272/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.05.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

272
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v oblasti informácií.
Dohoda nadobudla platnosť 15. februára 2001 v súlade s článkom 13.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.