278/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

278
Zákon
z 19. apríla 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 632/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z. a zákona č. 533/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmená b) a c) znejú:
„b)
územím Európskej únie (ďalej len „únia") územie členských štátov únie podľa osobitného predpisu1a) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno, Campione d’Italia a talianskych vnútrozemských vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, zámorských území Francúzskej republiky a územia britských Normanských ostrovov,
c)
členským štátom územie členského štátu únie okrem území uvedených v písmene b),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Článok 299 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002) v platnom znení.“.
2.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
rozhodujúcim vplyvom právo fyzickej osoby samostatne rozhodovať ako riadiaci orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby alebo svojou nečinnosťou zabrániť rozhodnutiu riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu právnickej osoby.“.
3.
V § 6 ods. 2 sa slovo „domácnosť“ nahrádza slovami „domácnosť3a) na daňovom území (ďalej len “domácnosť„)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 115 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.“.
4.
V § 7 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
na výrobu a prípravu liekov,5) liečiv5a) a pomocných látok5b) osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu podľa osobitného predpisu5c) a výživových doplnkov5d) s výnimkou výživových doplnkov kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 a 2208, ak tento zákon neustanovuje inak,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5, 5a, 5b, 5c a 5d znejú:
„5)
§ 2 ods. 5 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.
5a)
§ 2 ods. 8 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení zákona č. 633/2004 Z. z.
5b)
§ 2 ods. 9 zákona č. 140/1998 Z. z.
5c)
Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5d)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 7 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „s obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu“.
6.
V § 7 ods. 1 písm. f) sa za slová „výskumné účely“ vkladá čiarka a slová „analytické účely“.
7.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
8.
V § 7 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
„a)
všeobecne denaturovaný v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,6) ak je prepravovaný so zjednodušeným sprievodným dokumentom,
b)
obsiahnutý vo výrobku,
1.
na ktorého výrobu bol alebo mohol byť použitý lieh oslobodený od dane podľa odseku 1, alebo lieh všeobecne denaturovaný, a to aj v prípade, ak taký výrobok bol dodaný z iného členského štátu alebo dovezený z tretieho štátu,
2.
ktorý vznikol ako vedľajší produkt alebo odpad pri výrobe a ktorý nie je vhodný na priamu ľudskú spotrebu a na výrobu potravín a lieh z neho nie je možné oddeliť všeobecne dostupnými metódami; prijímať, dovážať, dodávať alebo skladovať taký výrobok možno len na základe písomného súhlasu colného riaditeľstva,“.
9.
V § 7 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
v pozastavení dane v množstve pripadajúcom na straty liehu pri výrobe, spracovaní, príjme, výdaji, doprave (preprave) liehu a na prirodzené úbytky liehu, ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu; straty uznané colným úradom nesmú byť vyššie, ako sú normy strát liehu ustanovené osobitným predpisom,8)“.
10.
V § 7 ods. 2 písmeno j) znie:
„j)
zaslaný fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v malých zásielkach neobchodného charakteru14) alebo príležitostne dovážaný z územia tretích štátov v osobnej batožine cestujúcim výlučne na jeho osobnú spotrebu najviac v množstve 1 l liehu kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 a 2208 s obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu alebo najviac v množstve 2 l liehu kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 a 2208 s obsahom alkoholu menej ako 22 % objemu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14) Čl. 29 až 31 a čl. 45 až 49 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (Ú. v. ES L 105, 23. 4. 1983) v platnom znení.“.
11.
V § 8 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Požiadavky na denaturáciu liehu, na manipuláciu15) s denaturovaným liehom,15a) požiadavky na vlastnosti denaturovaného liehu, povolené denaturačné prostriedky na osobitnú denaturáciu liehu, najmenšie množstvo denaturačných prostriedkov na osobitnú denaturáciu liehu a určený účel použitia osobitne denaturovaného liehu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
(3)
Povolené denaturačné prostriedky na všeobecnú denaturáciu liehu, ich najmenšie množstvo na všeobecnú denaturáciu liehu sú pre Slovenskú republiku ustanovené v osobitnom predpise.15b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15, 15a a 15b znejú:
„15)
§ 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.
15a)
§ 2 ods. 2 písm. m) zákona č. 467/2002 Z. z.
15b) Nariadenie Komisie (ES) č. 3199/93 z 22. novembra 1993 o vzájomnom uznávaní postupov úplnej denaturácie etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane (Ú. v. ES L 288, 23. 11. 1993) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1309/2005 z 10. augusta 2005 (Ú. v. EÚ L 208, 11. 8. 2005).“.
12.
V § 8 ods. 6 písmená b) a c) znejú:
„b)
osobitne denaturovaný lieh oslobodený od dane na účely podľa § 7 ods. 1 bez poukazu na odber liehu oslobodeného od dane (ďalej len „odberný poukaz") vydaného podľa § 11,
c)
osobitne denaturovaný lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 na iný účel použitia, ako je uvedený v osobitnom predpise.15c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15c znie:
„15c)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 202/2004 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 10 ods. 1 sa za slovo „liehom“ vkladá slovo „určeným“.
14.
V § 10 odsek 3 znie:
„(3)
Spotrebiteľské balenie kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 a 2208 možno uviesť do daňového voľného obehu na daňovom území, len ak je označené kontrolnou známkou, ak tento zákon neustanovuje inak. Označovať spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou môže len prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca, daňový splnomocnenec a dovozca spotrebiteľského balenia (ďalej len “odberateľ kontrolnej známky„), ktorý ho bude uvádzať do daňového voľného obehu na daňovom území.“.
15.
V § 10 ods. 5 sa za slovom „známky“ vypúšťa čiarka a slová „ktorý spotrebiteľské balenie uviedol do daňového voľného obehu“.
16.
V § 10 odsek 11 znie:
„(11)
Tlačiareň je povinná pred distribúciou kontrolných známok predložiť colnému riaditeľstvu vzorový výtlačok kontrolnej známky vyhotovený v súlade s osobitným predpisom.16a) Vzorový výtlačok kontrolnej známky je tlačiareň povinná predložiť aj pred každou zmenou prvkov a údajov kontrolnej známky s výnimkou údaja o dátume vyhotovenia kontrolnej známky. Ak vzorový výtlačok kontrolnej známky spĺňa podmienky a náležitosti podľa odsekov 2 a 4, colné riaditeľstvo oznámi túto skutočnosť tlačiarni do 15 dní odo dňa obdržania vzorového výtlačku kontrolnej známky a súčasne oznámi počet požadovaných vzorových výtlačkov kontrolných známok vyhotovených v súlade s predloženým vzorovým výtlačkom kontrolných známok; colné riaditeľstvo zašle vzorový výtlačok kontrolnej známky colným úradom. Tlačiareň môže distribuovať kontrolné známky len na základe oznámenia colného riaditeľstva, že vzorový výtlačok kontrolnej známky spĺňa podmienky a náležitosti podľa odsekov 2 a 4.“.
17.
V § 10 ods. 12 druhá veta znie:
„V žiadosti o pridelenie registračného odberného čísla prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a daňový splnomocnenec uvedú svoje identifikačné údaje.“.
18.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19) Nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (Ú. v. ES L 152, 24. 6. 2000) v platnom znení.“.
19.
V § 10 odsek 17 znie:
„(17)
Dovozca spotrebiteľského balenia je povinný pred dovozom spotrebiteľského balenia zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu, ktoré chce uviesť do daňového voľného obehu. Na zábezpeku na daň sa použije § 24 primerane.“.
20.
V § 10 ods. 21 sa za slová „s výnimkou odovzdania kontrolných známok“ vkladajú slová „priamo odberateľom kontrolnej známky alebo prostredníctvom prepravcu“.
21.
V § 10 odsek 23 znie:
„(23)
Odberateľ kontrolnej známky odovzdá colnému úradu poškodené kontrolné známky alebo z iného dôvodu nepoužiteľné kontrolné známky s výnimkou kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie. Colný úrad také kontrolné známky zničí na náklady odberateľa kontrolnej známky a o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie odovzdá odberateľovi kontrolných známok.“.
22.
V § 10 ods. 24 tretej vete sa za slovom „havárie“ vypúšťa čiarka a slová „technologickej poruchy“.
23.
V § 10 odseky 27 a 28 znejú:
„(27)
Zúčtovanie odberu a použitia prevzatých kontrolných známok s colným úradom vykoná
a)
prevádzkovateľ daňového skladu a oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, za kalendárny mesiac podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, a to v lehote na podanie daňového priznania,
b)
dovozca spotrebiteľského balenia, oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne, a daňový splnomocnenec do 30 pracovných dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
(28)
Odberateľ kontrolnej známky vykoná zúčtovanie počtu kontrolných známok podľa identifikačného čísla. Pri vykonaní zúčtovania predloží diel B poukazu potvrdený tlačiarňou a uvedie
a)
počiatočný stav nenalepených kontrolných známok,
b)
počiatočný stav poškodených kontrolných známok,
c)
počet prijatých kontrolných známok z tlačiarne,
d)
počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie,
e)
počet zničených kontrolných známok a predloží úradný záznam o zničení kontrolných známok podľa odsekov 23 a 24 a § 15 ods. 1 písm. c),
f)
konečný stav nenalepených kontrolných známok,
g)
konečný stav poškodených kontrolných známok.“.
