 1 áno
13. Ochrana prírody 1
14. Materiál pre pohyb v horách, jeho kontrola a životnosť, ochrana a bezpečnosť pri práci 1 1
Spolu 28 20 19 29
CELKOVE 96
Príloha č. 2 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.
Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na pozemnú záchrannú činnosť
Por.
číslo
Téma Vyučovacie a výcvikové hodiny
letná časť zimná časť
teória prax skúška/
preskúšanie
teória prax skúška/
preskúšanie
1. Improvizácia pri záchrannej akcii 2 10 áno 2 10 áno
2. Technické a transportné prostriedky (oceľové lano, sane) 2 8 áno
3. Záchrana pomocou statického lana (lanovka, zariadenie určené na osobnú lanovú dopravu, ľadopád) 3 12 áno 3 8 áno
4. Lavíny 3 9 áno
5. Rádiospojenie áno 1 1 áno
6. Organizácia záchrannej akcie, algoritmy 1 áno 1 áno
7. Ochrana a bezpečnosť pri práci 1 1
8. Zdravoveda, odporúčania Medzinárodnej komisie pre alpskú záchranu (ICAR), algoritmy 5 4 áno 5 4 áno
Spolu 14 34 16 32
CELKOVE 96
Príloha č. 3 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.
Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na záchrannú činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou
Por.
číslo
Téma Vyučovacie a výcvikové hodiny
teória prax skúška/
preskúšanie
1. Zásady leteckej záchrany v horskej oblasti 3 áno
2. Transportné prostriedky pod vrtuľník 1
3. Rádiospojenie a korešpondencia 1
4. Navádzanie vrtuľníka 1 1
5. Nastupovanie, vystupovanie, nakladanie a vykladanie postihnutej osoby pri zapnutom motore vrtuľníka v šikmom teréne 1 1
6. Nácvik činnosti na trenažéri 1 3 áno
7. Zlaňovanie z visu vrtuľníka 1
8. Práca s palubným žeriavom 1
9. Práca s vrtuľníkom v podvese 1
10. Nácvik záchrannej akcie v teréne 2
Spolu 8 10
CELKOVE 18
Príloha č. 4 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.
Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na jaskynnú záchrannú činnosť
Por.
číslo
Téma Vyučovacie a výcvikové hodiny
teória prax skúška/
preskúšanie
1. Bezpečnostné zásady pri činnosti v jaskyni 2 áno
2. Osobný výstroj a osobná výzbroj 1 2 áno
3. Záchranný materiál 1 1 áno
4. Jednolanová technika, práca na lane 2 11 áno
5. Vystrojovanie priepasti 2 5 áno
6. Technika individuálnej záchrannej činnosti 2 5 áno
7. Technika kolektívnej záchrannej činnosti 2 5 áno
8. Taktika záchrannej akcie 2 áno
9. Zásady poskytovania prvej pomoci v jaskyni 2 2 áno
10. Prežitie v podzemí 2 4 áno
11. Krasológia 2 2 áno
Spolu 20 37
CELKOVE 57
Príloha č. 5 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.
Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na záchrannú činnosť v lavíne
Por.
číslo
Téma Vyučovacie a výcvikové hodiny
zimná časť
teória prax skúška/
preskúšanie
1. Meteorologické podmienky na vznik lavíny 2 1 áno
2. Topografické podmienky na vznik lavíny 2 1 áno
3. Snehová pokrývka – štruktúra 2 7 áno
4. Stratégia rozhodovania pri riziku lavíny 2 2 áno
5. Lavínová prevencia Horskej záchrannej služby 2 7 áno
6. Kataster lavínových dráh, evidencia a popisy lavín 1 1 áno
7. Organizácia záchrany z lavíny 2 7 áno
8. Prevencia, ochrana a bezpečnosť pri práci v lavínovom teréne 2 7 áno
9. Spolu 15 33
CELKOVE 48
Príloha č. 6 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.
Obsah a rozsah prípravy, skúšky, školenia a preskúšania na záchrannú činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa
Por.
číslo
Téma Vyučovacie a výcvikové hodiny
teória prax skúška/
preskúšanie
1. Špeciálny výcvik na lavíne a v horskom teréne 6 49 áno
2. Výcvik poslušnosti a ovládateľnosti psa 4 14 áno
3. Problematika lavín 2 1
4. Veterinárna prednáška 2 1
5. Zdravotná príprava 2 1
6. Rádiospojenie 1 1 áno
7. Nasadenie psa pomocou vrtuľníka 2 7
8. Organizácia záchrannej akcie 1 1
9. Ochrana a bezpečnosť pri práci 1
Spolu 21 75
CELKOVE 96
Príloha č. 7 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.
Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na záchrannú činnosť na lyžiarskej trati
Por.
číslo
Téma Vyučovacie a výcvikové hodiny
zimná časť
teória prax skúška/
preskúšanie
1. Zdravotná príprava 8 6 áno
2. Technické transportné prostriedky 2 8 áno
3. Rádiospojenie 2 áno
4. Lavíny 1 1
5. Navádzanie vrtuľníka 1
6. Nácvik záchrannej akcie v teréne 6 áno
7. Organizácia záchrannej akcie 1 áno
Spolu 15 21
CELKOVE 36
Príloha č. 7a k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.
Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na odbornú činnosť
Por.
číslo
Téma Vyučovacie a výcvikové hodiny
teória prax skúška/
preskúšanie
1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, postavenie, pôsobnosť a organizačná štruktúra
2


áno
2. Postavenie Horskej záchrannej služby, štatút a organizačný poriadok
2


áno
3. Všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce činnosť Horskej záchrannej služby 6 áno
4. Integrovaný záchranný systém 2 áno
5. Štátna služba a jej výkon v podmienkach Horskej záchrannej služby 2 áno
6. Sociálne zabezpečenie príslušníka Horskej záchrannej služby 2 áno
7. Etický kódex príslušníka Horskej záchrannej služby 2 áno
Spolu 18
CELKOVE 18
Príloha č. 8 k vyhláške č. 23/2006 Z. z.