267/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007 do 31.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

267
ZÁKON
z 19. apríla 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z. a zákona č. 628/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:
„(7)
Príslušný krajský úrad môže rozhodnúť o inej zmene územia obce aj bez súhlasu obce (§ 2 ods. 4), ak ide o územnú zmenu časti obce, ktorá bola pôvodne samostatnou obcou (ďalej len „pôvodná obec"), a
a)
má samostatné katastrálne územie,
b)
katastrálne územie obce a pôvodnej obce je oddelené katastrálnym územím ďalšej obce,
c)
žiada o to petíciou aspoň 75 % obyvateľov obce s trvalým pobytom na území pôvodnej obce.
(8)
Ustanovenie odseku 7 sa vzťahuje na obec Zlaté Klasy a pôvodnú obec Maslovce. Ak príslušný krajský úrad rozhodne podľa odseku 7, zakáže zároveň obci Zlaté Klasy nakladať s nehnuteľným majetkom obce, ktorý sa nachádza na katastrálnom území pôvodnej obce Maslovce. Rozhodnutie príslušného krajského úradu podľa odseku 7 nadobudne účinnosť dňom konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2006 okrem zákazu nakladať s nehnuteľným majetkom obce podľa druhej vety, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.“.
2.
V § 2a sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Vláda môže rozhodnúť o rozdelení obce aj bez súhlasu obce (§ 2 ods. 3), ak ide o odčlenenie časti obce, ktorá pôvodne bola samostatnou obcou (ďalej len „pôvodná obec"), a
a)
má samostatné katastrálne územie alebo súbor katastrálnych území tvoriaci súvislý územný celok,
b)
urbanisticky nesplynula s ostatnými časťami obce, ktorá sa má rozdeliť,
c)
do rozvoja odčleňovanej časti obce neboli vložené investície, od ktorých je závislá celá obec,
d)
žiada o to petíciou aspoň 75 % obyvateľov obce s trvalým pobytom na území pôvodnej obce.
(7)
Ustanovenie odseku 6 sa vzťahuje na obec Kvakovce a pôvodnú obec Dobrá nad Ondavou. Ak vláda rozhodne podľa odseku 6, zakáže zároveň obci Kvakovce nakladať s nehnuteľným majetkom obce, ktorý sa nachádza na katastrálnom území pôvodnej obce Dobrá nad Ondavou. Rozhodnutie vlády podľa odseku 6 nadobudne účinnosť dňom konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2006 okrem zákazu nakladať s nehnuteľným majetkom obce podľa druhej vety, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 8.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2007 okrem čl. I prvého bodu § 2 ods. 9, ktorý nadobúda účinnosť dňom zrušenia vojenského obvodu Javorina.
v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.