Predpis bol zrušený predpisom 130/2012 Z. z.

239/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2011 do 14.04.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

239
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 4. apríla 2006
o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 21 a § 20 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
Podrobnosti o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie
(1)
Pri vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné“), ak ide o fyzickú osobu, sa uvádzajú tieto údaje:
a)
meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu,
b)
obdobie, za ktoré sa platia preddavky na poistné,
c)
rodné číslo alebo číslo povolenia na pobyt, identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo organizácie (DIČ), ak ich má fyzická osoba pridelené,
d)
celkový príjem, ktorý je predmetom výpočtu vymeriavacieho základu,
e)
celková suma preddavku na poistné,
f)
číslo účtu platiteľa poistného v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“),1) z ktorého sú uhrádzané preddavky na poistné,
g)
kód zdravotnej poisťovne,
h)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnosť údajov, jej číslo telefónu, faxu alebo e-mailová adresa.
(2)
Pri vykazovaní preddavkov na poistné, ak ide o právnickú osobu okrem platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona, sa uvádzajú tieto údaje:
a)
názov, právna forma, sídlo platiteľa poistného (názov ulice, orientačné číslo, poštové smerové číslo, názov obce a štátu),
b)
obdobie, za ktoré sa platia preddavky na poistné,
c)
identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo organizácie (DIČ),
d)
číslo účtu platiteľa poistného v banke,1) z ktorého sú uhrádzané preddavky na poistné,
e)
kód zdravotnej poisťovne,
f)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnosť údajov, jej číslo telefónu, faxu alebo e-mailová adresa.
(3)
Pri vykazovaní preddavkov na poistné, ak ide o platiteľa poistného, ktorým je zamestnávateľ, sa okrem údajov uvedených v odseku 1 alebo 2 uvádzajú aj tieto údaje:
a)
deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov,
b)
celkový počet dní, za ktoré je vypočítaný a platený preddavok na poistné, v členení podľa sadzieb poistného,
c)
vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 až 4 zákona za všetkých poistencov,
d)
počet zamestnancov, za ktorých sa platí preddavok na poistné, v členení podľa sadzieb poistného,
e)
sadzba poistného v členení na sadzbu pre zamestnanca a zamestnávateľa,
f)
celková suma preddavku na poistné podľa výšky sadzby poistného v členení na sumu preddavku na poistné platenú zamestnancom a zamestnávateľom,
g)
zoznam poistencov, za ktorých je platený preddavok na poistné, v členení na
1.
poradové číslo,
2.
rodné číslo poistenca,
3.
počet dní, za ktoré je vypočítaný a platený preddavok na poistné,
4.
celkový príjem zamestnanca, ktorý je predmetom výpočtu vymeriavacieho základu,
5.
vymeriavací základ zamestnanca podľa § 13 ods. 1 až 4 zákona,
6.
sadzbu poistného v členení na sadzbu pre zamestnanca a zamestnávateľa,
7.
sumu preddavku na poistné v členení na sumu preddavku platenú zamestnancom a zamestnávateľom.
(4)
Údaje podľa odseku 1 sa vzťahujú na fyzickú osobu, ktorá je
a)
zamestnávateľom a vykazuje údaje podľa § 20 ods. 1 zákona,
b)
samostatne zárobkovo činnou osobou a vykazuje údaje podľa § 20 ods. 2 zákona.
Tlačivá ročného zúčtovania poistného
§ 2
(1)
V prílohe č. 1 je uvedený vzor tlačiva ročného zúčtovania poistného (typ A) pre poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období považoval za zamestnanca iba u jedného zamestnávateľa a v rozhodujúcom období
a)
nepovažoval sa za samostatne zárobkovo činnú osobu,
b)
nepovažoval sa za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona,
c)
nemal príjmy podľa § 13 ods. 5 zákona,
d)
v čase, keď sa považoval za zamestnanca, nedošlo k zmene sadzby poistného podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona a
e)
v čase, keď sa považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až h), j), o), p) a u) zákona, sa súčasne považoval za zamestnanca alebo
f)
v čase, keď sa považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až m), o) až r) zákona a nepovažoval sa za zamestnanca, splnil podmienku uvedenú v § 11 ods. 10 zákona.
