271/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.05.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

271
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Stredoeurópska dohoda o voľnom obchode, podpísaná 21. decembra 1992 v Krakove, sa v súlade s článkom 41 ods. b) Dohody dopĺňacej Stredoeurópsku dohodu o voľnom obchode, ktorá bola podpísaná 4. júla 2003 v Ľubľane, prestala automaticky uplatňovať voči stranám, ktoré vstúpili do Európskej únie.
Pre Slovenskú republiku bola platnosť dohody vrátane dodatkových protokolov č. 2 až 14 a prístupových dohôd skončená 1. mája 2004.
Do textu dopĺňacej dohody možno nahliadnuť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.