242/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.04.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

242
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 5 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
opatrenie z 19. apríla 2006 č. 11551/2006-SL, ktorým sa ustanovuje výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia pre rok 2006.
Opatrenie ustanovuje výšku náhrady za bolesť a výšku náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia za jeden bod, čo predstavuje v roku 2006 345,48 Sk.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2006.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 24 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1. mája 2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.