259/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.05.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

259
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. oznamuje, že pre oblasť vodárenstva vydal cenové rozhodnutia na rok 2006:
Regulovaný subjekt Číslo
rozhodnutia
Dátum vydania
rozhodnutia
Číslo vestníka
1. Obec Brodské, Školská 1030,
908 85 Brodské
0022/2006/V 17. 1. 2006 7/2006
2. ISTROCHEM, a. s., Nobelova 34,
836 05 Bratislava
0020/2006/V 20. 1. 2006 7/2006
3. PETROCHEMA, a. s.,Štvrť
kpt. Nálepku 751/1, Dubová,
976 97 Nemecká
0019/2006/V 20. 1. 2006 9/2006
4. TECHNOTUR, gen. M. R. Štefánika
380/45,
916 01 Stará Turá
0024/2006/V 25. 1. 2006 7/2006
5. Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo,
824 12 Bratislava
0023/2006/V 26. 1. 2006 7/2006
6. Obecný podnik služieb Pukanec,
Za múrom 37,
935 05 Pukanec
0025/2006/V 21. 2. 2006 12/2006
7. Odborný liečebný ústav psychiatrický
n. o. Predná Hora, Muránska Huta,
časť Predná Hora č. 126,
049 01 Muráň
0026/2006/V 7. 3. 2006 12/2006
8. Obec Zbehy, Obecný úrad Zbehy,
951 42 Zbehy
0027/2006/V 8. 3. 2006 12/2006
Do textu cenových rozhodnutí možno nahliadnuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslušnom Vestníku úradu.