(2)
V prílohe č. 2 je uvedený vzor tlačiva ročného zúčtovania poistného (typ B) pre poistenca, ktorý bol v rozhodujúcom období samostatne zárobkovo činnou osobou a v rozhodujúcom období
a)
nepovažoval sa za zamestnanca,
b)
nepovažoval sa za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona,
c)
v čase, keď sa považoval za samostatne zárobkovo činnú osobu, nedošlo k zmene sadzby poistného podľa § 12 ods. 1 písm. c) zákona a
d)
v čase, keď sa považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až h), j), o), p) a u) zákona, sa súčasne považoval za samostatne zárobkovo činnú osobu alebo
e)
v čase, keď sa považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až m), o) až r) zákona a nepovažoval sa za samostatne zárobkovo činnú osobu, splnil podmienku uvedenú v § 11 ods. 10 zákona.
(3)
V prílohe č. 3 je uvedený vzor tlačiva ročného zúčtovania poistného (typ C) pre poistenca, ktorý bol v rozhodujúcom období platiteľom poistného podľa § 11 ods. 2 zákona a v rozhodujúcom období
a)
nepovažoval sa za zamestnanca,
b)
nepovažoval sa za samostatne zárobkovo činnú osobu a
c)
v čase, keď sa považoval za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona, nedošlo k zmene sadzby poistného podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona.
(4)
Vzor tlačiva ročného zúčtovania poistného (typ C) podľa odseku 3 sa používa aj pre poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až m), o) až r) zákona a nesplnil podmienky uvedené v § 11 ods. 10 zákona a v rozhodujúcom období
a)
nepovažoval sa za zamestnanca,
b)
nepovažoval sa za samostatne zárobkovo činnú osobu a
c)
v čase, keď sa považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až m), o) až r) zákona, nedošlo k zmene sadzby poistného podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona.
(5)
V prílohe č. 4 je uvedený vzor tlačiva ročného zúčtovania poistného (typ S) pre poistenca, u ktorého v rozhodujúcom období nedošlo k zmene sadzby poistného podľa § 12 ods. 1 zákona a ktorý
a)
v rozhodujúcom období sa nepovažoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až h), j), o), p) a u) zákona alebo sa považoval za takú osobu a nesplnil podmienky uvedené v § 11 ods. 9 zákona,
b)
v rozhodujúcom období úhrn jeho vymeriavacích základov podľa § 13 ods. 1 až 6 zákona bol najmenej úhrn jeho minimálnych základov podľa § 13 ods. 15 až 18 zákona,
c)
v rozhodujúcom období úhrn jeho vymeriavacích základov podľa § 13 ods. 7 zákona bol najmenej úhrn jeho minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona a
d)
v rozhodujúcom období sa považoval
1.
postupne alebo súčasne za zamestnanca u viacerých zamestnávateľov,
2.
za zamestnanca, nepovažoval sa za samostatne zárobkovo činnú osobu a mal v rozhodujúcom období príjmy podľa § 13 ods. 5 zákona,
3.
postupne alebo súčasne za zamestnanca alebo za samostatne zárobkovo činnú osobu,
4.
postupne za zamestnanca alebo za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona alebo
5.
postupne za samostatne zárobkovo činnú osobu alebo za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona.
(6)
Súčasťou vzoru tlačiva ročného zúčtovania poistného (typ S) podľa odseku 5 je list
a)
zamestnanca a zamestnávateľa (typ SA) pre poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období považoval za zamestnanca, uvedený v prílohe č. 5; pre každého zamestnávateľa sa použije samostatný list (typ SA),
b)
samostatne zárobkovo činnej osoby (typ SB) pre poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období považoval za samostatne zárobkovo činnú osobu, uvedený v prílohe č. 6,
c)
platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona (typ SC) pre poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období považoval za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona, uvedený v prílohe č. 7 alebo
d)
zamestnanca s príjmami podľa § 13 ods. 5 zákona (typ SD) pre poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období považoval za zamestnanca, nepovažoval sa za samostatne zárobkovo činnú osobu a mal v rozhodujúcom období príjmy podľa § 13 ods. 5 zákona, uvedený v prílohe č. 8.
(7)
V prílohe č. 9 je uvedený vzor tlačiva ročného zúčtovania poistného (typ X) pre poistenca, u ktorého v rozhodujúcom období došlo k zmene sadzby poistného podľa § 12 ods. 1 zákona.
