258/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.05.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

258
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. septembra 2006 sa skončí platnosť Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou (Praha 2. apríla 1964, vyhláška č. 19/1967 Zb.) na základe výpovede Slovenskej republiky v súlade s jej článkom 10. Národná rada Slovenskej republiky schválila skončenie platnosti zmluvy uznesením č. 1314 z 27. marca 2001. Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o skončení platnosti 9. apríla 2001.