24.
V § 10 ods. 34 písm. h) sa slovo „cestujúcich“ nahrádza slovom „cestujúcimi“.
25.
V § 10 sa odsek 34 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j)
prepravovaný na daňové územie na súkromné účely (§ 35),
k)
dodávaný na daňové územie v rámci zásielkového obchodu (§ 36).“.
26.
V § 10 odsek 35 znie:
„(35)
Bez povolenia colného úradu je zakázaný predaj spotrebiteľského balenia a liehu zo spotrebiteľského balenia za cenu nižšiu, ako je súčet dane zodpovedajúcej objemu a objemovej koncentrácii liehu v spotrebiteľskom balení a sumy 26 Sk na jeden liter liehoviny, zvýšený o daň z pridanej hodnoty vzťahujúcej sa na tento súčet; to neplatí, ak ide o predaj v pozastavení dane. V prípade, ak ide o predaj liehu v spotrebiteľskom balení s objemom 0,5 l a nižším, je bez povolenia colného úradu zakázaný predaj takého spotrebiteľského balenia za cenu nižšiu, ako je súčet dane zodpovedajúcej objemu a objemovej koncentrácii liehu v tomto spotrebiteľskom balení a sumy 30 Sk na jeden liter liehoviny, zvýšený o daň z pridanej hodnoty vzťahujúcej sa na tento súčet; to neplatí, ak ide o predaj v pozastavení dane. Ak predávajúci poskytuje kupujúcemu v priamej alebo nepriamej súvislosti s predajom liehu v spotrebiteľskom balení akékoľvek plnenia, najmä ak platí reklamné a im podobné poplatky a odplaty, poplatky a odplaty za využitie distribučnej siete kupujúceho, poplatky a odplaty za umiestnenie spotrebiteľského balenia v priestoroch kupujúceho, ak poskytuje dary, zľavy, bonusy, skontá alebo rabaty, je predaj liehu v spotrebiteľskom balení zakázaný za cenu nižšiu, ako je cena určená podľa predchádzajúcej vety zvýšená o takéto alebo iné plnenia poskytované predávajúcim kupujúcemu.“.
27.
V § 10 odseky 39 a 40 znejú:
„(39)
Odberateľ kontrolnej známky, ktorý je oprávneným príjemcom, môže v daňovom voľnom obehu označiť spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou, ak prijal spotrebiteľské balenie neoznačené kontrolnou známkou z iného členského štátu v pozastavení dane; oprávnený príjemca je povinný označiť také spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou najneskôr pred predajom alebo iným vydaním spotrebiteľského balenia na daňovom území inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe; ustanovenie § 12 ods. 1 písm. c) tým nie je dotknuté.
(40)
Odberateľ kontrolnej známky môže v odôvodnených prípadoch na základe písomného súhlasu colného úradu a za prítomnosti zamestnanca colného úradu označiť v daňovom voľnom obehu spotrebiteľské balenie novou kontrolnou známkou, ak
a)
došlo v daňovom voľnom obehu k poškodeniu kontrolnej známky nalepenej na spotrebiteľskom balení,
b)
spotrebiteľské balenie uvedené do daňového voľného obehu nie je označené kontrolnou známkou podľa odseku 5,
c)
colný úrad pri výkone daňového dozoru odstránil kontrolnú známku zo spotrebiteľského balenia.“.
28.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 41, ktorý znie:
„(41)
Označiť spotrebiteľské balenie podľa odseku 40 môže len odberateľ kontrolnej známky, ktorý také spotrebiteľské balenie uviedol do daňového voľného obehu; ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uviedla spotrebiteľské balenie do daňového voľného obehu, už nie je odberateľom kontrolnej známky, môže označiť spotrebiteľské balenie iný odberateľ kontrolnej známky novou kontrolnou známkou, ktorá zodpovedá objemu spotrebiteľského balenia a objemovej koncentrácii liehu v spotrebiteľskom balení. Odberateľ kontrolnej známky, ktorý chce odstrániť kontrolnú známku zo spotrebiteľského balenia a označiť spotrebiteľské balenie novou kontrolnou známkou, je povinný písomne požiadať colný úrad o súhlas, pričom uvedie dôvody svojej žiadosti; ak spotrebiteľské balenie označuje novou kontrolnou známkou odberateľ kontrolnej známky, ktorý toto spotrebiteľské balenie neuviedol do daňového voľného obehu, k žiadosti priloží písomný súhlas s označením spotrebiteľského balenia svojou kontrolnou známkou.“.
29.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená používať lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť užívateľským podnikom na daňovom území, musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov. Užívateľský podnik je oprávnený odoberať lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 len na základe odberného poukazu, o ktorého vydanie písomne požiada colný úrad. Lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 je zakázané vydať bez odberného poukazu.“.
30.
V § 11 ods. 2 úvodná veta znie:
„Žiadosť o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov alebo o vydanie odberného poukazu musí obsahovať“.
31.
V § 11 ods. 3 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v užívateľskom podniku podľa odseku 17“.
32.
V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.“.
33.
V § 11 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
zložil zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu, ktorý nie je denaturovaný a ktorý používa alebo predpokladá použiť na účely oslobodené od dane v priebehu jedného kalendárneho mesiaca,“.
34.
V § 11 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
colný úrad ani daňový úrad nemá ku dňu podania žiadosti pohľadávky na dani po lehote splatnosti voči osobe, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo voči osobe, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a nemal ani v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti voči osobe, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzťahuje aj na pohľadávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,21)“.
35.
V § 11 ods. 4 písm. g) sa slovo „nebol“ nahrádza slovami „nie je“.
36.
V § 11 ods. 5 prvej vete sa za slovo „pred“ vkladajú slová „zaradením do evidencie užívateľských podnikov a pred“ a v druhej vete sa za slovo „úrad“ vkladajú slová „zaradí žiadateľa do evidencie užívateľských podnikov a“.
37.
V § 11 ods. 12 písmená a) a b) znejú:
„a)
lieh oslobodený od dane bol opakovane použitý na iné účely ako účely uvedené v odbernom poukaze a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
b)
užívateľský podnik prestal spĺňať podmienky uvedené v odseku 4 písm. c) až f), odseku 17 alebo vstúpi do likvidácie,“.
38.
V § 11 odsek 13 znie:
„(13)
Ak bol užívateľskému podniku odňatý odberný poukaz podľa odseku 12 písm. a), b), d) až g), colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov. Colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov aj vtedy, ak užívateľský podnik v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa odňatia odberného poukazu podľa odseku 12 písm. c) nepožiada o vydanie odberného poukazu. Pri vyradení užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov sa použije § 23 ods. 10 a 11 rovnako. Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vyradenia užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov alebo odo dňa odňatia odberného poukazu informuje o týchto skutočnostiach dodávateľa liehu oslobodeného od dane uvedeného v odbernom poukaze.“.
39.
V § 11 ods. 16 prvej vete sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 6 a 7“.
40.
V § 11 odsek 17 znie:
„(17)
Ak užívateľský podnik používa vo výrobe lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 ako surovinu, prísadu alebo pomocnú látku a z liehových odpadov a liehových roztokov vzniknutých v tejto výrobe regeneruje lieh, je povinný tento lieh registrovať kontrolným objemovým meradlom na lieh21a) (ďalej len „kontrolné liehové meradlo") spôsobom podľa osobitného predpisu;21b) tým nie je dotknutý § 8 ods. 6 písm. a). Ak na zisťovanie množstva regenerovaného liehu nie je možné z dôvodu nízkeho prietoku liehu použiť kontrolné liehové meradlo alebo ak použitie kontrolného liehového meradla nie je technologicky možné, užívateľský podnik je povinný množstvo regenerovaného liehu zisťovať meradlami overenými podľa osobitného predpisu,21c) a to meraním jeho objemu alebo hmotnosti spôsobom podľa osobitného predpisu;21b) získaný lieh alebo nakúpený lieh musí byť uskladnený v overených nádržiach20) s overeným meracím zariadením na zisťovanie zásob liehu alebo v nádržiach umožňujúcich meranie množstva liehu z hmotnosti meradlami overenými podľa osobitného predpisu.21c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21c znie:
„21c)
Zákon č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
41.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Osobitná úprava použitia, príjmu a výdaja aróm s obsahom liehu oslobodeného od dane
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce používať, prijímať alebo vydávať arómy, ktoré obsahujú lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 písm. c) (ďalej len „arómy oslobodené od dane"), musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie podnikov, ktoré používajú, prijímajú alebo vydávajú arómy oslobodené od dane (ďalej len „evidencia podnikov"). V žiadosti o zaradenie do evidencie podnikov žiadateľ uvedie údaje podľa § 11 ods. 2 písm. a) a b), obchodný názov aróm oslobodených od dane, príslušný kód kombinovanej nomenklatúry a k žiadosti priloží doklady podľa § 11 ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. f), technologický opis použitia aróm oslobodených od dane a normy spotreby aróm oslobodených od dane alebo iné doklady určujúce spotrebu takých aróm.
