254/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.05.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

254
Ústavný zákon
z 20. apríla 2006
o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. 1
Predmet úpravy
Tento ústavný zákon ustanovuje zriadenie, zloženie, rokovanie, rozsah činnosti a postup výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie niektorých rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „výbor“).
Čl. 2
Zriadenie výboru
(1)
Výbor tvorí 11 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) vrátane predsedu, ktorých volí národná rada na základe pomerného zastúpenia podľa počtu poslancov politických strán alebo politických hnutí zvolených v parlamentných voľbách. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda, ktorého na prvom zasadnutí zvolia členovia výboru.
(2)
Schôdze výboru zvoláva a vedie predseda. Výbor je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rokovanie výboru je neverejné, zúčastňujú sa na ňom členovia výboru a ďalšie osoby len so súhlasom výboru.
(3)
Výkon funkcie člena výboru sa skončí
a)
zánikom mandátu poslanca národnej rady,
b)
vzdaním sa funkcie člena výboru,
c)
ukončením členstva v poslaneckom klube tej politickej strany alebo politického hnutia, za ktoré bol zvolený do národnej rady,
d)
odvolaním alebo
e)
smrťou.
(4)
Výkon funkcie člena výboru podľa odseku 3 písm. b) a c) zaniká doručením písomného oznámenia predsedovi národnej rady.
(5)
Národná rada odvolá člena výboru, ak nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.
(6)
Členovia výboru sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení výkonu funkcie a tej ich môže zbaviť len národná rada.
Čl. 3
Rozsah činnosti výboru
Výbor preskúmava rozhodnutia Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „úrad“) vydané podľa osobitného zákona, o ktorých to ustanoví zákon.
Čl. 4
Postup výboru pri preskúmavaní rozhodnutí
(1)
Konanie výboru sa začína doručením odvolania, stanoviska k podanému odvolaniu a ostatného spisového materiálu, ktorý sa týka napadnutého rozhodnutia.
(2)
Výbor rozhodne vo veci do 60 dní odo dňa začatia konania. Ak sú na to dôvody, výbor napadnuté rozhodnutie zruší a vec vráti úradu na nové rozhodnutie; inak odvolanie zamietne. Rozhodnutie výboru obsahuje výrok, v ktorom sa uvedú dôvody, ktoré boli podkladom na rozhodnutie, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku.
(3)
Výbor rozhoduje hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Rozhodnutia výboru podpisuje predseda výboru a v jeho neprítomnosti podpredseda výboru. Rozhodnutie výboru sa navrhovanej osobe doručí do vlastných rúk.
Čl. 5
Rozhodnutie výboru je preskúmateľné súdom. Na preskúmanie rozhodnutia je príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.
Čl. 6
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)
Na zriaďovanie a rokovanie výboru, ak v tomto ústavnom zákone nie je ustanovené inak, sa ustanovenia osobitného zákona o rokovaní národnej rady a jej výborov vzťahujú primerane.
(2)
Na konanie o preskúmavaní rozhodnutí úradu sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona o správnom konaní.
(3)
Konanie o preskúmaniach rozhodnutí úradu začatých podľa osobitného zákona, kde odvolacím orgánom bola odvolacia komisia, sa dokončí podľa tohto ústavného zákona.
(4)
Do skončenia volebného obdobia v roku 2006 vykonáva činnosť výboru podľa tohto ústavného zákona Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu.
Čl. 7
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.