(8)
Vzor tlačiva ročného zúčtovania poistného (typ X) podľa odseku 7 sa používa aj pre poistenca, ktorý
a)
v rozhodujúcom období sa považoval
1.
postupne alebo súčasne za zamestnanca u viacerých zamestnávateľov,
2.
za zamestnanca, nepovažoval sa za samostatne zárobkovo činnú osobu a mal v rozhodujúcom období príjmy podľa § 13 ods. 5 zákona,
3.
postupne alebo súčasne za zamestnanca alebo za samostatne zárobkovo činnú osobu,
4.
postupne za zamestnanca alebo za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona alebo
5.
postupne za samostatne zárobkovo činnú osobu alebo za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona a
b)
v roku 2008 sa považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až h), j), o), p) a u) zákona a splnil podmienky uvedené v § 11 ods. 9 zákona.
(9)
Vzor tlačiva ročného zúčtovania poistného (typ X) podľa odseku 7 sa používa aj pre poistenca, ktorý
a)
v rozhodujúcom období sa považoval
1.
postupne alebo súčasne za zamestnanca u viacerých zamestnávateľov,
2.
za zamestnanca, nepovažoval sa za samostatne zárobkovo činnú osobu a mal v rozhodujúcom období príjmy podľa § 13 ods. 5 zákona,
3.
postupne alebo súčasne za zamestnanca alebo za samostatne zárobkovo činnú osobu,
4.
postupne za zamestnanca alebo za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona alebo
5.
postupne za samostatne zárobkovo činnú osobu alebo za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona a
b)
v rozhodujúcom období úhrn jeho vymeriavacích základov podľa § 13 ods. 1 až 6 zákona bol nižší ako úhrn jeho minimálnych základov podľa § 13 ods. 15 až 18 zákona alebo
c)
v rozhodujúcom období úhrn jeho vymeriavacích základov podľa § 13 ods. 7 zákona bol nižší ako úhrn jeho minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona.
(10)
Súčasťou vzoru tlačiva ročného zúčtovania poistného (typ X) podľa odseku 7 je list
a)
zamestnanca a zamestnávateľa (typ XA) pre poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období považoval za zamestnanca, uvedený v prílohe č. 10; pre každého zamestnávateľa sa použije samostatný list (typ XA),
b)
samostatne zárobkovo činnej osoby (typ XB) pre poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období považoval za samostatne zárobkovo činnú osobu, uvedený v prílohe č. 11,
c)
platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona (typ XC) pre poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období považoval za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona, uvedený v prílohe č. 12 alebo
d)
zamestnanca s príjmami podľa § 13 ods. 5 zákona (typ XD) pre poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období považoval za zamestnanca, nepovažoval sa za samostatne zárobkovo činnú osobu a mal v rozhodujúcom období príjmy podľa § 13 ods. 5 zákona, uvedený v prílohe č. 13.
(11)
Vzor oznámenia zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov podľa § 19 ods. 15 zákona je uvedený v prílohe č. 14. Za zamestnancov, za ktorých vykonal ročné zúčtovanie poistného zamestnávateľ, ktorý podáva oznámenie, sa v oznámení uvádzajú preplatky a nedoplatky zamestnancov a zamestnávateľa. Za zamestnancov, za ktorých vykonal ročné zúčtovanie poistného iný platiteľ poistného, sa v oznámení uvádzajú preplatky a nedoplatky zamestnávateľa oznámené zamestnávateľovi podľa § 19 ods. 10 zákona, dosahujúce najmenej 3 eurá.
(12)
Oznámenie podľa odseku 11 sa príslušnej zdravotnej poisťovni zasiela, ak
a)
zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie poistného aspoň za jedného zamestnanca prihláseného v príslušnej zdravotnej poisťovni alebo
b)
výška nedoplatku alebo preplatku oznámená zamestnávateľovi podľa § 19 ods. 10 zákona aspoň jedným platiteľom poistného je najmenej 3 eurá.
§ 3
(1)
Obsah žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania poistného podľa § 19 ods. 2 zákona a o vystavenie dokladu o výške príjmu a o preddavkoch na poistné podľa § 19 ods. 5 zákona je uvedený v prílohe č. 15.
(2)
Obsah dokladu o výške príjmu a o preddavkoch na poistné podľa § 19 ods. 5 zákona je uvedený v prílohe č. 16. Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnávateľa podľa § 19 ods. 10 zákona je uvedené v prílohe č. 17.
(3)
Obsah oznámenia o nedoplatku alebo preplatku zamestnanca podľa § 19 ods. 10 zákona je uvedený v prílohe č. 18.
