234/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

234
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 12. apríla 2006,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sysľovské polia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1)
Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Sysľovské polia (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zachovania biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov dropa fúzatého, husi bieločelej, husi siatinnej, sokola červenonohého a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
(2)
Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Bratislava V v katastrálnych územiach mestských častí Jarovce, Rusovce a Čunovo.
(3)
Chránené vtáčie územie má výmeru 1 772,94 hektára; jeho územie je vymedzené v prílohe č. 1.
§ 2
(1)
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2 považuje lov všetkých druhov divých husí a kačíc a umiestnenie poľovného zariadenia.
(2)
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3 považuje lov zveri od 1. januára do 30. júna okrem lovu predátorov podľa programu starostlivosti o chránené vtáčie územie.
(3)
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia v celom chránenom vtáčom území, sa považuje
a)
odstraňovanie a poškodzovanie hniezdnych stromov sokola červenonohého, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
b)
vykonávanie akejkoľvek hospodárskej činnosti v okruhu 150 metrov od hniezda dropa fúzatého, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
c)
vjazd a státie s motorovým vozidlom alebo snežným skútrom okrem činností vykonávaných v súvislosti s obhospodarovaním pozemku vlastníkom, správcom alebo nájomcom,
d)
pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka, náučného chodníka alebo cyklotrasy okrem činností vykonávaných v súvislosti s obhospodarovaním pozemku vlastníkom, správcom alebo nájomcom,
e)
použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely,1)
f)
voľné pustenie psa vrátane poľovného od 1. januára do 30. júna okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitného predpisu,2)
g)
umiestnenie stavby,
h)
aplikovanie pesticídov na dreviny rastúce mimo lesa,
i)
lov pomocou sokoliarskych dravcov a sov a ich výcvik,
j)
let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom,3) ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia,
k)
aplikovanie herbicídov od 15. apríla do 30. júna,
l)
aplikovanie rodenticídov,
m)
vstupovanie osôb a strojov na trvalé trávne porasty4) a polia s kultúrou ozimnej pšenice od 20. apríla do 31. mája,
n)
oplocovanie pozemku,
o)
púšťanie modelov technických zariadení, najmä modelov lietadiel, a používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenia a reprodukovaná hudba.
§ 3
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Bratislave a na Obvodnom úrade životného prostredia v Bratislave.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2006.
László Miklós v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 234/2006 Z. z.
VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA
Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa katastrálnych máp so stavom katastra nehnuteľností k 2. októbru 2003 preneseným do Štátnej mapy odvodenej v mierke 1 : 5 000, z ktorých bola hranica prenesená do Základnej mapy v mierke 1 : 50 000 nomenklatúry:
Bratislava 44 – 23, 24, 42.
Vonkajšia hranica
Hranica chráneného vtáčieho územia vychádza z východiskového bodu spoločného styku hraníc štátov Rakúska, Maďarskej republiky a Slovenskej republiky, odkiaľ pokračuje severovýchodným smerom k telesu diaľnice D2, tu sa napája na juhozápadný okraj komunikácie a okrajom komunikácie paralelne pokračuje severozápadným smerom až na úroveň mestskej časti Jarovce, kde obec obchádza juhozápadným smerom okolo priestoru colnice Jarovce – Kittsee a spevnenou komunikáciou sa pripája k lomu rakúsko – slovenskej štátnej hranice, ktorou pokračuje juhozápadným smerom s viacnásobnou zmenou smeru na juhovýchod, juhozápad, severovýchod a juhovýchod, a napokon sa pripája na východiskový bod spoločného styku hraníc štátov Rakúska, Maďarskej republiky a Slovenskej republiky v najjužnejšom bode chráneného vtáčieho územia.
Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia
Katastrálne územie Čunovo
714/1, 714/4, 714/15, 716/1, 716/3, 718/2, 718/10, 718/11, 718/14, 720/1, 720/2, 720/3, 720/4, 721/1, 721/2, 721/3, 721/4, 721/6, 722/1, 722/2, 722/3, 723/1, 723/2, 723/3, 724/6, 725/4.
