257/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.05.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

257
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. augusta 2002 sa skončila platnosť Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Sýrskou arabskou republikou (Praha 9. októbra 1985, vyhláška č. 82/1987 Zb.) na základe vyhlásenia Slovenskej republiky v súlade s jej článkom 15. Národná rada Slovenskej republiky schválila skončenie platnosti zmluvy uznesením č. 1314 z 27. marca 2001. Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o skončení platnosti 9. apríla 2001.