23/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

23
Vyhláška
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 11. januára 2006,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 4 a § 12 ods. 10 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 567/2005 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje
a)
druhy záchranných činností, obsah a rozsah špecializovanej prípravy (ďalej len „príprava“), skúšky, školenia a preskúšania,
b)
vzor pravidiel správania na lyžiarskej trati a podrobnosti o označovaní lyžiarskej trate.
§ 2
Druhy záchranných činností sú:
a)
základná záchranná činnosť,
b)
pozemná záchranná činnosť,
c)
záchranná činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou,
d)
jaskynná záchranná činnosť,
e)
záchranná činnosť v lavíne,
f)
záchranná činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa,
g)
záchranná činnosť na lyžiarskej trati.
§ 3
(1)
Odborná spôsobilosť na základnú záchrannú činnosť je podmienkou na získanie odbornej spôsobilosti na záchranné činnosti podľa § 2 písm. b) až f).
(2)
Obsah a rozsah prípravy a skúšky na základnú záchrannú činnosť sú uvedené v prílohe č. 1. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 1 skracuje o 70 %.
(3)
Obsah a rozsah prípravy a skúšky na pozemnú záchrannú činnosť sú uvedené v prílohe č. 2. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 2 skracuje o 50 %.
(4)
Obsah a rozsah prípravy a skúšky na záchrannú činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou sú uvedené v prílohe č. 3. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 3 skracuje o 70 %.
(5)
Obsah a rozsah prípravy a skúšky na jaskynnú záchrannú činnosť sú uvedené v prílohe č. 4. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 4 skracuje o 20 %.
(6)
Obsah a rozsah prípravy a skúšky na záchrannú činnosť v lavíne sú uvedené v prílohe č. 5. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 5 skracuje o 70 %.
(7)
Obsah a rozsah prípravy, skúšky, školenia a preskúšania na záchrannú činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa sú uvedené v prílohe č. 6.
(8)
Obsah a rozsah prípravy a skúšky na záchrannú činnosť na lyžiarskej trati sú uvedené v prílohe č. 7. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 7 skracuje o 60 %.
§ 4
(1)
Skúška a preskúšanie sa členia na teoretickú časť a praktickú časť. Každá časť skúšky a preskúšania sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Žiadateľ získa odbornú spôsobilosť, ak v obidvoch častiach skúšky alebo preskúšania bol hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“.
(2)
Podrobnosti o priebehu skúšky, preskúšania a hodnotení žiadateľa ustanovuje skúšobný poriadok Horskej záchrannej služby.
§ 5
Odbornú prípravu osôb vykonávajúcich prípravu žiadateľov o získanie odbornej spôsobilosti na záchrannú činnosť zabezpečuje školiace stredisko Horskej záchrannej služby podľa vzdelávacieho projektu, ktorý schvaľuje riaditeľ Horskej záchrannej služby.
§ 6
(1)
Pravidlá správania na lyžiarskej trati sa vydávajú v štátnom jazyku, v anglickom jazyku a v nemeckom jazyku, prípadne aj v inom jazyku.
(2)
Vzor pravidiel správania na lyžiarskej trati je uvedený v prílohe č. 8.
§ 7
Označovanie lyžiarskej trate musí spĺňať podmienky podľa STN 01 8027 Značenie zjazdových a bežeckých lyžiarskych tratí a trás.
§ 8
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 28/1996 Z. z., ktorým sa uverejňuje Zoznam obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike v znení opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 103/1996 Z. z. a opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 234/1996 Z. z.
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2006.
Vladimír Palko v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 23/2006 Z. z.
Obsah a rozsah prípravy a skúšky na základnú záchrannú činnosť
Por.
číslo
Téma Vyučovacie* a výcvikové** hodiny
letná časť zimná časť
teória prax skúška teória prax skúška
1. Záchrana v horách na Slovensku - história a štatistika 1 - - - - -
2. Horské nešťastia - záchranár, právo a etika 1 - - 1 - -
3. Spolupráca záchranných zložiek integrovaného záchranného systému 1 - áno - - -
4. Horolezectvo 2 9 áno 2 9 áno
5. Sneh a lavíny, primárna záchrana - - áno 3 7 áno
6. Topografia a orientácia v teréne 4 2 áno - - -
7. Rádiospojenie 2 1 áno 2 1 áno
8. Meteorológia, búrky a ochrana pred bleskom 2 - - - - -
9. Zdravoveda, odporúčania Medzinárodnej komisie pre alpskú záchranu (ICAR), algoritmy 8 4 áno 8 6 áno
10. Lyžovanie - skialpinizmus - - - 3 7 áno
11. História leteckej záchrany, zásady pohybu okolo vrtuľníka 1 - - 1 - -
12. Organizácia záchrannej akcie 1 - áno 1 - áno
13. Ochrana prírody 1 - - - - -
14. Materiál pre pohyb v horách, jeho kontrola a životnosť, ochrana a bezpečnosť pri práci 1 - - 1 - -
15. Skúška 3 7 3 7
Spolu vrátane skúšky 28 23 25 37
CELKOVE 113

