240/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2006 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

240
ZÁKON
zo 16. marca 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení zákona č. 169/2001 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z. a zákona č. 428/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 26 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 33 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 2 písmená a) a b) znejú:
„a)
tvorbou štátnych hmotných rezerv ich vytváranie a dopĺňanie podľa požiadaviek systému hospodárskej mobilizácie2) a úloh určených príslušnými orgánmi štátnej správy a požiadaviek vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky,
b)
hospodárením so štátnymi hmotnými rezervami ich obmena, zámena, pôžička, výpožička, nájom, uvoľňovanie, vyčleňovanie, skladovanie, ochraňovanie, udržiavanie, kúpa a predaj, pričom
1.
obmena je nahradenie majetkovej hodnoty majetkovou hodnotou rovnakého druhu, akosti, prípadne množstva,
2.
zámena je nahradenie majetkovej hodnoty majetkovou hodnotou iného druhu, akosti, prípadne množstva,
3.
uvoľňovanie alebo vyčleňovanie je rozhodnutie Správy rezerv o tom, že štátne hmotné rezervy prestali slúžiť účelu podľa tohto zákona a správca je povinný s nimi nakladať podľa osobitného predpisu,2a)
4.
ochraňovanie alebo udržiavanie znamená súhrn činností Správy rezerv a právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov pri starostlivosti o štátne hmotné rezervy,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 2 písm. e) sa za slovo „skladovateľom“ vkladajú slová „Správa rezerv,“.
4.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Štátne hmotné rezervy
(1)
Štátne hmotné rezervy sa tvoria na ochranu ekonomiky a na riešenie mimoriadnej udalosti, mimoriadnej situácie, krízovej situácie,3) stavu núdze v energetike,4) stavu ropnej núdze,4a) ropnej bezpečnosti štátu, potravinovej bezpečnosti štátu, pre potreby ozbrojených síl a požiadaviek vyplývajúcich zo záväzkov Slovenskej republiky.
(2)
Štátne hmotné rezervy sú majetkové hodnoty vytvárané, dopĺňané, spravované, uložené a ochraňované na území Slovenskej republiky, ak osobitný predpis neustanovuje inak.4a) Podľa určenia sa štátne hmotné rezervy delia na
a)
hmotné rezervy,
b)
mobilizačné rezervy,
c)
pohotovostné zásoby.
(3)
Pri správe a nakladaní s nehnuteľnosťami sa postupuje podľa osobitného predpisu,2a) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:
„3)
Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
§ 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
4)
Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5a sa vypúšťajú.“.
5.
V § 4 ods. 2 v písmene a) sa slovo „ochranu“ nahrádza slovom „ochraňovanie“.
6.
V § 4 ods. 2 v písmene e) sa za slovo „vlády“ vkladajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”)“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5b sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 270/1991 Zb. o štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 473/2003 Z. z. o pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 4 ods. 3 sa nad slovom „predpisov“ vypúšťa odkaz 5c. Poznámka pod čiarou k odkazu 5c sa vypúšťa.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5d sa citácia „Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.“.
10.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5e sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 638/2005 Z. z.“.
11.
V § 5 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
12.
V § 5 odsek 4 znie:
„(4)
Správa rezerv v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy posúdi účelnosť požiadaviek na tvorbu hmotných rezerv do 31. mája kalendárneho roka a vypracuje návrhy na zoznam položiek hmotných rezerv, ich minimálnych limitov a orientačných cieľových stavov. Tieto návrhy schvaľuje vláda.“.
13.
§ 5a vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Hospodárenie s hmotnými rezervami
(1)
Pri hospodárení s hmotnými rezervami Správa rezerv uplatňuje zásadu účelnosti a hospodárnosti a uskutočňuje iba
a)
kúpu a predaj zásob,
b)
obmenu a zámenu zásob,
c)
pôžičku a výpožičku zásob,
d)
uvoľňovanie zásob,
e)
skladovanie zásob,
f)
ochraňovanie a udržiavanie zásob.