(2)
Colný úrad pred zaradením do evidencie podnikov preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odseku 1. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie podnikov do 30 dní odo dňa podania žiadosti. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých povinností a podmienok uvedených v odseku 1, colný úrad vyzve žiadateľa, aby uvedené nedostatky odstránil a zaradí žiadateľa do evidencie podnikov do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorú colný úrad zaradil do evidencie podnikov, je povinná viesť evidenciu, v ktorej uvedie množstvo prijatých, spotrebovaných alebo vydaných aróm oslobodených od dane. Na vedenie evidencie sa vzťahuje § 39 ods. 4 rovnako a § 39 ods. 2 primerane.
(4)
Colný úrad vyradí právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 3 z evidencie podnikov, ak
a)
nedodržiava povinnosti podľa odseku 3 a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
b)
jej zaniklo živnostenské oprávnenie,
c)
požiada o vyradenie z evidencie podnikov.“.
42.
V § 12 ods. 1 písm. a) sa za slovami „v pozastavení dane“ vypúšťa čiarka a slová „alebo dňom vyňatia liehu z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách b) až e)“.
43.
V § 12 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
vyňatia liehu z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),“.
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená g) až i).
44.
V § 12 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
zistenia liehu, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa nachádzal u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia liehu v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s liehom ako s vlastným,“.
45.
V § 13 ods. 1 písm. a) sa za slovami „v pozastavení dane“ vypúšťa čiarka a slová „alebo vyňala lieh z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách b) až e),“.
46.
V § 13 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
ktorá vyňala lieh z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),“.
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená g) až i).
47.
V § 13 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou získania liehu regeneráciou užívateľským podnikom podľa § 11 ods. 17, ak takto získaný lieh použije na účely oslobodené od dane v súlade s vydaným odberným poukazom,“.
48.
V § 13 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia liehu u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s liehom ako s vlastným,“.
49.
V § 13 sa vypúšťa odsek 3.
50.
V § 14 ods. 2 prvej vete sa za slová „prevádzkovateľ daňového skladu“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov“.
51.
V § 14 ods. 4 sa slová „písm. g) a h)“ nahrádzajú slovami „písm. h) a i)“.
52.
V § 14 ods. 7 sa slová „písm. g) a h)“ nahrádzajú slovami „písm. h) a i)“.
53.
V § 15 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
úradný záznam o zničení kontrolných známok, ak bolo spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou,“.
54.
V § 17 odsek 1 znie:
„(1)
Pozastavenie dane sa uplatní na lieh, ktorý
a)
sa nachádza v daňovom sklade,
b)
sa prepravuje za podmienok uvedených v § 25 a 26,
c)
colný úrad zabezpečí23) alebo ktorý sa stal vlastníctvom štátu podľa osobitného predpisu11) s výnimkou preukázateľne zdaneného liehu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
„23)
§ 14a a 70 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
55.
V § 17 ods. 2 sa slová „(§ 22 ods. 1 a 2)“ nahrádzajú slovami „(§ 22 ods. 1 až 3)“.
56.
V § 17 odsek 5 znie:
„(5)
Prijímať, vydávať, vyrábať alebo spracúvať lieh v daňovom sklade, ktorým je podnik na výrobu liehu podľa § 18 ods. 1 a 2, a v daňovom sklade, ktorým je sklad liehu podľa § 22 ods. 1 a 2, možno len v prítomnosti zamestnanca colného úradu; colný úrad je povinný zabezpečiť nepretržitú prítomnosť zamestnanca colného úradu v daňovom sklade. V daňovom sklade, ktorým je sklad liehu podľa § 22 ods. 3, možno prijímať alebo vydávať lieh len v prítomnosti zamestnanca colného úradu. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný strpieť prítomnosť zamestnanca colného úradu v daňovom sklade.“.
57.
V § 18 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „(destiláciou alebo rektifikáciou)“ a za slová „z liehových odpadov“ sa vkladajú slová „alebo liehových roztokov“.
58.
V § 19 ods. 3 písm. e) sa slovo „nebol“ nahrádza slovami „nie je“.
59.
V § 19 odsek 7 znie:
„(7)
Lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia je povinný pestovateľ prevziať do desiatich dní odo dňa jeho výroby. Ak v uvedenej lehote pestovateľ neprevezme lieh, je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia povinný oznámiť colnému úradu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na prevzatie liehu, množstvo liehu, ktoré nebolo prevzaté pestovateľom, a požiadať colný úrad o zničenie tohto liehu.“.
60.
V § 19 odsek 9 znie:
„(9)
Daňová povinnosť vzniká dňom vyrobenia liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia, ak tento zákon neustanovuje inak. Daňovým dlžníkom je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia. Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia môže vyrobiť pre pestovateľa lieh len na základe žiadosti o výrobu destilátu.30) Pri výpočte výšky dane je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia povinný použiť príslušnú sadzbu dane podľa množstva liehu v l a. vyrobeného pre pestovateľa, pričom prihliada na množstvo doteraz vyrobeného liehu, ktoré pestovateľ uviedol v žiadosti o výrobu destilátu.30) Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia vyberá daň od pestovateľa pri preberaní liehu.“.
61.
V § 19 ods. 10 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia uvedie v daňovom priznaní ako oslobodené to množstvo liehu z množstva liehu vyrobeného v zdaňovacom období, za ktoré podáva daňové priznanie, ktoré bolo zničené podľa § 48 ods. 2 do dňa podania daňového priznania, najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tento lieh vyrobený.“.
62.
V § 19 odseky 11 a 12 znejú:
„(11)
Daň z liehu vyrobeného v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia možno vrátiť prevádzkovateľovi liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie, ak zaplatil daň z liehu, ktorý nebol prevzatý pestovateľom a ktorý bol zničený podľa § 48 ods. 2. Vrátenie dane uplatní prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom boli splnené všetky podmienky na uplatnenie vrátenia dane; vrátenie dane z tohto liehu sa započíta s daňovou povinnosťou. Ak vrátenie dane prevýši daňovú povinnosť, na vrátenie dane sa uplatní § 15 primerane.
(12)
Ak colný úrad príslušný pre prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia zistí, že údaje uvedené v žiadosti o výrobu destilátu30) sú nepravdivé a pre pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie bolo vyrobené viac ako 30 l a. a ak sa pri výpočte výšky dane použila znížená sadzba dane, je daňovým dlžníkom pestovateľ. Výška dane sa vypočíta ako súčin rozdielu základnej sadzby dane a zníženej sadzby dane a množstva liehu v l a., ktoré bolo vyrobené nad limit 30 l a.“.
63.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia povoliť opätovnú rektifikáciu ním vyrobeného liehu. Lehota na podanie žiadosti, na rozhodnutie o žiadosti a na vykonanie opätovnej rektifikácie je maximálne desať dní odo dňa výroby liehu, ktorý má byť opätovne rektifikovaný. Dňom výroby liehu sa na tento účel považuje deň, kedy bol lieh opätovne rektifikovaný.“.
64.
V § 21 ods. 1 písm. a) sa odkaz „28“ nad slovom „meradlami“ a v ods. 4 a 5 nad slovom „predpisu“ nahrádza odkazom „21a)“.
65.
§ 22 vrátane nadpisu znie:
㤠22
Sklad liehu
(1)
Skladom liehu na účely toho zákona je liehovarnícky závod,27) ktorým je výrobňa liehovín,31a) egalizačná stanica,31b) denaturačný závod31c) a plniareň,31d) nachádzajúci sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania prijíma, spracúva, plní, skladuje alebo odosiela lieh vyrobený v podniku na výrobu liehu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Skladom liehu je aj sklad liehu neuvedený v odseku 1, v ktorom sa v rámci podnikania lieh
a)
prijíma, skladuje alebo odosiela,
b)
používa na výrobu aróm, macerátov alebo extraktov.
(3)
Skladom liehu je aj sklad liehu, ktorého prevádzkovateľom je právnická osoba, ktorá podľa zákona nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, ale skladuje lieh osobitného určenia, ktorého vlastníkom je štát.26)
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať sklad liehu s výnimkou skladu liehu podľa odseku 2 písm. a), v ktorom prijíma, skladuje alebo odosiela len lieh v spotrebiteľskom balení, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať v pozastavení dane sklad liehu podľa odseku 2 písm. a), v ktorom prijíma, skladuje alebo odosiela lieh len v spotrebiteľskom balení, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Ak chce právnická osoba alebo fyzická osoba v sklade liehu podľa odseku 1 denaturovať lieh, musí mať aj povolenie na denaturáciu liehu podľa § 9.
