250/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.05.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

250
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. októbra 1988 bol v Sofii prijatý Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znižovaní emisií oxidu dusíka alebo ich prenosov cez hranice štátov.
Československá socialistická republika podpísala protokol 1. novembra 1988 a listinu o schválení uložila 17. augusta 1990 u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára protokolu.
Protokol nadobudol platnosť 14. februára 1991. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 14. februára 1991.
Slovenská republika 28. mája 1993 notifikovala sukcesiu do protokolu s účinnosťou od 1. januára 1993 (oznámenie č. 53/1994 Z. z.).
Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.