(2)
Na hospodárenie s nehnuteľnosťami hmotných rezerv sa primerane vzťahujú ustanovenia § 6a až 6f.“.
14.
V § 5b sa za slovom „obmien“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „zámen“ sa dopĺňajú slová „a uvoľňovania“.
15.
§ 5c vrátane nadpisu znie:
㤠5c
Obmena zásob
(1)
Správa rezerv ustanovuje pre jednotlivé položky zásob hmotných rezerv doby obmeny, ktoré sú určené podľa technických podmienok skladovania a kvalitatívnych ukazovateľov pre jednotlivé položky zásob hmotných rezerv.
(2)
Obmenu zásob zabezpečuje ochraňovateľ, skladovateľ alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ podľa zmluvy o obmene zásob alebo zmluvy o zámene zásob uzatvorenej so Správou rezerv podľa podmienok určených podľa odseku 1.
(3)
Obmena zásob hmotných rezerv sa realizuje
a)
súbežnou obmenou zásob tak, aby na konci každého zdaniteľného obdobia5ea) počas doby trvania obmeny zásob nedošlo k poklesu alebo zvýšeniu zásob,
b)
nesúbežnou obmenou zásob tak, že v jednotlivých zdaniteľných obdobiach5ea) počas doby trvania obmeny zásob môže dôjsť k poklesu alebo zvýšeniu zásob; vyrovnanie množstva alebo majetkovej hodnoty zásob je vykonané po ukončení nesúbežnej obmeny zásob.
(4)
Obmenu položky zásob hmotných rezerv pred uplynutím stanovenej doby obmeny zásob možno vykonať po písomnom súhlase Správy rezerv. Urýchlenú obmenu zásob alebo vyskladnenie zásob hmotných rezerv bez súhlasu Správy rezerv možno vykonať len v prípadoch odvrátenia ekologickej havárie, ohrozenia života alebo zdravia, ako aj okamžitého zabránenia znehodnotenia zásob hmotných rezerv.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5ea znie:
„5ea)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“.
16.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Mobilizačné rezervy
(1)
Mobilizačné rezervy tvoria vybrané základné suroviny, materiály, stroje, výrobky, náradie, dokumentácia a nehnuteľnosti na ich skladovanie a ochraňovanie. Mobilizačné rezervy sú určené na použitie v období mimoriadnej udalosti, mimoriadnej situácie, krízovej situácie, stavu núdze v energetike a stavu ropnej núdze.
(2)
Mobilizačné rezervy sú vo vlastníctve štátu.
(3)
Mobilizačné rezervy sa vytvárajú na základe požiadaviek systému hospodárskej mobilizácie2) podľa plánu mobilizačných rezerv.
(4)
O použití mobilizačných rezerv po vyhlásení mimoriadnej udalosti5ga) a mimoriadnej situácie5gb) rozhoduje Správa rezerv v súčinnosti s príslušným ústredným orgánom štátnej správy. V období krízovej situácie,3) stavu núdze v energetike4) a stavu ropnej núdze4a) o použití mobilizačných rezerv rozhoduje vláda.
(5)
Ak nenastane situácia podľa odseku 4, Správa rezerv na základe stanoviska príslušného ústredného orgánu štátnej správy môže dať súhlas na použitie mobilizačných rezerv, ak také použitie bude účelné, efektívne a hospodárne.
(6)
Správa rezerv na základe stanoviska príslušného ústredného orgánu štátnej správy môže dať súhlas na iné použitie mobilizačných rezerv, ako sa uvádza v odseku 4, ak také použitie bude účelné, efektívne a hospodárne, neohrozí účel stanovený v odseku 4, a o použití mobilizačných rezerv ochraňovateľ bez zbytočného odkladu upovedomí Správu rezerv, ktorej zašle oznámenie vrátane zoznamu mobilizačných rezerv so zdôvodnením ich použitia.
(7)
Mobilizačné rezervy spotrebované, znehodnotené alebo poškodené v období mimoriadnej situácie, v období krízovej situácie3) navrhne ochraňovateľ na vyčlenenie a súčasne požiada podľa potreby o ich doplnenie, opravu alebo obmenu.