(4)
Obsah potvrdenia o podaní ročného zúčtovania poistného je uvedený v prílohe č. 19.
(5)
Odpis z ročného zúčtovania poistného je uvedený v prílohe č. 20.
§ 4
(1)
Opravné ročné zúčtovanie poistného podľa § 19 ods. 18 zákona sa podáva na tlačivách uvedených v § 2.
(2)
Dodatočné ročné zúčtovanie poistného podľa § 19 ods. 19 zákona sa podáva na tlačivách uvedených v § 2.
§ 5
Podrobnosti o ročnom zúčtovaní poistného plateného štátom
(1)
Podkladom na ročné zúčtovanie poistného plateného štátom je
a)
vymeriavací základ štátu podľa § 13 ods. 11 zákona pre príslušný kalendárny rok,
b)
počet poistencov za príslušný kalendárny rok, za ktorých je platiteľom poistného štát podľa § 11 ods. 8 až 10 zákona (ďalej len „poistenec štátu“), podľa údajov z centrálneho registra poistencov v štruktúre podľa príslušných zdravotných poisťovní podľa osobitného zákona,2)
c)
počet poistencov štátu nahlásených príslušnou zdravotnou poisťovňou v príslušnom kalendárnom roku v štruktúre podľa jednotlivých mesiacov podľa § 23 ods. 8 písm. c) zákona,
d)
skutočný denný počet poistencov štátu nahlásený príslušnou zdravotnou poisťovňou za príslušný kalendárny rok podľa § 19 ods. 16 zákona,
e)
suma preddavkov na poistné za poistencov štátu zaplatená príslušnej zdravotnej poisťovni v jednotlivých mesiacoch príslušného kalendárneho roka (§ 17 ods. 8 zákona),
f)
suma poistného, ktoré mal štát zaplatiť príslušnej zdravotnej poisťovni za poistencov štátu v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(2)
Na základe údajov uvedených v odseku 1 sa vykoná výpočet poistného za poistencov štátu a zúčtovanie preddavkov na poistné za predchádzajúci kalendárny rok podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 21.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
Spoločné ustanovenia
§ 6
(1)
Ak rozdiel sumy poistného za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona vypočítaný v ročnom zúčtovaní poistného a úhrnu preddavkov na poistné platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona je záporný, ide o preplatok.
(2)
Ak rozdiel sumy poistného za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona vypočítaný v ročnom zúčtovaní poistného a úhrnu preddavkov na poistné platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona je kladný, ide o nedoplatok.
(3)
V ročnom zúčtovaní poistného sa do úhrnu preddavkov na poistné platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona podľa odsekov 1 a 2 za zamestnanca a zamestnávateľa započítavajú preddavky na poistné vypočítané podľa § 16 zákona a vykázané podľa § 20 zákona za rozhodujúce obdobie.
(4)
V ročnom zúčtovaní poistného sa do úhrnu preddavkov na poistné platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona podľa odsekov 1 a 2 za samostatne zárobkovo činnú osobu a platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona započítavajú preddavky na poistné za rozhodujúce obdobie zaplatené najneskôr v deň podania ročného zúčtovania poistného.
§ 7
(1)
Za kalendárny mesiac, v ktorom dochádza k súčasnému súbehu platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) zákona aspoň jeden deň, sa v tlačivách ročného zúčtovania poistného podľa § 2 ako minimálny základ poistenca uvedie najvyšší z minimálnych základov jednotlivých platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a b) zákona.
(2)
Za kalendárny mesiac, v ktorom dochádza k postupnému súbehu platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a c) zákona a nedochádza k súčasnému súbehu platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) zákona, sa v tlačivách ročného zúčtovania poistného podľa § 2 ako minimálny základ poistenca uvedie súčet minimálnych základov jednotlivých platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a b) zákona.
(3)
Za kalendárny mesiac, v ktorom sa poistenec považoval aj za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona, sa k sume minimálneho základu podľa odsekov 1 a 2 pripočíta súčin koeficientu podľa § 13 ods. 14 zákona a minimálneho základu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona.
(4)
Minimálne základy podľa § 13 ods. 15 až 18 zákona sa v tlačivách ročného zúčtovania podľa § 2 uvádzajú zaokrúhlené na najbližší eurocent nadol.
§ 8
Oznamovacia povinnosť podľa § 24 písm. c) zákona pri zmene platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 9 zákona sa splní podaním ročného zúčtovania poistného.