* Vyučovacia hodina trvá 45 minút.
** Výcviková hodina trvá 45 minút.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 23/2006 Z. z.
Obsah a rozsah prípravy a skúšky na pozemnú záchrannú činnosť
Por.
číslo
Téma Vyučovacie* a výcvikové** hodiny
letná časť zimná časť
teória prax skúška teória prax skúška
1. Improvizácia pri záchrannej akcii 2 8 áno 2 8 áno
2. Technické a transportné prostriedky (ocelové lano,
sane)
2 8 áno 2 8 áno
3. Záchrana pomocou statického lana (lanovka, zariadenie určené na osobnú lanovú dopravu, ľadopád) 3 14 áno 3 14 áno
4. Lavíny - - - 3 7 áno
5. Rádiospojenie 2 1 áno 2 1 áno
6. Organizácia záchrannej akcie, algoritmy 2 - áno 2 - áno
7. Ochrana a bezpečnosť pri práci 1 - - 1 - -
8. Skúška 3 7 3 7
Spolu vrátane skúšky 15 38 18 45
CELKOVE 116

* Vyučovacia hodina trvá 45 minút.
** Výcviková hodina trvá 45 minút.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 23/2006 Z. z.
Obsah a rozsah prípravy a skúšky na záchrannú činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou
Por.
číslo
Téma Vyučovacie* a výcvikové** hodiny
letná časť zimná časť
teória prax skúška teória prax skúška
1. Zásady leteckej záchrany v horských oblastiach 3 - áno 1 - áno
2. Transportné prostriedky pod vrtuľník 1 - - 1 - -
3. Rádiospojenie a korešpondencia - - - 2 - -
4. Navádzanie vrtuľníka - 1 - - 1 -
5. Nastupovanie, vystupovanie, nakladanie a vykladanie postihnutého pri zapnutom motore v šikmom teréne 1 1
6. Zlaňovanie a samoistenie na trenažéri - 1 - - 1 -
7. Zlaňovanie z visu vrtuľníka - 1 - - 1 -
8. Práca s palubným žeriavom - 1 - - 1 -
9. Práca s vrtuľníkom v podvese - 1 - - 1 -
10. Nácvik záchrannej akcie v teréne - 2 - - 2 -
11. Skúška 2 - 2 -
Spolu vrátane skúšky 4 10 4 10
CELKOVE 28