(8)
Po prijatí zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok Správa rezerv vykoná rozpis tvorby mobilizačných rezerv a zašle ho vecne príslušným orgánom štátnej správy a ochraňovateľom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5ga a 5 gb znejú:
„5ga)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
5gb)
§ 3b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 6a ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
pôžička zásob,“.
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).
18.
§ 6a ods. 1 sa dopĺňa o písmeno i), ktoré znie:
„i)
preskúšanie zásob.“.
19.
V § 6a ods. 3 sa za slovo „stratou“ vkladajú slová „odcudzením, poškodením“.
20.
V § 6a odsek 4 znie:
„(4)
Ak zásoby mobilizačných rezerv určené pre ochraňovateľa skladuje Správa rezerv, hospodárenie s nimi realizuje ochraňovateľ v spolupráci so Správou rezerv na základe zmluvy o ochraňovaní.“.
21.
§ 6b, 6c a 6d vrátane nadpisu znejú:
㤠6b
Obmena zásob
(1)
Obmenu zásob vykonáva ochraňovateľ pred skončením lehoty ich skladovania podľa záručných podmienok výrobcu, dodávateľa alebo lehôt určených atestmi orgánov oprávnených na ich vydávanie.
(2)
Obmena zásob sa vykonáva na podklade plánu obmien zásob, ktorý vypracuje ochraňovateľ na obdobie kalendárneho roka a v termíne do 30. júna kalendárneho roka predloží Správe rezerv.
(3)
Súhlas na vykonanie obmeny zásob vydá Správa rezerv podľa plánu obmien zásob. Zásoby mobilizačných rezerv možno obmieňať po častiach a etapách. Každá etapa sa považuje za samostatnú obmenu zásob.
(4)
Ak sa obmena zásob vykonáva v časovom rozpätí jedného kalendárneho mesiaca s rovnakou hodnotou a množstvom vyskladnených zásob, uskutoční sa bez finančnej zábezpeky. Platbu zmluvné strany riešia vzájomným započítaním pohľadávok.
(5)
Ak sa obmena zásob vykonáva v časovom rozpätí, ktoré presahuje jeden kalendárny mesiac, uskutoční sa s finančnou zábezpekou.
(6)
Finančnú zábezpeku na zabezpečenie obmeny zásob zloží ochraňovateľ na bežný účet mimorozpočtových prostriedkov Správy rezerv vo výške kúpnej ceny obmieňaných zásob vrátane dane z pridanej hodnoty.
(7)
Ak návratnosť zásob nie je vykonaná v rovnakom množstve a hodnote alebo ak bude potrebné hradiť náklady z obmeny zásob, obmena zásob sa uskutoční s finančným vyrovnaním.
§ 6c
Zámena zásob
(1)
Zámenu zásob vykonáva ochraňovateľ, ak sa iným druhom zásob efektívnejšie zabezpečia potreby vyplývajúce z krízových plánov alebo potrieb vecne príslušných ústredných orgánov štátnej správy.
(2)
Ochraňovateľ spracúva plán zámen zásob na obdobie kalendárneho roka a predkladá ho Správe rezerv a vecne príslušnému orgánu štátnej správy v termíne do 31. mája kalendárneho roka.
(3)
Pri zmene technológie, zmene dodávateľa zásob, hroziacej škode na zásobách alebo vzniku nových požiadaviek na plnenie krízového plánu môže ochraňovateľ predložiť plán zámen zásob alebo jeho zmeny v priebehu kalendárneho roka realizácie zámeny zásob po predchádzajúcej dohode so Správou rezerv.
(4)
Súhlas na vykonanie zámeny zásob vydáva Správa rezerv podľa plánu zámen zásob a stanoviska príslušného ústredného orgánu štátnej správy. Správa rezerv zabezpečuje finančné prostriedky na cenové rozdiely pri zámenách zásob.