(5)
Sklad liehu podľa odseku 1, odseku 2 písm. b) a odseku 3 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má všetky miestnosti, v ktorých sa nachádza lieh, zabezpečené uzáverou colného úradu tak, že vstup do miestnosti alebo iný zásah potrebný na obsluhu zariadenia skladu liehu mimo prevádzky nie je možný bez porušenia uzávery; colný úrad, ktorý uzáveru priložil, je jediný oprávnený pred každým začiatkom výroby uzáveru odstrániť,
b)
sklad liehu je dostatočne zabezpečený pred neoprávneným použitím liehu,
c)
má overené20) skladovacie zariadenie, zmiešavacie zariadenie a prepravné nádrže s overeným meracím zariadením, ktoré umožňuje spoľahlivé zistenie množstva liehu pri príjme a výdaji liehu, množstva skladovaného liehu, množstva spracúvaného liehu a množstva prepravovaného liehu; ak sa množstvo liehu pri príjme a výdaji liehu, množstvo spracúvaného liehu a množstvo prepravovaného liehu zisťuje z hmotnosti liehu overenými meradlami,21c) overenie zmiešavacích zariadení a prepravných nádrží v súlade s osobitným predpisom21c) sa nevyžaduje,
d)
má samostatný sklad liehu25) s výnimkou skladu liehu, ktorým je egalizačná stanica,31b) a skladu liehu podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3.
(6)
Sklad liehu podľa odseku 2 písm. a), v ktorom sa má v pozastavení dane lieh prijímať, skladovať alebo odosielať, musí spĺňať tieto podmienky:
a)
musí mať počas dvoch bezprostredne predchádzajúcich kalendárnych rokov
1.
živnostenské oprávnenie na predaj liehu iným prevádzkovateľom živnosti,
2.
ročný obrat liehu najmenej 1 000 hl a.,
3.
priemernú dobu skladovania liehu za kalendárny rok najmenej šesť mesiacov,
b)
je priestorovo ohraničený a dostatočne zabezpečený pred neoprávnenou manipuláciou s liehom alebo neoprávneným použitím liehu,
c)
má overené20) skladovacie nádrže a prepravné nádrže s overeným meracím zariadením, ak prijíma, skladuje a odosiela lieh, ktorý nie je v spotrebiteľskom balení; ak sa množstvo liehu pri príjme a výdaji liehu a množstvo prepravovaného liehu zisťuje z hmotnosti liehu overenými meradlami,21c) overenie prepravných nádrží v súlade s osobitným predpisom21c) sa nevyžaduje.
(7)
Podrobnosti o požiadavkách na skladovanie liehu, na zariadenie na skladovanie liehu a jeho usporiadanie, zariadenia na vyskladňovanie a preberanie liehu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo podľa § 49 ods. 4.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 31a, 31b, 31c a 31d znejú:
„31a)
§ 2 ods. 3 písm. k) zákona č. 467/2002 Z. z.
31b)
§ 2 ods. 3 písm. j) zákona č. 467/2002 Z. z.
31c)
§ 2 ods. 3 písm. h) zákona č. 467/2002 Z. z.
31d)
§ 2 ods. 3 písm. l) zákona č. 467/2002 Z. z.“.
66.
V § 23 odsek 2 znie:
„(2)
Prílohami k žiadosti sú
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh podľa osobitného predpisu;27) to sa nevzťahuje na žiadosť na prevádzkovanie skladu liehu podľa § 22 ods. 2 a 3,
c)
technická dokumentácia a nákres výrobného zariadenia v podniku na výrobu liehu s vyznačením miest, na ktoré priložil uzávery colný úrad, opis výrobných a skladovacích priestorov a zariadenia na spracovanie a skladovanie liehu v sklade liehu s pripojeným nákresom a vyznačením umiestnenia uzáver miestností, stručný opis činnosti a opis daňového skladu, spôsob zabezpečenia liehu pred neoprávneným použitím, technická dokumentácia a opis kontrolného liehového meradla na meranie vyrobeného množstva liehu a zariadení na zisťovanie zásob liehu, teploty liehu a doklad o úradnom overení týchto zariadení, vyhlásenie o vytvorení podmienok na trvalú prítomnosť správcu dane; to sa nevzťahuje na žiadosť na prevádzkovanie skladu liehu podľa § 22 ods. 2 písm. a), ak žiadateľ prijíma, skladuje alebo odosiela lieh, ktorý je v spotrebiteľskom balení, a na žiadosť na prevádzkovanie skladu liehu podľa § 22 ods. 3,
d)
opis činnosti a opis skladu liehu, spôsob zabezpečenia liehu pred neoprávnenou manipuláciou s liehom alebo neoprávneným použitím liehu, opis skladovacích priestorov v sklade liehu podľa § 22 ods. 2 písm. a), ak žiadateľ prijíma, skladuje alebo odosiela lieh, ktorý je v spotrebiteľskom balení, a zariadenia na skladovanie liehu v sklade liehu podľa § 22 ods. 3,
e)
technologický opis postupu výroby s uvedením zoznamu spracúvaných základných surovín, zoznamu výrobkov, ktoré majú byť vyrobené, vedľajších produktov, prípadne odpadu,
f)
účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľ bol povinný účtovnú závierku vypracovať, a ak žiadateľ podlieha povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom, účtovná závierka overená audítorom podľa osobitného predpisu,32) ako aj forma vedenia účtovníctva,
g)
potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. c) a potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. e),
h)
zoznam členských štátov, do ktorých žiadateľ predpokladá dodávať (zasielať) lieh v pozastavení dane; tento zoznam môže byť na požiadanie poskytnutý členským štátom určenia,
i)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky podľa odseku 4 písm. d),
j)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.“.
67.
V § 23 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
colný úrad ani daňový úrad nemá ku dňu podania žiadosti pohľadávky na dani po lehote splatnosti voči osobe, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo voči osobe, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a nemal ani v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti voči osobe, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzťahuje aj na pohľadávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,21)“.
68.
V § 23 ods. 4 písm. g) sa slovo „nebol“ nahrádza slovami „nie je“.
69.
V § 23 ods. 6 prvej vete sa slová „písm. b) až d) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. b) až e) a g)“.
70.
V § 23 ods. 10 písmeno a) znie:
„a)
prevádzkovateľ daňového skladu, v prípade podľa odseku 7 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva vykoná za účasti colného úradu inventarizáciu zásob liehu ku dňu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň,“.
71.
V § 24 ods. 6 písm. b) sa za slovo „banku“ vkladá čiarka a slová „ktorá vystavila bankovú záruku,“.
72.
V § 24 odsek 9 znie:
„(9)
Colný úrad písomne vyzve prevádzkovateľa daňového skladu, u ktorého čiastočne alebo úplne upustil od zloženia zábezpeky na daň podľa odseku 8, aby zábezpeku na daň zložil alebo ju doplnil v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní a dlhšia ako 30 dní, ak zistil, že
a)
prevádzkovateľ daňového skladu je po dobu viac ako piatich dní v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov upravujúcich dane a clá,34) alebo podľa osobitných predpisov17) upravujúcich povinné odvody poistného, alebo
b)
nastali iné okolnosti, na ktorých základe možno odôvodnene predpokladať, že prevádzkovateľ daňového skladu nesplní riadne a včas svoju povinnosť zaplatiť daň podľa tohto zákona.“.
73.
V § 25 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch povoliť na základe žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá chce prepravovať na daňovom území lieh v pozastavení dane alebo lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1, iný spôsob prepravy takéhoto liehu, ako je uvedený v odsekoch 1 a 2.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
74.
V § 25 odsek 6 znie:
„(6)
Lieh v pozastavení dane a lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 je možné prepravovať len so sprievodným dokumentom podľa § 29 ods. 1. Prvý diel sprievodného dokumentu si ponechá odosielateľ (dodávateľ) liehu a kópiu prvého dielu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy zaslať faxom alebo elektronicky colnému úradu miestne príslušnému pre odosielateľa (dodávateľa). Druhý až štvrtý diel musí sprevádzať prepravovaný lieh. Príjemca (odberateľ) si ponechá druhý diel, v treťom a štvrtom diele potvrdí prevzatie liehu a oba diely predloží colnému úradu na potvrdenie. Tretí diel potvrdený colným úradom zašle odosielateľovi (dodávateľovi) najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom lieh prijal. Štvrtý diel si ponechá colný úrad príjemcu (odberateľa). Ak sa počas prepravy liehu v pozastavení dane zmení príjemca alebo miesto určenia, dodávateľ je povinný o týchto zmenách bezodkladne informovať colný úrad a súčasne na zadnej strane sprievodného dokumentu vyznačiť nového príjemcu alebo nové miesto určenia; § 29 ods. 4 platí rovnako. Preprava liehu sa považuje za ukončenú dňom prevzatia liehu príjemcom (odberateľom). Dokladom preukazujúcim ukončenie prepravy liehu je tretí diel sprievodného dokumentu potvrdený príjemcom (odberateľom) a colným úradom príjemcu (odberateľa).“.