* Vyučovacia hodina trvá 45 minút.
** Výcviková hodina trvá 45 minút.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 23/2006 Z. z.
Obsah a rozsah prípravy a skúšky na jaskynnú záchrannú činnosť
Por.
číslo
Téma Vyučovacie* a výcvikové** hodiny
teória prax skúška
1. Bezpečnostné zásady pri činnosti v jaskyni 3 - áno
2. Osobný výstroj a osobná výzbroj 3 3 áno
3. Záchranný materiál 2 2 áno
4. Jednolanová technika, práca na lane 4 14 áno
5. Vystrojovanie priepasti 2 7 áno
6. Technika individuálnej záchrannej činnosti 4 7 áno
7. Technika kolektívnej záchrannej činnosti 4 7 áno
8. Taktika záchrannej akcie 4 - áno
9. Zásady poskytovania prvej pomoci v jaskyni 2 4 áno
10. Prežitie v podzemí 2 8 áno
11. Krasológia 4 - áno
12. Skúška 3 7
Spolu vrátane skúšky 37 59
CELKOVE 96

* Vyučovacia hodina trvá 45 minút.
** Výcviková hodina trvá 45 minút.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 23/2006 Z. z.
Obsah a rozsah prípravy a skúšky na záchrannú činnosť v lavíne
Por.
číslo
Téma Vyučovacie* a výcvikové** hodiny
letná časť zimná časť
teória prax skúška teória prax skúška
1. Meteorologické podmienky na vznik lavíny - - - 2 2 áno
2. Topografické podmienky na vznik lavíny - - - 2 2 áno
3. Snehová pokrývka - štruktúra - - - 2 8 áno
4. Stratégia rozhodovania pri riziku lavíny - - - 2 2 áno
5. Lavinová prevencia Horskej záchrannej služby - - - 2 8 áno
6. Kataster lavínových drah, evidencia a popisy lavín - - - 1 - áno
7. Organizácia záchrany z lavíny - - - 2 8 áno
8. Prevencia, ochrana a bezpečnosť pri práci v lavínovom teréne - - - 2 8 áno
9. Skúška - - - 2 4
Spolu vrátane skúšky - - - 17 44
CELKOVE 61

* Vyučovacia hodina trvá 45 minút.
** Výcviková hodina trvá 45 minút.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 23/2006 Z. z.
Obsah a rozsah prípravy, skúšky, školenia a preskúšania na záchrannú činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa
Por.
číslo
Téma Vyučovacie* a výcvikové ** hodiny
letná časť zimná časť
teória prax skúška/
preskúšanie
teória prax skúška/
preskúšanie
1. Špeciálny výcvik na lavíne a v horskom teréne - - - 5 45 áno
2. Výcvik poslušnosti a ovládateľnosti psa - - - 2 10 áno
3. Problematika lavín - - - 2 1 -
4. Veterinárna prednáška - - - 2 1 -
5. Zdravotná príprava - - - 2 1 -
6. Rádiospojenie - - - 1 1 -
7. Nasadenie psa pomocou vrtuľníka - - - 1 3 -
8. Organizácia záchrannej akcie - - - 1 1 -
9. Ochrana a bezpečnosť pri práci - - - 1 - -
10. Skúška/ preskúšanie - - - 2 7
Spolu vrátane skúšky/preskúšania - - - 20 70
CELKOVE 90

* Vyučovacia hodina trvá 45 minút.
** Výcviková hodina trvá 45 minút.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 23/2006 Z. z.
Obsah a rozsah prípravy a skúšky na záchrannú činnosť na lyžiarskej trati
Por.
číslo
Téma Vyučovacie* a výcvikové** hodiny
letná časť zimná časť
teória prax skúška teória prax skúška
1. Zdravotná príprava - - - 8 6 áno
2. Technické transportné prostriedky - - - 2 8 áno
3. Rádiospojenie - - - 2 - -
4. Lavíny - - - 1 1 -
5. Navádzanie vrtuľníka - - - 1 - -
6. Nácvik záchrannej akcie v teréne - - - - 6 áno
7. Organizácia záchrannej akcie - - - 1 - áno
8. Skúška - - - 1 1
Spolu vrátane skúšky - - - 16 22
CELKOVE 38

* Vyučovacia hodina trvá 45 minút.
** Výcviková hodina trvá 45 minút.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 23/2006 Z. z.