Prechodné ustanovenia
§ 9
V roku 2005 sa sadzba poistného pre osoby so zdravotným postihnutím na účely ročného zúčtovania poistného uplatní v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa táto osoba považovala za osobu so zdravotným postihnutím aspoň jeden deň.
§ 10
(1)
Za pomernú časť vymeriavacieho základu podľa § 31 ods. 12 zákona v znení zákona č. 352/2005 Z. z. na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2005 sa u zamestnanca považuje príjem zúčtovaný a vyplatený za obdobie, keď sa súčasne považoval aj za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona.
(2)
Vymeriavací základ podľa § 13 ods. 5 zákona zamestnanca, ktorý nebol v roku 2005 samostatne zárobkovo činnou osobou, je na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2005 vo výške podielu, ktorý sa vypočíta tak, že základ dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu3) okrem príjmov z prenájmov a príjmov, z ktorých sa vyberá daň zrážkou,4) dosiahnutý za rok 2005, ktorý nie je znížený o poistné, sa vydelí číslom 2,14.
§ 11
(1)
Ak zamestnávateľ vykázal preddavok na poistné zamestnávateľa za zamestnanca v mesiacoch január 2005 až august 2005 bez zaokrúhľovania na celé koruny smerom nahor, na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2005 sa do úhrnu preddavkov na poistné zamestnávateľa za zamestnanca započítava suma preddavku na poistné zamestnávateľa za zamestnanca, ktorú zamestnávateľ vykázal vo výkaze preddavkov na poistné podľa § 20 ods. 1 zákona. Úhrn preddavkov na poistné zamestnávateľa za zamestnanca sa v tlačivách podľa § 2 a 3 zaokrúhľuje na celé koruny matematicky.
(2)
Ak za mesiace január 2005 až august 2005 zamestnávateľ neodvádzal preddavok na poistné zamestnanca a preddavok na poistné zamestnávateľa z dôvodu, že ich výška nedosahovala aspoň 100 Sk, do úhrnu preddavkov na poistné v tlačivách podľa § 2 a 3 sa takéto preddavky na poistné neuvádzajú.
§ 12
Za pomernú časť vymeriavacieho základu podľa § 31 ods. 12 zákona v znení zákona č. 352/2005 Z. z. na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2005 sa u samostatne zárobkovo činnej osoby považuje podiel vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby dosiahnutý v roku 2005 a počtu kalendárnych dní, počas ktorých sa v roku 2005 poistenec považoval za samostatne zárobkovo činnú osobu, násobený počtom kalendárnych dní, počas ktorých sa v období od 1. septembra 2005 do 31. decembra 2005 poistenec považoval za samostatne zárobkovo činnú osobu a súčasne za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona.
§ 13
Do vymeriavacieho základu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona sa na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2005 zahŕňa
a)
príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu5) vyplatený a zúčtovaný platiteľom príjmu za mesiace september 2005 až december 2005, v ktorých ani jeden deň nebol zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou a ani osobou podľa § 11 ods. 8 písm. o) zákona, a
b)
príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý podlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu,3) okrem príjmov z prenájmu a príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou,4) dosiahnutý v čase od 1. septembra 2005 do 31. decembra 2005.
§ 13a
Do vymeriavacieho základu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona sa na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2006 zahŕňa
a)
príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu5) vyplatený a zúčtovaný platiteľom príjmu za kalendárne mesiace roku 2006, v ktorých ani jeden deň nebol zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou a ani osobou podľa § 11 ods. 8 písm. o) zákona,
b)
príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý podlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu,3) okrem vyňatých príjmov podľa § 11 ods. 8 písm. t) zákona dosiahnutých v roku 2006.
§ 13b
Do vymeriavacieho základu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona sa na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2007 zahŕňa
a)
príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu5) vyplatený a zúčtovaný platiteľom príjmu za kalendárne mesiace roku 2007, v ktorých ani jeden deň nebol zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou a ani osobou podľa § 11 ods. 8 písm. n) zákona,
b)
príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý podlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu,3) okrem vyňatých príjmov podľa § 13 ods. 20 zákona dosiahnutých v roku 2007.