Katastrálne územie Rusovce
1247/2, 1249/2, 1250/2, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271/1, 1271/2, 1272, 1273/4, 1273/5, 1273/6, 1273/8, 1273/9, 1273/62, 1273/63, 1274/1, 1274/2, 1274/5, 1274/6, 1275/1, 1275/2, 1276, 1277/1, 1277/2, 1278/4, 1278/6, 1278/13, 1279/1, 1280, 1281/1, 1281/3, 1281/4, 1283/5, 1283/16, 1283/25, 1283/27, 1283/138, 1283/139.
Katastrálne územie Jarovce
968 časť, 969/9, 969/10, 969/11, 970, 971/1, 971/2, 972/4, 972/5, 972/6, 972/13 časť, 972/14 časť, 972/15, 972/16, 972/33, 972/34, 973/1, 973/2, 974/10, 974/11, 974/16, 975/1, 975/2, 976/13, 976/16, 976/17, 977/27 časť, 977/29, 985/9 časť, 985/10, 985/11 časť, 985/18 časť, 985/20 časť, 985/21, 991 časť, 992/10 časť, 992/11, 993 časť, 994/9 časť.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 234/2006 Z. z.
VYMEDZENIE ČASTI CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, NA KTOROM JE ZAKÁZANÉ VYKONÁVAŤ ČINNOSŤ PODĽA § 2 ODS. 1
Vymedzený ekologicko-funkčný priestor sa nachádza v okrese Bratislava V v katastrálnych územiach mestských častí Čunovo, Rusovce a Jarovce. Celková výmera území, na ktorých je zakázané vykonávať činnosti uvedené v § 2 ods. 1, je 1 315,1 hektára. V rámci jednotlivých katastrov zaberá tieto parcely:
katastrálne územie Čunovo
714/1, 714/4, 714/15, 716/1, 716/3, 718/2, 718/10, 718/11, 718/14, 720/1, 720/2, 720/3, 720/4, 721/1, 721/2, 721/3, 721/4, 721/6, 722/1, 722/2, 722/3, 723/1, 723/2, 723/3, 724/6, 725/4,
katastrálne územie Rusovce
1247/2, 1249/2, 1250/2, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271/1, 1271/2, 1272, 1273/4, 1273/5, 1273/6, 1273/8, 1273/9, 1273/62, 1273/63, 1274/1, 1274/2, 1274/5, 1274/6, 1275/1, 1275/2, 1276, 1277/1, 1277/2, 1278/4, 1278/6, 1278/13, 1279/1, 1280, 1281/1, 1281/3, 1281/4, 1283/5, 1283/16, 1283/25, 1283/27, 1283/138, 1283/139,
katastrálne územie Jarovce
968 časť, 973/1, 973/2, 974/10, 974/11, 974/16, 975/1, 975/2.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 234/2006 Z. z.
VYMEDZENIE ČASTI CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, NA KTOROM JE ZAKÁZANÉ VYKONÁVAŤ ČINNOSŤ PODĽA § 2 ODS. 2
Vymedzený ekologicko-funkčný priestor sa nachádza v okrese Bratislava V v katastrálnych územiach mestských častí Rusovce a Jarovce. Celková výmera území, na ktorých je zakázané vykonávať činnosti uvedené v § 2 ods. 2, je 1 014,4 hektára. V rámci jednotlivých katastrov zaberá tieto parcely:
katastrálne územie Rusovce
1247/2, 1249/2, 1250/2, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271/1, 1271/2, 1272, 1273/4, 1273/5, 1273/6,1273/8, 1273/9, 1273/62, 1273/63, 1274/1, 1274/2, 1274/5, 1274/6, 1275/1, 1275/2, 1276, 1277/1, 1277/2, 1278/4, 1278/6, 1278/13, 1279/1, 1280, 1281/1, 1281/3, 1281/4, 1283/5, 1283/16, 1283/25, 1283/27, 1283/138, 1283/139,
katastrálne územie Jarovce
968 časť, 973/1, 973/2, 974/10, 974/11, 974/16, 975/1, 975/2.
1)
§ 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Napríklad § 25 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, § 53 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, § 7 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži.
3)
§ 2 písm. b) a c) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 647/2004 Z. z.