273/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.05.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

273
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 4 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 488/2001 Z. z. vydalo
výnos z 3. mája 2006 č. 7251/2006 – SL, ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický kódex, prvé vydanie.
Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2006.
Výnos je uverejnený v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Výnos je vydaný aj ako samostatná publikácia.