26/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. januára 2006,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore sa mení takto:
1.
Slová „štát Európskych spoločenstiev“ alebo „členský štát Európskych spoločenstiev“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami „členský štát Európskej únie“ v príslušnom tvare.
2.
V § 1 sa vypúšťa odsek 1 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.
3.
V § 8 tabuľka znie:
Tabuľka
Typ zariadenia Čistý inštalovaný
výkon
P (v kW)
Elektrický výkon
Pel1) (v kW)
Hmotnosť
zariadenia
m (v kg)
Šírka záberu
L (v cm)
Prípustná hladina
akustického výkonu
v dB/1 pW
Etapa I
od 1. júla 2002
Etapa II
od 3. januára
2006
Zhutňovacie stroje (vibračné valce, vibračné platne,
vibračné ubíjačky)
P ≤ 8 108 1052)
8 < P ≤ 70 109 1062)
P > 70 89 + 11 lg P 86+11 lg P2)
Pásové dozéry, pásové nakladače, pásové rýpad-
lá-nakladače
P ≤ 55 106 1032)
P > 55 87 + 11 lg P 84 + 11 lg P2)
Kolesové dozéry, kolesové nakladače, kolesové rýpad-
lá-nakladače, dampery, gradery, zhutňovače odpadu
s nakladacím zariadením, zdvižné vozíky s protizáva-
žím poháňané spalovacím motorom, pojazdné žeriavy,
zhutňovacie stroje (nevibračné valce), finišéry na vo-
zovku, hydraulické tlakové zdroje
Redakčná poznámka: Údaje etapy II pre pojazdné žeriavy
s jedným motorom nadobúdajú účinnosť 3. januára 2008.
P ≤ 55 104 1012)
P > 55 85 + 11 lg P 82 + 11 lg P2)
Rýpadlá, stavebné výťahy na prepravu materiálu,
stavebné vrátky, motorové kultivátory
P ≤ 15 96 93
P > 15 83 + 11 lg P 80 + 11 lg P
Ručné drviče betónu a zbíjacie kladivá m ≤ 15 107 105
15 < m < 30 94 + 11 lg m 92 + 11 lg m2)
m ≥30 96 + 11 lg m 94 + 11 lg m
Vežové žeriavy
Redakčná poznámka: Údaje etapy II pre pojazdné žeriavy
s jedným motorom nadobúdajú účinnosť 3. januára 2008.
98 + lg P 96 + lg P
Zváracie a výkonové generátory Pel ≤ 2 97 + lg Pel 95 + lg Pel
2 < Pel ≤ 10 98 + lg Pel 96 + lg Pel
Pel > 10 97 + lg Pel 95 + lg Pel
Kompresory P ≤ 15 99 97
P > 15 97 + 2 lg P 95 + 2 lg P
Kosačky na trávu, orezávačky trávy/orezávačky ok-
rajov trávy
L ≤ 50 96 942)
50 < L ≤ 70 100 98
70 < L ≤120 100 982)
L > 120 105 1032)

1) Pel pre zváracie generátory: konvenčný zvárací prúd násobený konvenčným zváracím napätím
pre najnižšiu hodnotu zaťažovateľa podľa údajov výrobcu.
Pel pre výkonové generátory: primárny výkon generátory podľa STN ISO 8528-1 bodu 13.3.2.
2) Údaje pre etapu II sú len informatívne pre nasledujúce typy zariadení:
a) zhutňovacie vibračné valce vedené operátorom alebo diaľkovo,
b) vibračné platne (> 3 kW),
c) vibračné ubíjačky,
d) dozéry s oceľovými pásmi,
e) nakladače (s oceľovými pásmi, s výkonom > 55 kW),
f) zdvižné vozíky s protizávažím poháňané spaľovacím motorom,
g) finišéry na vozovky so zhutňovacou lištou,
h) ručné drviče betónu a zbíjacie kladivá poháňané spaľovacím motorom (15 < m < 30),
i) kosačky na trávu, rezačky trávy/orezávačky okrajov trávy.
Redakčná poznámka: Údaje etapy II pre pojazdné žeriavy s jedným motorom nadobúdajú účinnosť 3. januára 2008.
Prípustná hladina akustického výkonu musí byť zaokrúhlená na najbližšie celé číslo
(do 0,5 smerom nadol; 0,5 alebo viac smerom nahor).
4.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Výrobca alebo splnomocnenec zasiela kópiu vyhlásenia o zhode o každom type zariadenia uvedenom na trh úradu a Komisii Európskych spoločenstiev.“.
5.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:
㤠13a
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 11.“.
6.
Príloha č. 11 znie:
„Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 222/2002 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES z 8. mája 2000 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa emisie hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore (Ú. v. ES L 162, 3. 7. 2000).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/88/ES zo 14. decembra 2005 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/14/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú emisie hluku v prostredí pochádzajúcej zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve (Ú. v. EÚ L 344, 27. 12. 2005).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou údajov etapy II pre pojazdné žeriavy s jedným motorom, ktoré nadobúdajú účinnosť 3. januára 2008.
Mikuláš Dzurinda v. r.