28/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

28
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. mája 2005 Estónska republika oznámila svoje vyhlásenia k článkom 23, 26 a 52 Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa a Monacké kniežatstvo oznámilo orgán podľa čl. 29 a 44.
V dôsledku toho sa zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uverejnený ako príloha k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. dopĺňa takto:
Estónska republika
b/
3.
Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na uplatnenie jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné v Estónskej republike použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.
Monako
b/
Monacké kniežatstvo určilo ako ústredný orgán podľa čl. 29 a príslušný orgán podľa čl. 44:
Direction des Services Judiciaires
Palais de Justice
5, Rue Colonel Bellando de Castro
98000 MONACO
Tel: +377 93 15 84 30 alebo +377 93 15 83 66
Fax: +377 93 15 85 89
e-mail: sminazzolli@gouv.mc