251/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

251
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. septembra 1987 bol v Montreale prijatý Montrealský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu.
Česká a Slovenská Federatívna Republika listinu o prístupe uložila 1. októbra 1990 u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára protokolu.
Protokol nadobudol platnosť 1. januára 1989. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudol platnosť 30. decembra 1990.
Slovenská republika 28. mája 1993 notifikovala sukcesiu do protokolu s účinnosťou od 1. januára 1993 (oznámenie č. 53/1994 Z. z.).
Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.