237/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.04.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

237
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 40 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z.
výnos z 12. apríla 2006 č. 04765/2006-SL, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy.
Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2006.
Výnos bude uverejnený v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v mesiaci apríl a bude možné doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.