75.
V § 25 odsek 8 znie:
„(8)
Zloženú zábezpeku na daň podľa odseku 4 colný úrad na požiadanie vráti, ak prevzatie liehu potvrdí príjemca (odberateľ) a colný úrad príjemcu (odberateľa).“.
76.
V § 26 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo slovenskému zástupcovi (§ 37a ods. 15), alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy12) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy; preprava liehu slovenskému zástupcovi (§ 37a ods. 15) alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy12) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, sa musí uskutočniť so sprievodným dokumentom, musí byť doložená osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise,13)“.
77.
V § 26 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Sprievodný dokument sa vyhotovuje v štyroch dieloch. Prvý diel sprievodného dokumentu si ponechá odosielateľ (dodávateľ), druhý až štvrtý diel sprevádza prepravovaný lieh. Preprava liehu sa považuje za ukončenú dňom prevzatia liehu príjemcom (odberateľom). Dokladom preukazujúcim ukončenie prepravy liehu je tretí diel sprievodného dokumentu potvrdený príjemcom (odberateľom).
(4)
Pri preprave liehu z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu, oprávnenému príjemcovi, daňovému splnomocnencovi v inom členskom štáte, slovenskému zástupcovi (§ 37a ods. 15) alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy12) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, je odosielateľ (dodávateľ) povinný pred začatím prepravy liehu zaslať kópiu prvého dielu sprievodného dokumentu faxom alebo elektronicky colnému riaditeľstvu a colnému úradu miestne príslušnému pre odosielateľa (dodávateľa).“.
78.
V § 26 odsek 7 znie:
„(7)
Na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. a) a b), musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou prepravy liehu slovenskému zástupcovi (§ 37a ods. 15) alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy12) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy. Zábezpeku na daň zloží odosielateľ (dodávateľ) vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného liehu. Zloženie zábezpeky na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 24 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane. Zábezpeka na daň zložená v inom členskom štáte je platná na daňovom území. Colný úrad na požiadanie povolí, aby namiesto odosielateľa (dodávateľa) zložil zábezpeku na daň dopravca alebo príjemca (odberateľ), ak sa tak odosielateľ (dodávateľ) a dopravca alebo príjemca (odberateľ) dohodli. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad na požiadanie vráti, ak prevzatie liehu potvrdí príjemca (odberateľ) na treťom diele sprievodného dokumentu; potvrdenie správcu dane iného členského štátu o prevzatí liehu príjemcom (odberateľom) sa vyžaduje, ak tento správca dane je povinný podľa právnych predpisov príslušného členského štátu potvrdzovať tretí diel sprievodného dokumentu.“.
79.
V § 27 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Oprávneným príjemcom na daňovom území je právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. h). Oprávneným príjemcom je aj právnická osoba alebo fyzická osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť oprávneným príjemcom na daňovom území a chce opakovane prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príležitostne prijať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, musí na každý príležitostný príjem liehu písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia prijať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov liehu a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
e)
predpokladaný ročný objem liehu prijímaného v pozastavení dane v hl a., ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
f)
množstvo liehu v hl a., ktoré má v danom prípade prijať žiadateľ, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príležitostne prijať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane.
(2)
Prílohami k žiadosti sú
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky podľa § 23 ods. 4 písm. d).“.
80.
V § 27 ods. 4 prvej vete sa za slovo „žiadateľa“ vkladá čiarka a slová „ktorý chce prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,“.
81.
V § 27 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Colný úrad pred vydaním povolenia prijať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane preverí u žiadateľa, ktorý chce príležitostne prijať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá povolenie prijať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď žiadateľ zložil zábezpeku na daň, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu, ktoré má v danom prípade prijať. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň. Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň.
(7)
Na zábezpeku na daň sa použije § 24 primerane.“.
82.
V § 27 odsek 9 znie:
„(9)
Colný úrad odníme povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, ak bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Na zánik povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane sa použije § 23 ods. 7 až 10 primerane.“.
83.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Colný úrad zruší registráciu daňového splnomocnenca, ak daňový splnomocnenec
a)
nezabezpečoval dodávky liehu počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona,
c)
alebo prevádzkovateľ daňového skladu v inom členskom štáte, v ktorého mene zabezpečuje daňový splnomocnenec dodávky liehu, o to požiadal.“.
84.
V § 30 ods. 5 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba skladá zábezpeku na daň na lieh prepravovaný v pozastavení dane namiesto odosielateľa.“.
85.
V § 31 ods. 1 sa slovo „dopravenie“ nahrádza slovom „vstup“.
86.
V § 32 odsek 2 znie:
„(2)
Pri vývoze liehu na územie tretieho štátu sa uplatní postup pri preprave liehu v pozastavení dane, a to aj vtedy, ak sa lieh prepravuje cez jeden alebo viacero členských štátov, pričom sa v sprievodnom dokumente namiesto príjemcu uvedie colný úrad výstupu. Preprava liehu v pozastavení dane sa považuje za ukončenú dňom potvrdenia výstupu liehu z územia únie colným úradom výstupu na treťom diele sprievodného dokumentu. Ak sa ako sprievodný dokument použije jednotný colný doklad, preprava liehu v pozastavení dane sa považuje za ukončenú dňom potvrdenia výstupu liehu z územia únie colným úradom výstupu na piatom diele jednotného colného dokladu. Na prepravu liehu v pozastavení dane sa použije § 26 ods. 2 a 7.“.
87.
V § 33 odsek 6 znie:
„(6)
Ak daňová povinnosť nevznikne podľa odseku 1, vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia liehu na daňové územie alebo dňom použitia liehu na daňovom území, ak nie je známy deň prepravenia liehu na daňové územie. Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá lieh pri prepravení na daňové územie má ako prvá v držbe alebo ktorá lieh ako prvá použila. Daňový dlžník je povinný bezodkladne po vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a zaplatiť daň, a to
a)
colnému úradu, ak má daňový dlžník sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.“.
88.
V § 33 ods. 9 posledná veta znie:
„Na prepravu všeobecne denaturovaného liehu sa zábezpeka na daň nevyžaduje.“.
89.
V § 36 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Colný úrad povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod odníme, ak splnomocnenec pre zásielkový obchod
a)
nezabezpečoval dodávky liehu počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona,
c)
alebo dodávateľ z iného členského štátu, v ktorého mene splnomocnenec pre zásielkový obchod zabezpečuje dodávky liehu, o to požiadal.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
90.
§ 38 vrátane nadpisu znie:
„Vedenie evidencií
§ 38
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom podniku na výrobu liehu, skladu liehu, užívateľského podniku, oprávneným príjemcom, daňovým splnomocnencom, prevádzkovateľom tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľom daňového skladu pre zahraničných zástupcov, splnomocnencom pre zásielkový obchod alebo odosielateľom (dodávateľom), ktorý uskutočnil zásielkový obchod, je povinná podľa § 37 ods. 9, § 37b ods. 1, § 39 až 43 viesť evidenciu, uchovávať ju desať rokov a uzávierky tejto evidencie predkladať colnému úradu na preverenie v lehote určenej colným úradom.
(2)
Evidencia liehu sa vedie samostatne pre lieh
a)
ktorý nie je v spotrebiteľskom balení,
b)
ktorý je v spotrebiteľskom balení,
c)
sulfitový,
d)
syntetický.
(3)
Evidenciu liehu uzatvára právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 k 30. septembru príslušného kalendárneho roka s výnimkou právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, ktorá uzatvára evidenciu do 15 dní odo dňa ukončenia výrobného obdobia.4)
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 je povinná na základe rozhodnutia colného úradu viesť aj inú evidenciu potrebnú na správne určenie dane.“.
91.
§ 39 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch povoliť iný spôsob vedenia evidencie, ako je uvedený v odseku 4.“.
92.
§ 44 vrátane nadpisu znie:
㤠44
Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spotrebiteľskom balení, musí mať povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (ďalej len „povolenie na predaj"), ak tento zákon neustanovuje inak; taká právnická osoba alebo fyzická osoba musí písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na právnickú osobu alebo fyzickú osobu registrovanú colným úradom podľa § 23, 27, 28, 37 a § 37a, ktorá vykonáva len činnosť súvisiacu s prevádzkovaním daňového skladu, prijímaním liehu z iného členského štátu v pozastavení dane, so zabezpečovaním dodávok liehu v mene prevádzkovateľa daňového skladu so sídlom v inom členskom štáte, s prevádzkovaním tranzitného daňového skladu alebo daňového skladu pre zahraničných zástupcov (ďalej len „registrovaná osoba").
(3)
Za predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu v rámci podnikateľskej činnosti sa na účely tohto zákona považuje predaj alebo iný výdaj spotrebiteľského balenia iným prevádzkovateľom živností42a) (veľkoobchod), alebo predaj alebo iný výdaj spotrebiteľského balenia konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo predaj alebo iný výdaj zo spotrebiteľského balenia konečnému spotrebiteľovi (maloobchod). Za predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu sa považuje aj ponúkanie spotrebiteľského balenia na predaj.
