277/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

277
ZÁKON
z 19. apríla 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1996 Z. z. a zákona č. 515/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Štátny smútok
(1)
Vláda Slovenskej republiky vyhlasuje štátny smútok, ak ide o
a)
úmrtie prezidenta Slovenskej republiky,
b)
úmrtie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
úmrtie predsedu vlády Slovenskej republiky.
(2)
Vláda Slovenskej republiky môže vyhlásiť štátny smútok aj vtedy, ak ide o
a)
citový otras spoločnosti vyvolaný smrťou osoby, ktorá mala mimoriadny vplyv na verejný život,
b)
vykonanie pietnej spomienky na osoby, ktoré tragicky zahynuli na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky a ich smrť otriasla celou spoločnosťou.
(3)
Spustenie štátnej vlajky pri štátnom smútku trvá v čase určenom v rozhodnutí vlády Slovenskej republiky.“.
2.
Slová „Zbor požiarnej ochrany“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Hasičský a záchranný zbor“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.