(5)
Ak sa zámena zásob vykoná v časovom rozpätí jedného kalendárneho mesiaca so zodpovedajúcim množstvom a cenovou návratnosťou vyskladnených zásob, realizuje sa bez finančnej zábezpeky. Zmena sa vykoná len v evidencii zásob. Platbu zmluvné strany riešia vzájomným započítaním pohľadávok.
(6)
Ak sa zámena zásob vykoná v časovom rozpätí, ktoré presahuje jeden kalendárny mesiac, vykoná sa s finančnou zábezpekou.
(7)
Ak návratnosť vyskladnených zásob nie je v zodpovedajúcom hmotnom a cenovom pomere, zámena zásob sa vykoná s finančným vyrovnaním.
(8)
Finančná zábezpeka sa zloží na bežný účet mimorozpočtových prostriedkov Správy rezerv vo výške kúpnej ceny zamenených zásob pred ich vyskladnením vrátane dane z pridanej hodnoty.
(9)
Pri zámene zásob po častiach sa postupuje podľa § 6b ods. 3.
§ 6d
Pôžička zásob
(1)
Surovinu, materiál a výrobky mobilizačných rezerv možno požičať iba na základe písomnej zmluvy najviac na jeden rok.
(2)
Žiadosť o pôžičku suroviny, materiálu a výrobkov mobilizačných rezerv alebo jej predĺženie sa predkladá Správe rezerv a vecne príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy.
(3)
Za pôžičku uhrádza dlžník úroky5f) vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska v čase uzatvorenia zmluvy z oceneného predmetu zmluvy.
(4)
Pri poskytnutí pôžičky zásob je dlžník povinný
a)
zložiť Správe rezerv finančnú zábezpeku vo výške kúpnej ceny za požičané množstvo zásob vrátane dane z pridanej hodnoty,
b)
vrátiť Správe rezerv v termíne dohodnutom v zmluve zásoby rovnakého druhu, akosti a množstva.
(5)
Ak požičané zásoby neboli vrátené Správe rezerv ani po druhej písomnej výzve doručenej dlžníkovi, zábezpeka prepadá v prospech štátu, do správy Správy rezerv. Ak dlžník vráti len časť požičaných zásob, Správa rezerv vráti dlžníkovi zodpovedajúcu časť finančnej zábezpeky. Ak Správe rezerv vznikla ďalšia škoda, vymáha ju od dlžníka.
(6)
Predĺženie dohodnutej doby pôžičky zásob Správa rezerv povoľuje na požiadanie dlžníka iba vo verejnom záujme.“.
22.
Za § 6d sa vkladá § 6da, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6da
Výpožička zásob
(1)
Stroje a zariadenia zo zásob mobilizačných rezerv môže dať Správa rezerv do výpožičky zásob mobilizačných rezerv (ďalej len “výpožička zásob„) právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi iba na základe zmluvy.5gc)
(2)
Výpožička zásob sa poskytuje pri kúpe nových strojov a zariadení na preskúšanie v záručnej dobe vo vyhlásených mimoriadnych situáciách5gb) alebo v iných prípadoch, o ktorých rozhodne Správa rezerv. O preskúšaní strojov alebo zariadení sa urobí záznam do prevádzkovej dokumentácie.
(3)
Žiadosť o výpožičku zásob predkladá Správe rezerv ochraňovateľ. O výpožičke zásob informuje Správa rezerv príslušný ústredný orgán štátnej správy.
(4)
Správa rezerv na základe odporúčania príslušného ústredného orgánu štátnej správy môže pri zabezpečovaní úloh súvisiacich s hospodárením so štátnymi hmotnými rezervami bezodplatne vypožičať vozidlá,5gd) stroje a strojové zariadenia na nevyhnutne potrebný čas.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5gc a 5gd znejú:
„5gc)
§ 659 až 662 Občianskeho zákonníka.
5gd)
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
23.
