231/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

231
ZÁKON
z 15. marca 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 81 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „nadriadeným je aj predstavený podľa osobitného predpisu,".
2.
V § 152 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Povinnosť zamestnávateľa ustanovená v prvej vete sa nevzťahuje na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí.".
Čl. III
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z. a zákona č. 474/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 ods. 1 písm. a) sa za slová „pracovnoprávne vzťahy, právne vzťahy" vkladajú slová „pri vykonávaní štátnej služby a".
2.
V § 21 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako písmená d) až j).
3.
V § 22 sa vypúšťajú odseky 3 až 7. Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 1a.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 5.
4.
V § 22 ods. 4 sa slová „písm. e) až j)" nahrádzajú slovami „písm. d) až i)".
5.
§ 24 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Úrad vlády Slovenskej republiky plní úlohy spojené s vykonávaním nominačnej skúšky štátnymi zamestnancami podľa osobitného predpisu.1d)
(5)
Úrad vlády Slovenskej republiky je osobný úrad vedúceho služobného úradu vymenovaného vládou podľa osobitného predpisu.1e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1d a 1e znejú:
„1d)
§ 24a až 24c zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1e)
§ 10 ods. 2 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
§ 27 sa vypúšťa.
7.
V § 39 ods. 2 písm. b) sa za slová „orgánov štátnej správy" vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „okrem štátnych zamestnancov,3)".
8.
Za § 40b sa vkladá § 40c, ktorý znie:
㤠40c
(1)
Zrušuje sa Úrad pre štátnu službu.
(2)
Dňom zrušenia Úradu pre štátnu službu prechádzajú práva a povinnosti Úradu pre štátnu službu vrátane práv a povinností zo štátnozamestnaneckých pomerov a pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
(3)
V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti právnych vzťahov pri vykonávaní štátnej služby vedúci služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s vedúcimi služobných úradov Ministerstva financií Slovenskej republiky a Úradu vlády Slovenskej republiky vykoná zmeny štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov a pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať výkon týchto kompetencií v uvedených orgánoch.
(4)
Majetok štátu, ktorý bol 31. marca 2006 v správe Úradu pre štátnu službu, prechádza 1. apríla 2006 do správy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.“.
Čl. IV
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z. a zákona č. 628/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Suma príplatku sa určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na celé desiatky korún nahor.".
2.
V § 22 odsek 1 znie:
„(1)
Zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, sa poskytuje časť platu v peňažných prostriedkoch v cudzej mene vo výške 60 % funkčného platu. Zostávajúcich 40 % funkčného platu sa poskytuje v slovenských korunách. Plat podľa § 4 ods. 1 písm. j) až n) a náhrady za pracovnú pohotovosť a pohotovosť podľa § 4 ods. 2 sa poskytujú v slovenskej mene.“.
Čl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 131/2002 Z. z., zákonom č. 143/2002 Z. z., zákonom č. 185/2002 Z. z., zákonom č. 411/2002 Z. z., zákonom č. 667/2002 Z. z., zákonom č. 139/2003 Z. z., zákonom č. 267/2003 Z. z., zákonom č. 453/2003 Z. z., zákonom č. 550/2003 Z. z., zákonom č. 551/2003 Z. z., zákonom č. 365/2004 Z. z., zákonom č. 382/2004 Z. z., zákonom č. 403/2004 Z. z., zákonom č. 612/2004 Z. z., zákonom č. 728/2004 Z. z., zákonom č. 757/2004 Z. z., zákonom č. 628/2005 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2006.
Ivan Gašparovič v. r.
v z. Béla Bugár v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.