(4)
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
c)
daňové identifikačné číslo žiadateľa.
(5)
Prílohami k žiadosti sú
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
zoznam dodávateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov,
c)
zoznam odberateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov s výnimkou odberateľov spotrebiteľského balenia, ktorými sú koneční spotrebitelia,
d)
výpis z registra trestov žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba, a ak je žiadateľom právnická osoba, výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov; výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 30 dní.
(6)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má živnostenské oprávnenie,42a)
b)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
c)
nebolo mu počas obdobia desiatich rokov, podľa odseku 15 písm. a) až d), odňaté povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu,
d)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz.
(7)
Colný úrad vydá povolenie na predaj do 30 dní odo dňa podania žiadosti, ak žiadateľ k žiadosti priložil doklady podľa odseku 5 a splnil podmienky podľa odseku 6. Ak žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia na predaj nepriložil všetky doklady podľa odseku 5 alebo nesplnil všetky podmienky podľa odseku 6, colný úrad vyzve žiadateľa, aby nedostatky v lehote do 15 dní odstránil a vydá žiadateľovi povolenie na predaj do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote neodstráni nedostatky, colný úrad žiadosť zamietne a konanie zastaví.
(8)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj (ďalej len „držiteľ povolenia na predaj"), je povinná každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 4 písm. a) a podľa odseku 5 písm. b) a c) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 5 písm. a) je držiteľ povolenia na predaj povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu.
(9)
Colné riaditeľstvo vedie elektronickú databázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných povolení na predaj, v ktorej sa uvádzajú
a)
identifikačné údaje držiteľa povolenia na predaj, adresy jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom držiteľa povolenia na predaj,
b)
číslo povolenia na predaj,
c)
dátum vydania povolenia na predaj,
d)
dátum odňatia povolenia na predaj.
(10)
Colné riaditeľstvo zverejňuje na internetovej stránke zoznam povolení na predaj, v ktorom uvedie údaje podľa odseku 9.
(11)
Držiteľ povolenia na predaj je povinný
a)
nakupovať spotrebiteľské balenie len od držiteľa povolenia na predaj alebo od registrovanej osoby, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia,
c)
viesť evidenciu podľa odseku 12,
d)
skladovať v prevádzkarni len spotrebiteľské balenie určené na predaj v rámci podnikateľskej činnosti.
(12)
Držiteľ povolenia na predaj je povinný za každú prevádzkareň viesť evidenciu podľa účtovných dokladov, v ktorej uvedie obchodný názov spotrebiteľského balenia, objem spotrebiteľského balenia v litroch, objemovú koncentráciu liehu a
a)
počet prijatých spotrebiteľských balení v kusoch a množstvo liehu v l a., identifikačné údaje dodávateľa spotrebiteľského balenia a jeho číslo povolenia na predaj alebo registračné číslo, v členení na príjem z maloobchodu alebo veľkoobchodu,
b)
počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch a množstvo liehu v l a., a to v členení podľa identifikačných údajov a čísla povolenia na predaj alebo registračného čísla, ak je známy odberateľ spotrebiteľského balenia, a počet spotrebiteľských balení v kusoch a množstvo liehu v l a. vydaných ostatným odberateľom spotrebiteľského balenia,
c)
stav zásob spotrebiteľských balení v kusoch a množstvo liehu v l a. k poslednému dňu kalendárneho mesiaca; ak zistí rozdiel medzi počtom prijatých spotrebiteľských balení a počtom vydaných spotrebiteľských balení, uvedie dôvod tohto rozdielu.
(13)
Registrovaná osoba je povinná predávať spotrebiteľské balenie v daňovom voľnom obehu len držiteľovi povolenia na predaj alebo registrovanej osobe, ak tento zákon neustanovuje inak.
(14)
Povolenie na predaj zaniká dňom
a)
úmrtia fyzickej osoby alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení fyzickej osoby za mŕtvu, ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
b)
zániku živnostenského oprávnenia,42b)
c)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu,
d)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na predaj.
(15)
Colný úrad povolenie na predaj odníme, ak držiteľ povolenia na predaj
a)
prestal spĺňať podmienku uvedenú v odseku 6 písm. b),
b)
vstúpi do likvidácie,
c)
nepreukáže pôvod alebo spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia, ktoré sa u neho nachádza alebo ktoré sa u neho nachádzalo, v súlade s týmto zákonom,
d)
nedodržiava povinnosti podľa odseku 11 písm. c) a d) a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
e)
požiada o odňatie povolenia na predaj.
(16)
Ak držiteľovi povolenia na predaj zaniklo povolenie na predaj podľa odseku 14, môže zásoby spotrebiteľského balenia predať s písomným súhlasom colného úradu len držiteľovi povolenia alebo registrovanej osobe, pričom sa § 47 ods. 19 a odsek 20 písm. a) nepoužijú. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty alebo súdny exekútor, alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predávajú spotrebiteľské balenie.
(17)
Ak registrovanej osobe colný úrad odňal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, zrušil registráciu daňového splnomocnenca, odňal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu alebo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, môže zásoby spotrebiteľského balenia s písomným súhlasom colného úradu predať len držiteľovi povolenia alebo registrovanej osobe, pričom sa § 47 ods. 19 a odsek 20 písm. a) nepoužijú. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty alebo súdny exekútor, alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predávajú spotrebiteľské balenie.
(18)
Držiteľ povolenia na predaj je povinný z evidencie podľa odseku 12 oznamovať colnému úradu najneskôr 25. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý údaje oznamuje,
a)
množstvo prijatého liehu v spotrebiteľských baleniach v l a., a to v členení podľa čísla povolenia na predaj alebo podľa registračného čísla dodávateľa spotrebiteľského balenia, ktorým je maloobchod, a podľa čísla povolenia na predaj alebo registračného čísla dodávateľa spotrebiteľského balenia, ktorým je veľkoobchod,
b)
množstvo vydaného liehu v spotrebiteľských baleniach v l a., a to v členení podľa čísla povolenia na predaj alebo podľa registračného čísla, ak je známy odberateľ spotrebiteľského balenia, a množstvo vydaného liehu v spotrebiteľských baleniach v l a. ostatným odberateľom spotrebiteľského balenia,
c)
stav zásob liehu v spotrebiteľských baleniach v l a. k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.
(19)
Držiteľ povolenia na predaj oznamuje údaje podľa odseku 18 za kalendárny mesiac na tlačive, ktorého vzor ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Po dohode s colným úradom možno údaje oznamovať elektronicky, pričom zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 42a a 42b znejú:
„42a)
§ 33 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
42b)
§ 57 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
93.
V § 45 ods. 1 sa za slová „pohybom liehu“ vkladá čiarka a slová „tlačou a distribúciou kontrolných známok“.
94.
V § 45 odsek 7 znie:
„(7)
U prevádzkovateľov daňových skladov a v užívateľských podnikoch colný úrad vykoná daňovú kontrolu podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne; u ostatných kontrolovaných subjektov vykoná daňovú kontrolu podľa potreby, najmenej však jedenkrát do dňa zániku práva vyrubiť daň.44) Na začatie daňovej kontroly sa nevzťahuje ustanovenie osobitného predpisu.45)“.
95.
V § 46 ods. 1 písm. e) sa slovo „zoznam“ nahrádza slovom „register“.
96.
V § 46 ods. 1 písm. f) sa slovo „zoznam“ nahrádza slovom „evidenciu“.
97.
V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
evidenciu podnikov, ktoré používajú, prijímajú alebo vydávajú arómy oslobodené od dane.“.
98.
V § 46 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
identifikačné údaje právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá používa, prijíma alebo vydáva arómy oslobodené od dane.“.
99.
V § 46 odsek 3 znie:
„(3)
Colné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný podľa osobitného predpisu46) viesť centrálnu elektronickú databázu, ktorá obsahuje údaje uvedené v odseku 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46 znie:
„46) Nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004).“.
100.
V § 46 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 6.
101.