§ 6e vrátane nadpisu znie:
㤠6e
Nájom mobilizačných rezerv
(1)
Nevyužívané mobilizačné rezervy môže dať Správa rezerv do nájmu právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi (ďalej len „nájomca”) iba na základe zmluvy.5h)
(2)
Žiadosť o nájom alebo o predĺženie nájmu mobilizačných rezerv predkladá nájomca ochraňovateľovi, ktorý po posúdení postúpi žiadosť Správe rezerv. O uzatvorení zmluvy s nájomcom Správa rezerv informuje príslušný ústredný orgán štátnej správy.
(3)
Pred skončením nájmu je nájomca povinný vykonať potrebnú údržbu, ošetrenie a konzerváciu na vlastné náklady. Pri motorových vozidlách a prípojných vozidlách opatrených evidenčným číslom vozidla nájomca zabezpečí na vlastné náklady technickú spôsobilosť a odstráni zistené chyby.
(4)
Nájomné za stroje alebo zariadenia je minimálne vo výške ročnej odpisovej sadzby rovnomerného odpisovania z nadobúdacej ceny.
(5)
Nájomné za nehnuteľnosti určí Správa rezerv na základe ceny obvyklej v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza v čase uzavretia zmluvy, s prihliadnutím na spôsob užívania nehnuteľnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5h znie:
„5h)
Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
§ 663 až 684 Občianskeho zákonníka.
§ 630 až 641 Obchodného zákonníka.“.
24.
§ 6f sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Pri vyčleňovaní motorových vozidiel a prípojných vozidiel zo zásob mobilizačných rezerv je ochraňovateľ povinný predložiť Správe rezerv osvedčenie o evidencii na vykonanie zmeny v evidencii motorových vozidiel.
(8)
Ak bol na ochraňovateľa vyhlásený konkurz, správca konkurznej podstaty je povinný majetok štátu v správe Správy rezerv ochraňovať až do jeho prevzatia Správou rezerv.“.
25.
V § 6g ods. 1 v prvej vete sa za slovo „uskladňujú“ vkladajú slová „oddelene od vlastných zásob ochraňovateľa“.
26.
V § 6g ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Vlastník skladu alebo správca skladu je povinný dodržiavať podmienky skladovania podľa písomných pokynov ochraňovateľa. V skladoch ústredných orgánov štátnej správy, ak majú voľné kapacity, zásoby mobilizačných rezerv sa skladujú bezodplatne.“.
27.
V § 6g odsek 4 znie:
„(4)
Nehnuteľnosti na skladovanie hmotných rezerv, mobilizačných rezerv a núdzových zásob ropy a ropných výrobkov možno vo verejnom záujme zameniť za štátne hmotné rezervy na základe primeranej ceny, ktorou sa považuje všeobecná hodnota majetku podľa osobitného predpisu.5i)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5i znie:
„5i)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.“.
28.
V § 6h odsek 2 znie:
„(2)
Návrh na presun zásob mobilizačných rezerv podľa odseku 1 predkladá ochraňovateľ Správe rezerv a príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy.“.
29.
V § 6h sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
30.
Za § 6h sa vkladá § 6i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6i
Preskúšanie zásob
(1)
Stroje a zariadenia zo zásob mobilizačných rezerv na preskúšanie ich funkčnosti a pohotovosti sa poskytujú ochraňovateľovi na dobu určitú, najviac na päť pracovných dní v kalendárnom roku. Ochraňovateľ vykoná o preskúšaní stroja alebo zariadenia záznam do prevádzkovej dokumentácie.
(2)
O preskúšanie stroja alebo zariadenia požiada ochraňovateľ písomne. Preskúšanie sa môže vykonať iba na základe písomného súhlasu Správy rezerv.
(3)
Za škody, ktoré vzniknú počas preskúšania stroja alebo zariadenia, zodpovedá ochraňovateľ, ktorý je povinný ich odstrániť na vlastné náklady.5ja)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5ja znie:
„5ja)
§ 415 až 450 Občianskeho zákonníka.“.
31.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Pohotovostné zásoby
(1)
Pohotovostné zásoby sú určené na okamžitú a bezodplatnú pomoc pri záchrane životov, zdravia a majetku obyvateľstva postihnutého krízovou situáciou,3) na zabezpečenie jeho základných životných potrieb, pre záchranné zložky integrovaného záchranného systému v období krízovej situácie3) a na poskytnutie humanitárnej pomoci.
