245/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

245
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. apríla 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 časti B Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách v bode 1 pravom stĺpci sa slová „Portugalsko (Alentejo, Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Duoro e Minho, Madeira, Ribatejo a Oeste a Trás-os-Montes)“ nahrádzajú slovami „Portugalsko [Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhă, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-Montes]“.
2.
V prílohe č. 1 časti B Vírusy a vírusom podobné organizmy v bode 1 pravom stĺpci sa vypúšťa slovo „Litva“.
3.
V prílohe č. 2 časti B Baktérie v bode 2 treťom stĺpci sa za slovo „Slovensko“ vkladajú slová „[okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)]“ a za slovo „Slovinsko“ sa vkladajú slová „(okrem regiónov Gorenjska a Maribor)“.
4.
V prílohe č. 2 časti B Baktérie v treťom stĺpci sa odkaz 6 nad slovom „Taliansko“ nahrádza odkazom 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Abruzzi; Apúlia, Basilicata; Kalábria; Kampánia; Emilia-Romagna: provincie Forli-Cesena (okrem oblasti provincie, ktorá sa nachádza na sever od štátnej cesty č. 9 – Via Emilia), Parma, Piacenza a Rimini (okrem oblasti provincie, ktorá sa nachádza na sever od štátnej cesty č. 9 – Via Emilia); Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligúria; Lombardsko; Marche; Molise; Piemont; Sardínia; Sicília; Toskánsko, Umbria; Valle d´Aosta; Veneto: okrem obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquŕ Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba a Salara v provincii Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d´Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a obcí Palů, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all´Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza a Angiari v provincii Verona.“.
5.
V prílohe č. 3 časti B bodoch 1 a 2 pravom stĺpci sa za slovo „Slovensko“ vkladajú slová „[okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)]“, za slovo „Slovinsko“ sa vkladajú slová „(okrem regiónov Gorenjska a Maribor)“, za slová „Forli-Cesena“ sa vkladajú slová „(okrem oblasti provincie, ktorá sa nachádza na sever od štátnej cesty č. 9 – Via Emilia)“, za slovo „Rimini“ sa vkladajú slová „(okrem oblasti provincie, ktorá sa nachádza na sever od štátnej cesty č. 9 – Via Emilia)“ a vypúšťajú sa slová „Trentino-Alto Adige: autonómna provincia Trento“.
6.
V prílohe č. 4 poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Ustanovenie sa uplatňuje od 1. januára 2009.“.
7.
V prílohe č. 4 časti B bodoch 20.1, 20.2, 22, 23, 25, 26, 27.1, 27.2 a 30 treťom stĺpci sa vypúšťa slovo „Litva“.
8.
V prílohe č. 4 časti B bode 20.3 druhom stĺpci sa odkaz 8 nad slovom „predpisu“ nahrádza odkazom 7 vrátane poznámky pod čiarou.
9.
V prílohe č. 4 časti B bodoch 21 a 21.3 treťom stĺpci sa za slovo „Slovensko“ vkladajú slová „[okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)]“ a za slovo „Slovinsko“ sa vkladajú slová „(okrem regiónov Gorenjska a Maribor)“.
10.
V prílohe č. 4 časti B bode 21 treťom stĺpci sa odkaz 9 nad slovom „Taliansko“ nahrádza odkazom 8 a v bode 21.3 treťom stĺpci sa odkaz 10 nad slovom „Taliansko“ nahrádza odkazom 9.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 9 znejú:
„8)
Abruzzi; Apúlia, Basilicata; Kalábria; Kampánia; Emilia-Romagna: provincie Forli-Cesena (okrem oblasti provincie, ktorá sa nachádza na sever od štátnej cesty č. 9 – Via Emilia), Parma, Piacenza a Rimini (okrem oblasti provincie, ktorá sa nachádza na sever od štátnej cesty č. 9 – Via Emilia); Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligúria; Lombardsko; Marche; Molise; Piemont; Sardínia; Sicília; Toskánsko, Umbria; Valle d´Aosta; Veneto: okrem obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquŕ Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba a Salara v provincii Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d´Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a obcí Palů, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all´Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza a Angiari v provincii Verona.
9)
Abruzzi; Apúlia, Basilicata; Kalábria; Kampánia; Emilia-Romagna: provincie Forli-Cesena (okrem oblasti provincie, ktorá sa nachádza na sever od štátnej cesty č. 9 – Via Emilia), Parma, Piacenza a Rimini (okrem oblasti provincie, ktorá sa nachádza na sever od štátnej cesty č. 9 – Via Emilia); Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligúria; Lombardsko; Marche; Molise; Piemont; Sardínia; Sicília; Toskánsko, Umbria; Valle d´Aosta; Veneto: okrem obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquŕ Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba a Salara v provincii Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d´Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a obcí Palů, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all´Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza a Angiari v provincii Verona.“.
11.
V prílohe č. 4 časti B bodoch 24.1, 24.2 a 24.3 treťom stĺpci sa slová „Portugalsko (Alentejo, Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Duoro e Minho, Madeira, Ribatejo a Oeste a Trás-os-Montes)“ nahrádzajú slovami „Portugalsko [Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhă, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-Montes]“.
12.
V prílohe č. 5 časti A I. kapitole bode 2.4 sa vypúšťa slovo „certifikované“.
13.
V prílohe č. 6 časti C oddiel 1 znie:
„Oddiel 1
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety určené do chránených zón
14.
V názve prílohy č. 14 sa vypúšťajú slová „Európskej únie”.
15.
V prílohe č. 14 bod 1 znie:
„1.
Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozširovaniu v rámci Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 29) v znení smernice Komisie 2001/33/ES z 28. mája 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 32), smernice Komisie 2002/28/ES z 19. marca 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 35), smernice Komisie 2002/36/ES z 29. marca 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 35), smernice Rady 2002/89/ES z 28. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 38), smernice Komisie 2003/22/ES z 24. marca 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 38), smernice Komisie 2003/47/ES zo 4. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 39), Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003), smernice Komisie 2003/116/ES zo 4. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 41), smernice Komisie 2004/31/ES zo 17. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 43), smernice Komisie 2004/70/ES z 28. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 44), smernice Komisie 2004/102/ES z 5. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 309, 6. 10. 2004), smernice Komisie 2004/103/ES zo 7. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 313, 12. 10. 2004), smernice Komisie 2004/105/ES z 15. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 319, 20. 10. 2004), smernice Rady 2005/15/ES z 28. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 056, 2. 3. 2005) a smernice Komisie 2005/16/ES z 2. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 057, 3. 3. 2005).“.
16.
V prílohe č. 14 bode 4 sa za slová „2005/17/ES” vkladajú slová „z 2. marca 2005”.
17.
Príloha č. 14 sa dopĺňa bodmi 5 až 7, ktoré znejú:
5. Smernica Komisie 2005/77/ES z 11. novembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa príloha V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 296, 12. 11. 2005).
6.
Smernica Komisie 2006/14/ES zo 7. februára 2006, ktorou sa mení a dopĺňa príloha IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 034, 7. 2. 2006).
7.
Smernica Komisie 2006/35/ES z 24. marca 2006, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I až IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 088, 25. 3. 2006).”.
Čl. II
Toto nariadenia vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.