§ 47 vrátane nadpisu znie:
㤠47
Správne delikty
(1)
Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak
a)
poruší § 8 ods. 6,
b)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,16a) s výnimkou odberateľa kontrolnej známky, ak označuje spotrebiteľské balenie podľa § 10 ods. 39 až 41,
c)
označí spotrebiteľské balenie falzifikátom kontrolnej známky,
d)
poruší § 10 ods. 21, 25, 27, 28 alebo 29,
e)
nepreukáže použitie a zúčtovanie kontrolných známok podľa tohto zákona,
f)
vydá lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz,
g)
použije lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 na účely neuvedené v odbernom poukaze,
h)
použije lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 bez vydaného odberného poukazu, ak nejde o porušenie podľa písmena a),
i)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia liehu u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s liehom ako s vlastným,
j)
poruší ustanovenie § 17 ods. 5, 6 alebo 7,
k)
vyrobí lieh bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, s výnimkou prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a s výnimkou osoby, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 11 ods. 17,
l)
vyrobí lieh v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia a nie je zaregistrovaná colným úradom podľa § 19 ods. 4,
m)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 19 ods. 6 písm. a) a b),
n)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 19 ods. 6 písm. c),
o)
uvedie nepravdivé údaje v prílohách uvedených v § 19 ods. 10 s výnimkou údajov uvedených v žiadosti o výrobu destilátu,30)
p)
poruší § 19 ods. 13,
r)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu liehu v súlade s týmto zákonom,
s)
je prevádzkovateľom tranzitného daňového skladu a predá lieh oslobodený od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať lieh s daňou,
t)
je prevádzkovateľom daňového skladu pre zahraničných zástupcov a predá lieh oslobodený od dane zahraničnému zástupcovi nad limit podľa § 37a ods. 12 až 14 alebo osobe, ktorej nebolo vydané povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov,
u)
predá spotrebiteľské balenie bez povolenia na predaj podľa § 44,
v)
nakúpi spotrebiteľské balenie od inej osoby ako od držiteľa povolenia na predaj alebo od registrovanej osoby, ak tento zákon neustanovuje inak,
w)
nevedie evidenciu podľa § 44 ods. 12.
(2)
Colný úrad uloží pokutu
a)
od 50 000 Sk do 500 000 Sk za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) a j),
b)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom, najmenej však 10 000 Sk, za správny delikt podľa odseku 1 písm. b), a taký lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí,11)
c)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení označenom falzifikátom kontrolnej známky zvýšenú o 100 %, najmenej však 50 000 Sk, za správny delikt podľa odseku 1 písm. c), a taký lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí,11)
d)
od 10 000 Sk do 50 000 Sk za správny delikt podľa odseku 1 písm. d),
e)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení, na ktoré boli kontrolné známky určené, najmenej však 10 000 Sk, za správny delikt podľa odseku 1 písm. e),
f)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo liehu oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 vydaného odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz, najmenej však 100 000 Sk, za správny delikt podľa odseku 1 písm. f),
g)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo liehu oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 použitého na účely neuvedené v odbernom poukaze, najmenej však 50 000 Sk, za správny delikt podľa odseku 1 písm. g),
h)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo liehu oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 použitého bez vydaného odberného poukazu, najmenej však 100 000 Sk, za správny delikt podľa odseku 1 písm. h),
i)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného liehu, najmenej však 50 000 Sk, za správny delikt podľa odseku 1 písm. i), a taký lieh zabezpečí,11)
j)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu vyrobeného bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, najmenej však 1 000 000 Sk, za správny delikt podľa odseku 1 písm. k), a taký lieh zabezpečí,11)
k)
vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva liehu vyrobeného nezaregistrovanou osobou v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia, najmenej však 100 000 Sk, za správny delikt podľa odseku 1 písm. l), a taký lieh zabezpečí,11)
l)
do 5 000 Sk za správny delikt podľa odseku 1 písm. m),
m)
2 000 Sk za správny delikt podľa odseku 1 písm. n),
n)
do 15 000 Sk za správny delikt podľa odseku 1 písm. o),
o)
vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva liehu ponúkaného na predaj alebo inak uvádzaného na trh, najmenej však 10 000 Sk, za správny delikt podľa odseku 1 písm. p),
p)
vo výške 20 % dane pripadajúcej na to množstvo prepravovaného liehu, na ktoré nebola zložená zábezpeka na daň, za správny delikt podľa odseku 1 písm. r),
r)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo liehu predaného oslobodeného od dane, ktoré malo byť predané s daňou, najmenej však 100 000 Sk, za správny delikt podľa odseku 1 písm. s),
s)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo liehu oslobodeného od dane predaného nad limit podľa § 37a ods. 12 až 14 alebo osobe bez povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, najmenej však 100 000 Sk, za správny delikt podľa odseku 1 písm. t),
t)
od 10 000 Sk do 100 000 Sk za správny delikt podľa odseku 1 písm. u) a v),
u)
od 5 000 Sk do 50 000 Sk za správny delikt podľa odseku 1 písm. w).
(3)
Ak bola osobe uložená pokuta za správny delikt podľa odseku 1 písm. u), v) a w) a colný úrad zistí, že nebola vykonaná náprava, podá podnet na miestne príslušný živnostenský úrad na konanie podľa osobitného predpisu.46a)
(4)
Pri určovaní výšky pokuty prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:
„46a)
Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
102.
Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠47a
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ak
a)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,16a)
b)
označí spotrebiteľské balenie falzifikátom kontrolnej známky,
c)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia liehu u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s liehom ako s vlastným,
d)
vyrobí lieh,
e)
uvedie nepravdivé údaje v žiadosti o výrobu destilátu,30)
f)
poruší § 19 ods. 13.
(2)
Colný úrad uloží pokutu
a)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom, najmenej však 10 000 Sk, za priestupok podľa odseku 1 písm. a), a taký lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí,11)
b)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení označenom falzifikátom kontrolnej známky zvýšenú o 100 %, najmenej však 50 000 Sk, za priestupok podľa odseku 1 písm. b), a taký lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí,11)
c)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného liehu, najmenej však 50 000 Sk, za priestupok podľa odseku 1 písm. c), a taký lieh zabezpečí,11)
d)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo vyrobeného liehu, najmenej však 100 000 Sk, za priestupok podľa odseku 1 písm. d), a taký lieh zabezpečí,11)
e)
do 5 000 Sk za priestupok podľa odseku 1 písm. e),
f)
vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva liehu ponúkaného na predaj alebo inak uvádzaného na trh, najmenej však 10 000 Sk, za priestupok podľa odseku 1 písm. f).
(3)
Pri určovaní výšky pokuty prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.46b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46b znie:
„46b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
103.
V § 48 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Lieh, ktorý colný úrad zabezpečí23) a ktorý sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí liehu stane majetkom štátu,11) je colný úrad povinný zničiť. Na postup pri ničení liehu sa primerane použije osobitný predpis.46c)
(2)
Lieh preukázateľne znehodnotený a nevhodný na ďalšie spracovanie alebo lieh, ktorý nebol prevzatý pestovateľom, a prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia požiadal o jeho zničenie podľa § 19 ods. 7, sa zničí na náklady právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má taký lieh v držbe, a to
a)
oprávneným orgánom alebo na jeho podnet9) pod dozorom colného úradu,
b)
colným úradom alebo pod jeho dozorom na žiadosť tejto osoby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46c znie:
„46c)
§ 14a ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
104.
Za § 51e sa vkladá § 51f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠51f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2006
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006 a používa lieh oslobodený od dane na výrobu iných výrobkov slúžiacich na ochranu a podporu zdravia podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006 a chce byť prevádzkovateľom daňového skladu podľa § 22 ods. 2 písm. b) zákona v znení účinnom od 1. júla 2006, musí písomne požiadať najneskôr do 30. septembra 2006 colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 22 a 23 zákona v znení účinnom od 1. júla 2006; ku dňu vydania tohto povolenia colný úrad odníme odberný poukaz vydaný podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006.
(2)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 požiadala colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 22 a 23 zákona v znení účinnom od 1. júla 2006 a má k 30. júnu 2006 zásoby liehu oslobodeného od dane na výrobu iných výrobkov slúžiacich na ochranu a podporu zdravia podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006, tento lieh sa považuje za lieh oslobodený od dane do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vydaní povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 22 a 23 zákona v znení účinnom od 1. júla 2006; taký lieh sa ku dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia považuje za lieh v pozastavení dane.
(3)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 požiadala colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 22 a 23 zákona v znení účinnom od 1. júla 2006 a žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu bola zamietnutá a táto právnická osoba alebo fyzická osoba má ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí tejto žiadosti zásoby liehu oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006, je povinná z týchto zásob liehu priznať daň podľa sadzby dane platnej ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí tejto žiadosti, podať daňové priznanie do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(4)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 nepožiadala colný úrad do 30. septembra 2006 o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 22 a 23 zákona v znení účinnom od 1. júla 2006 a k 30. septembru 2006 má zásoby liehu oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006, je povinná z týchto zásob liehu priznať daň podľa sadzby dane platnej k 30. septembru 2006, podať daňové priznanie do 25. októbra 2006 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(5)
Ak konanie o žiadosti o vydanie odberného poukazu predloženej podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006 nebolo ukončené, konanie sa ukončí podľa § 11 zákona v znení účinnom od 1. júla 2006, ak tento zákon neustanovuje inak.
(6)
Ak konanie o žiadosti o vydanie odberného poukazu predloženej podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006 právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá chce používať lieh oslobodený od dane na výrobu iných výrobkov slúžiacich na ochranu a podporu zdravia podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006, nebolo ukončené do 30. júna 2006 a táto právnická osoba alebo fyzická osoba chce byť prevádzkovateľom daňového skladu podľa § 22 ods. 2 písm. b) zákona v znení účinnom od 1. júla 2006, colný úrad posúdi túto žiadosť ako žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 22 a 23 zákona v znení účinnom od 1. júla 2006.