(2)
Pohotovostné zásoby sú
a)
návratné, ktoré tvoria položky a technické prostriedky na zabezpečenie akcieschopnosti záchranných zložiek a ostatných zložiek, ktoré sa poskytujú bezodplatne na obdobie krízovej situácie,3)
b)
nenávratné, ktoré tvoria položky nevyhnutné na zabezpečenie prežitia osôb na postihnutom území Slovenskej republiky v období krízovej situácie.3) Poskytujú sa bezodplatne s následným vyrovnaním dane z pridanej hodnoty Správou rezerv.
(3)
Tvorbu, financovanie a hospodárenie s pohotovostnými zásobami zabezpečuje Správa rezerv.
(4)
Pohotovostné zásoby sa tvoria v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy, krajskými úradmi a obvodnými úradmi v súlade s krízovým plánom Správy rezerv.
(5)
Správa rezerv vypracúva na obdobie dvoch kalendárnych rokov návrh tvorby pohotovostných zásob, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky na základe odporúčania Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky.
(6)
Správa rezerv v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy do 31. mája párneho kalendárneho roka posúdi účelnosť návrhu na tvorbu pohotovostných zásob a vypracuje
a)
návrh na zoznam a množstvo pohotovostných zásob,
b)
informáciu o stave budovania pohotovostných zásob, ktoré sú súčasťou návrhu tvorby pohotovostných zásob.
(7)
O použití pohotovostných zásob po vyhlásení krízovej situácie3) rozhoduje Správa rezerv. O použití technických prostriedkov pohotovostných zásob v prípade vyhlásenia krízovej situácie3) rozhoduje Správa rezerv v spolupráci s príslušným ústredným orgánom štátnej správy.
(8)
O použití pohotovostných zásob na účely humanitárnej pomoci mimo územia Slovenskej republiky rozhoduje vláda. Na základe žiadosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky môže o použití pohotovostných zásob na účely humanitárnej pomoci mimo územia Slovenskej republiky vo verejnom záujme rozhodnúť Správa rezerv.
(9)
Správa rezerv na základe stanoviska príslušného ústredného orgánu štátnej správy môže dať súhlas na iné použitie pohotovostných zásob, ako sa uvádza v odsekoch 7 a 8, ak také použitie bude účelné, efektívne a hospodárne a svojím rozsahom neohrozí účel ustanovený v odseku 1 a v odsekoch 7 a 8.
(10)
Pohotovostné zásoby sa skladujú oddelene od vlastných zásob ochraňovateľa a musia byť na viditeľnom mieste označené symbolom “Program pohotovostné zásoby„.“.
32.
Za § 7 sa vkladajú § 7a až 7d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠7a
Hospodárenie s pohotovostnými zásobami
(1)
Hospodárením s pohotovostnými zásobami sa rozumie
a)
kúpa a predaj,
b)
obmena a zámena,
c)
pôžička a výpožička,
d)
skladovanie a vyčleňovanie.
(2)
Správa rezerv uskutočňuje predaj pohotovostných zásob v rámci obmien a zámen.
(3)
Pohotovostné zásoby musia byť uskladnené tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu, zámene, zneužitiu a odcudzeniu a aby boli kontrolovateľné, dosiahnuteľné a pripravené na rýchle vyskladnenie.
(4)
Ak nemožno pohotovostné zásoby skladovať v skladoch Správy rezerv, skladujú sa v iných skladoch iba na základe písomnej zmluvy o ochraňovaní.
(5)
Pohotovostné zásoby opotrebované, znehodnotené alebo poškodené v období krízovej situácie3) budú navrhnuté na opravu, vyčleňovanie alebo obmenu.
(6)
Na hospodárenie s pohotovostnými zásobami sa primerane vzťahujú ustanovenia § 6f a § 6g.