§ 13c
(1)
Do vymeriavacieho základu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona sa na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2008 zahŕňa
a)
príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu5) vyplatený a zúčtovaný platiteľom príjmu v rozhodujúcom období, v ktorých ani jeden deň nebol zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou a ani osobou podľa § 11 ods. 8 písm. n) zákona,
b)
príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý podlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu,3) okrem vyňatých príjmov podľa § 13 ods. 20 zákona dosiahnutých v rozhodujúcom období.
(2)
Ak platiteľ zaplatil preddavky za rok 2008 v eurách, suma zaplatených preddavkov v eurách sa na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2008 prepočíta na slovenské koruny konverzným kurzom a zaokrúhľuje sa na celé slovenské koruny nadol.
(3)
Na výpočet nedoplatku alebo preplatku v eurách na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2008 sa nedoplatok alebo preplatok v slovenských korunách prepočíta na eurá konverzným kurzom; nedoplatok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol a preplatok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
(4)
Na výpočet preddavku na poistné v eurách na obdobie od 1. júla 2009 do 30. júna 2010 sa preddavok na poistné v slovenských korunách prepočíta na eurá konverzným kurzom a zaokrúhľuje sa na najbližší eurocent nadol.
§ 13d
Do vymeriavacieho základu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona sa na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2009 zahŕňa
a)
príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu5) vyplatený a zúčtovaný platiteľom príjmu v rozhodujúcom období, v ktorom ani jeden deň nebol zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou a ani osobou podľa § 11 ods. 8 písm. n) zákona,
b)
príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý podlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu,3) okrem vyňatých príjmov podľa § 13 ods. 20 zákona dosiahnutých v rozhodujúcom období.
§ 13e
Do vymeriavacieho základu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona sa na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2010 zahŕňa
a)
príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu5) vyplatený a zúčtovaný platiteľom príjmu v rozhodujúcom období, v ktorom ani jeden deň nebol zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou a ani osobou podľa § 11 ods. 8 písm. n) zákona,
b)
príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý podlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu,3) okrem vyňatých príjmov podľa § 13 ods. 20 zákona dosiahnutých v rozhodujúcom období.
Záverečné ustanovenia
§ 14
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 769/2004 Z. z. o podrobnostiach o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie.
§ 15
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Rudolf Zajac v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
ROČNÉ ZÚČTOVANIE poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné“) zamestnanca za rok 2010
Príloha č. 2 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
ROČNÉ ZÚČTOVANIE poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné“) samostatne zárobkovo činnej osoby za rok 2010
Príloha č. 3 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
ROČNÉ ZÚČTOVANIE poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné“) platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona za rok 2010
Príloha č. 4 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
ROČNÉ ZÚČTOVANIE poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné“) poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov za rok 2010
Príloha č. 5 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
List SA - zamestnanec a zamestnávateľ
Príloha č. 6 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
List SB - samostatne zárobkovo činná osoba
Príloha č. 7 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
List SC - platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona
Príloha č. 8 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
List SD - zamestnanec s príjmami podľa § 13 ods. 5 zákona
Príloha č. 9 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
ROČNÉ ZÚČTOVANIE poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné“) poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov poistného alebo došlo k zmene sadzby za rok 2010
Príloha č. 10 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
List XA - zamestnanec a zamestnávateľ
Príloha č. 11 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
List XB - samostatne zárobkovo činná osoba
Príloha č. 12 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
List XC - platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona
Príloha č. 13 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
List XD - zamestnanec s príjmami podľa § 13 ods. 5 zákona
Príloha č. 14 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
OZNÁMENIE ZAMESTNÁVATEĽA o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov za rok 2010
Príloha č. 15 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
ŽIADOSŤ 2010
Príloha č. 16 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
DOKLAD O VÝŠKE PRÍJMU A O PREDDAVKOCH NA POISTNÉ ZA ROK 2010
Príloha č. 17 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
OZNÁMENIE O NEDOPLATKU ALEBO PREPLATKU ZAMESTNÁVATEĽA ZA ROK 2010
Príloha č. 18 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
OZNÁMENIE O NEDOPLATKU ALEBO PREPLATKU ZAMESTNANCA ZA ROK 2010
Príloha č. 19 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
POTVRDENIE o podaní ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2010
Príloha č. 20 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
Odpis z ročného zúčtovania poistného
Príloha č. 21 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
OZNÁMENIE o výsledku ročného zúčtovania poistného plateného štátom za rok 2010
1)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 554/2004 Z. z.
2)
§ 20 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 6 ods. 3 a § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.