240/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

240
ZÁKON
zo 16. marca 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 169/2001 Z. z., zákonom č. 291/2002 Z. z., zákonom č. 428/2003 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. mája 2006.
Ivan Gašparovič v. r.
v z. Béla Bugár v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.