§ 7b
Obmena a zámena pohotovostných zásob
(1)
Na obmenu pohotovostných zásob a zámenu pohotovostných zásob sa primerane vzťahujú ustanovenia § 6b a § 6c.
(2)
Správa rezerv na podklade plánu obmien po schválení štátneho rozpočtu na príslušný rok vydá súhlas na obmenu pohotovostných zásob.
§ 7c
Pôžička a výpožička pohotovostných zásob
(1)
O poskytnutí pôžičky pohotovostných zásob alebo výpožičky pohotovostných zásob na základe písomnej žiadosti rozhoduje Správa rezerv. Pôžička a výpožička pohotovostných zásob sa týkajú len návratných technických prostriedkov pohotovostných zásob, ak Správa rezerv nerozhodne inak.
(2)
Na výšku odplaty a na výšku zábezpeky pri pôžičke pohotovostných zásob sa primerane použije § 6d ods. 3 a 4.
(3)
Technické prostriedky pohotovostných zásob možno požičať alebo vypožičať iba na základe písomnej zmluvy najviac na jeden rok. Predĺženie doby pôžičky môže Správa rezerv povoliť iba vo verejnom záujme na základe žiadosti zmluvnej strany.
(4)
V prípade poskytnutia technických prostriedkov pohotovostných zásob pri vzniku krízovej situácie3) pôžička pohotovostných zásob začína plynúť 15 dní po skončení krízovej situácie3) na základe uzatvorenej dohody medzi ochraňovateľom a Správou rezerv, ak Správa rezerv nerozhodne inak.
(5)
Pri poskytnutí pôžičky pohotovostných zásob je zmluvná strana povinná vykonať potrebnú údržbu, ošetrenie a konzerváciu požičaných pohotovostných zásob pred ich vrátením na vlastné náklady.
(6)
Pred skončením pôžičky alebo výpožičky pohotovostných zásob je zmluvná strana povinná vykonať potrebnú údržbu, ošetrenie, konzerváciu na vlastné náklady. Technické položky pohotovostných zásob je povinná vrátiť v prevádzkyschopnom stave.
§ 7d
Použitie pohotovostných zásob
(1)
Pohotovostné zásoby poskytuje Správa rezerv na základe písomnej žiadosti podpísanej štatutárnym orgánom orgánu krízového riadenia.5jb)
(2)
Ak je vyhlásená mimoriadna situácia,5gb) je ohrozený život obyvateľov obce alebo ich majetok, je obec oprávnená požiadať o poskytnutie pohotovostných zásob Správu rezerv.
(3)
Obec svoje požiadavky na poskytnutie pohotovostných zásob uplatňuje na obvodnom úrade; v prípade hrozby z omeškania je starosta obce oprávnený vyžiadať pohotovostné zásoby priamo na Správe rezerv.
(4)
Obvodný úrad uplatňuje žiadosť na poskytnutie pohotovostných zásob iba na krajskom úrade; žiadosť obvodného úradu na poskytnutie pohotovostných zásob je sumarizáciou požiadaviek obcí v územnom obvode obvodného úradu a vlastných požiadaviek obvodného úradu.
(5)
Krajský úrad si uplatňuje požiadavky na poskytnutie pohotovostných zásob na Správe rezerv.
(6)
Písomná žiadosť na poskytnutie pohotovostných zásob obsahuje
a)
názov krajského úradu, obvodného úradu alebo obce, ktoré si požiadavku uplatnili,
b)
deň, mesiac, rok a čas uplatnenia požiadavky,
c)
názov, množstvo a druh položky pohotovostných zásob,
d)
miesto, dátum a čas ich prevzatia,
e)
meno, priezvisko a telefónne spojenie osoby zodpovednej za spresnenie požiadavky pohotovostných zásob a meno, priezvisko a telefónne spojenie na osobu zodpovednú za prevzatie pohotovostných zásob,
f)
názov krajského úradu, obvodného úradu alebo obce, pre ktoré je požiadavka určená.
