251/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.05.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

251
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. septembra 1987 bol v Montreale prijatý Montrealský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu.
Česká a Slovenská Federatívna Republika listinu o prístupe uložila 1. októbra 1990 u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára protokolu.
Protokol nadobudol platnosť 1. januára 1989. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudol platnosť 30. decembra 1990.
Slovenská republika 28. mája 1993 notifikovala sukcesiu do protokolu s účinnosťou od 1. januára 1993 (oznámenie č. 53/1994 Z. z.).
Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.