(7)
Ak konanie o žiadosti o vydanie odberného poukazu predloženej podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006 právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá chce používať arómy na aromatizovanie potravín a nápojov s obsahom alkoholu najviac 1,2 %, nebolo ukončené do 30. júna 2006, colný úrad posúdi túto žiadosť ako žiadosť o zaradenie do evidencie podnikov podľa § 11a zákona v znení účinnom od 1. júla 2006.
(8)
Právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006, s výnimkou právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá používa arómy na aromatizovanie potravín a nápojov s obsahom alkoholu najviac 1,2 % objemu alebo lieh oslobodený od dane na výrobu iných výrobkov slúžiacich na ochranu a podporu zdravia podľa § 7 ods. 1 písm. b), colný úrad zaradí do evidencie užívateľských podnikov podľa § 11 zákona v znení účinnom od 1. júla 2006. Odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006 sa považuje za odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. júla 2006 až do dňa ukončenia jeho platnosti.
(9)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006 a používa arómy na aromatizovanie potravín a nápojov s obsahom alkoholu najviac 1,2 % objemu, colný úrad odníme odberný poukaz vydaný podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006, zaradí túto právnickú osobu a fyzickú osobu do evidencie podnikov podľa § 11a zákona v znení účinnom od 1. júla 2006 a oznámi jej túto skutočnosť do 31. júla 2006.
(10)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je sklad liehu podľa § 22 zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006, sa považuje za prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je sklad liehu podľa § 22 zákona v znení účinnom od 1. júla 2006.
(11)
Osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti predávať lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spotrebiteľskom balení, je povinná najneskôr do 31. októbra 2006 písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj. Táto povinnosť sa nevzťahuje na registrovanú osobu. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
c)
daňové identifikačné číslo žiadateľa.
(12)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 11 sú
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
zoznam dodávateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov,
c)
zoznam odberateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov s výnimkou odberateľov spotrebiteľského balenia, ktorými sú koneční spotrebitelia,
d)
výpis z registra trestov žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba, a ak je žiadateľom právnická osoba, výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov; výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 30 dní.
(13)
Žiadateľ podľa odseku 11 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má živnostenské oprávnenie,42a)
b)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
c)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz.
(14)
Colný úrad vydá povolenie na predaj do 30 dní odo dňa podania žiadosti, ak žiadateľ podľa odseku 11 k žiadosti priložil doklady podľa odseku 12 a splnil podmienky podľa odseku 13. Ak žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia na predaj nepriložil všetky doklady alebo nesplnil všetky podmienky, colný úrad vyzve žiadateľa, aby nedostatky v lehote do 15 dní odstránil a vydá žiadateľovi povolenie na predaj do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote neodstráni nedostatky, colný úrad žiadosť zamietne a konanie zastaví.
(15)
Ak osoba podľa odseku 11 požiadala colný úrad o vydanie povolenia na predaj a žiadosť o vydanie tohto povolenia bola zamietnutá a má k 31. decembru 2006 zásoby spotrebiteľského balenia, je povinná najneskôr do 15. januára 2007 oznámiť colnému úradu stav zásob spotrebiteľského balenia, a to v členení podľa obchodného názvu spotrebiteľského balenia, jeho objemu v litroch a objemovej koncentrácie liehu; tieto zásoby spotrebiteľského balenia môže od 1. januára 2007 až do vyčerpania zásob predávať len osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj, alebo registrovanej osobe.
(16)
Ak osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti predáva lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spotrebiteľskom balení, nepožiadala colný úrad do 31. októbra 2006 o vydanie povolenia na predaj a má k 31. decembru 2006 zásoby spotrebiteľského balenia, je povinná najneskôr do 15. januára 2007 oznámiť colnému úradu stav zásob spotrebiteľského balenia, a to v členení podľa obchodného názvu spotrebiteľského balenia, jeho objemu v litroch a objemovej koncentrácie liehu; tieto zásoby spotrebiteľského balenia môže od 1. januára 2007 až do vyčerpania zásob predávať len osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj, alebo registrovanej osobe.
(17)
Ak colný úrad podľa zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006 odňal právnickej osobe alebo fyzickej osobe povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu, povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, zrušil registráciu daňového splnomocnenca alebo vyradil právnickú osobu alebo fyzickú osobu z evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia, a táto právnická osoba alebo fyzická osoba má zásoby spotrebiteľského balenia, môže na základe písomného súhlasu colného úradu tieto zásoby spotrebiteľského balenia predať len právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj, alebo registrovanej osobe, pričom sa § 47 ods. 19 a odsek 20 písm. a) nepoužijú. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty alebo súdny exekútor, alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predávajú také zásoby spotrebiteľského balenia.
(18)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 30. júnu 2006 sa ukončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. júla 2006 a na pokuty sa vzťahuje § 47 a § 47a zákona v znení účinnom od 1. júla 2006, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšie.
(19)
Ak konanie o uložení pokuty za porušenie oznamovacej povinnosti podľa § 44 zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006 nebolo právoplatne ukončené k 30. júnu 2006, v konaní sa nepokračuje.“.
105.
Za § 52a sa vkladá § 52b, ktorý znie:
㤠52b
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 573/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív oznámení o výrobe, príjme, výdaji a stave zásob liehu.“.
106.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 105/2004 Z. z. v znení zákona č. 278/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov (Ú. v. ES L 076, 23. 3. 1992) v znení smernice Rady 92/108/EHS zo 14. decembra 1992 (Ú. v. ES L 390, 31. 12. 1992), smernice Rady 94/74/ES z 22. decembra 1994 (Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994), smernice Rady 96/99/ES z 30. decembra 1996 (Ú. v. ES L 008, 11. 1. 1997), smernice Rady 2000/44/ES z 30. júna 2000 (Ú. v. ES L 161, 1. 7. 2000), smernice Rady 2000/47/ES z 20. júla 2000 (Ú. v. ES L 193, 29. 7. 2000), nariadenia Rady 807/2003/ES zo 14. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003) a smernice Rady 106/2004/ES zo 16. novembra 2004 (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004).
2. Smernica Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (Ú. v. ES L 316, 31. 10. 1992).
3. Smernica Rady 92/84/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje (Ú. v. ES L 316, 31. 10. 1992).
4. Smernica Rady 69/169/EHS z 28. mája 1969 o harmonizácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa oslobodenia od dane z obratu a od spotrebnej dane pre dovoz v medzinárodnom cestovnom ruchu (Ú. v. ES L 133, 4. 6. 1969) v znení smernice Rady 72/230/EHS z 12. júna 1972 (Ú. v. ES L 139, 17. 6. 1972), smernice Rady 78/1032/EHS z 19. decembra 1978 (Ú. v. ES L 366, 28. 12. 1978), smernice Rady 78/1033/EHS z 19. decembra 1978 (Ú. v. ES L 366, 28. 12. 1978), smernice Rady 81/933/EHS zo 17. novembra 1981 (Ú. v. ES L 338, 25. 11. 1981), smernice Rady 82/443/EHS z 29. júna 1982 (Ú. v. ES L 206, 14. 7. 1982), smernice Rady 84/231/EHS z 30. apríla 1984 (Ú. v. ES L 117, 3. 5. 1984), smernice Rady 85/348/EHS z 8. júla 1985 (Ú. v. ES L 183, 16. 7. 1985), smernice Rady 87/198/EHS zo 16. marca 1987 (Ú. v. ES L 078, 20. 3. 1987), smernice Rady 88/664/EHS z 21. decembra 1988 (Ú. v. ES L 382, 31. 12. 1988), smernice Rady 89/194/EHS z 13. marca 1989 (Ú. v. ES L 073, 17. 3. 1989), smernice Komisie 89/220/EHS zo 7. marca 1989 (Ú. v. ES L 092, 5. 4. 1989), smernice Rady 91/191/EHS z 27. marca 1991 (Ú. v. ES L 094, 16. 4.1991), smernice Rady 91/673/EHS z 19. decembra 1991 (Ú. v. ES L 373, 31. 12. 1991), smernice Rady 91/680/EHS zo 16. decembra 1991 (Ú. v. ES L 376, 31. 12. 1991), smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 (Ú. v. ES L 076, 23. 3. 1992), smernice Rady 92/111/EHS zo 14. decembra 1992 (Ú. v. ES L 384, 30. 12. 1992), smernice Rady 94/4/ES zo 14. februára 1994 (Ú. v. ES L 060, 3. 3. 1994) a smernice Rady 2000/47/ES z 20. júla 2000 (Ú. v. ES L 193, 29. 7. 2000).“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 556/2004 Z. z., zákonom č. 632/2004 Z. z., zákonom č. 633/2004 Z. z., zákonom č. 68/2005 Z. z., zákonom č. 533/2005 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2006 okrem bodov 92 a 105, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.
v z. Béla Bugár v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.