(7)
Poskytnutie pohotovostných zásob sa uskutočňuje na základe rozhodnutia Správy rezerv, ktoré sa bezodkladne doručuje ochraňovateľovi.
(8)
Ochraňovateľ alebo Správa rezerv vydá pohotovostné zásoby určenému dopravcovi na základe potvrdenia o prevoze pohotovostných zásob.
(9)
Dopravca prevzatie pohotovostných zásob zo skladu ochraňovateľa alebo skladu Správy rezerv potvrdí na výdajke o poskytnutí pohotovostných zásob.
(10)
Za prevzatie a pridelenie postihnutým osobám a zamedzenie zneužitia pohotovostných zásob zodpovedá štatutárny orgán príslušného orgánu krízového riadenia, ktorý požiadavku uplatnil.
(11)
Daň z pridanej hodnoty z poskytnutých pohotovostných zásob Správa rezerv vyrovná s príslušným daňovým úradom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5jb znie:
„5jb)
§ 3 zákona č. 387/2002 Z. z.“.
33.
V § 8 ods. 2 druhej vete sa slová „ich obmien, zámien a pôžičiek“ nahrádzajú slovami „ich obmien, zámien, pôžičiek a prepadnutých zábezpek z pôžičiek“.
34.
V § 8 ods. 3 tretej vete sa za slovo „ochraňovanie“ vkladajú slová „a tvorbu“.
35.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:
„(8)
V prípade nedostatku rozpočtovaných kapitálových výdavkov môže Správa rezerv hradiť z bežného účtu aj výdavky na zabezpečenie budovania investičných akcií, najmä zásobníkov ropy, tvorbu hmotných a mobilizačných rezerv, získané predajom hmotných rezerv.
(9)
Príjmy z predaja nehnuteľností, ktoré sú určené na skladovanie hmotných rezerv, mobilizačných rezerv a núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, sú príjmom bežného účtu podľa odseku 2.
(10)
Preddavky na nákup štátnych hmotných rezerv môže Správa rezerv poskytnúť iba, ak boli vopred zmluvne dohodnuté.“.
36.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5l sa citácia „Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. 458/2000 Z. z.“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.“.
37.
V § 9 ods. 3 sa za slovo „ustanovením“ vkladajú slová „§ 2 písm. b) a“.
38.
V § 10 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „do sumy“.
39.
V § 10 ods. 1 písm. b) sa slová „až do sumy“ nahrádzajú slovami „od 10 000 Sk do“.
40.
Slová „fyzická osoba“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „fyzická osoba – podnikateľ“.
Čl. II
Zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze sa dopĺňa takto:
1.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Opatrenia podľa § 6 možno použiť aj v prípade plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.“.
2.
V § 6 ods. 2 písm. e) sa za slovo „výrobkov“ vkladajú slová „ktorými sa určí najmä množstvo, miesto, čas, harmonogram a ostatné podmienky výdaja zásob ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov,“.
3.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:
㤠10a
Prechodné ustanovenia účinné od 15. mája 2006
Núdzové zásoby do 31. decembra 2006 musia trvalo dosahovať minimálny limit na úrovni 73 dní priemernej dennej spotreby, do 31. decembra 2007 na úrovni 82 dní priemernej dennej spotreby a do 31. decembra 2008 na úrovni 90 dní priemernej dennej spotreby.“.
4.
Za § 10a sa vkladá § 10b, ktorý znie:
㤠10b
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 4.“.
5.
Za prílohu č. 3 sa dopĺňa príloha č. 4, ktorá znie:
„Príloha č. 4 k zákonu č. 170/2001 Z. z. v znení zákona č. 240/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 68/414/EHS z 20. decembra 1968, ktorou sa členským štátom EHS ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov (Ú. v. ES L 308, 23. 12. 1968) v znení smernice Rady 98/93/ES zo 14. decembra 1998 (Ú. v. ES L 358, 31.12.1998).“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 169/2001 Z. z., zákonom č. 291/2002 Z. z., zákonom č. 428/2003 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. mája 2006.
Ivan Gašparovič v. r.
v z. Béla Bugár v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.