235/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.04.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

235
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 13. apríla 2006 č. 1016/M-2006, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 15. novembra 2004 č. 2424/M-2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (oznámenie č. 604/2004 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 30. septembra 2005 č. 2085/M-2005 (oznámenie č. 449/2005 Z. z.).
Výnos ustanovuje okruh osôb, pre ktoré možno poskytnúť dotácie na zabezpečenie zvýšenia penetrácie širokopásmového prístupu na internet.
Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2006.
Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 2/2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.