248/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.05.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

248
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. júla 1985 bol v Helsinkách prijatý Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znížení emisií síry alebo jej roztokov prechádzajúcich hranicami štátov najmenej o 30 %.
Československá socialistická republika podpísala protokol 9. júla 1985 a listinu o schválení uložila 26. novembra 1986 u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára protokolu.
Protokol nadobudol platnosť 2. septembra 1987. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 2. septembra 1987.
Slovenská republika 28. mája 1993 notifikovala sukcesiu do protokolu s účinnosťou od 1. januára 1993 (oznámenie č. 53/1994 Z. z.).
Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.