248/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

248
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. júla 1985 bol v Helsinkách prijatý Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znížení emisií síry alebo jej roztokov prechádzajúcich hranicami štátov najmenej o 30 %.
Československá socialistická republika podpísala protokol 9. júla 1985 a listinu o schválení uložila 26. novembra 1986 u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára protokolu.
Protokol nadobudol platnosť 2. septembra 1987. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 2. septembra 1987.
Slovenská republika 28. mája 1993 notifikovala sukcesiu do protokolu s účinnosťou od 1. januára 1993 (oznámenie č. 53/1994 Z. z.).
Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.