280/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

280
ZÁKON
z 21. apríla 2006
o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
získavanie povinnej základnej kvalifikácie vodičov (ďalej len „základná kvalifikácia“),
b)
pravidelný výcvik vodičov (ďalej len „pravidelný výcvik“).
§ 2
Základné ustanovenia
(1)
Ak ďalej nie je ustanovené inak, povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie a systému pravidelného výcviku podľa tohto zákona sa vzťahuje na vodičov vozidiel1)
a)
nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C, C+E alebo C1+E, alebo podskupiny C1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné a
b)
osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D, D+E alebo D1+E, alebo podskupiny D1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na vodiča, ktorý je štátnym občanom
a)
Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska (ďalej len „členský štát“), alebo
b)
nečlenského štátu, ak je zamestnancom dopravcu so sídlom v členskom štáte alebo ak dopravca so sídlom v členskom štáte využíva jeho služby na základe inej ako pracovnej zmluvy.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na prepravy uskutočňované na pozemných komunikáciách určených na všeobecné užívanie.2)
(4)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vodičov
a)
vozidiel s maximálnou povolenou rýchlosťou 45 km/hod.,
b)
vozidiel používaných ozbrojenými silami, útvarmi civilnej ochrany obyvateľstva, colnou správou, Policajným zborom, Železničnou políciou, Slovenskou informačnou službou, Hasičským a záchranným zborom, Horskou záchrannou službou, Zborom väzenskej a justičnej stráže,
c)
vozidiel, ktoré sa na účely technického vývoja, opravy alebo údržby podrobujú testom,
d)
nových vozidiel a prestavaných vozidiel, ktoré ešte neboli uvedené do prevádzky,
e)
vozidiel používaných v prípadoch núdze alebo na záchranné práce a na odstraňovanie následkov havárie, živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,
f)
a na osoby vo výcvikových vozidlách autoškoly alebo inej osoby registrovanej na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku počas kurzu na získanie
1.
vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny vodičských oprávnení podľa § 2 ods. 1,
2.
osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku,
g)
vozidiel používaných na nepodnikateľskú prepravu osôb alebo nákladu pre vlastnú potrebu,
h)
vozidiel používaných na prepravu materiálu alebo zariadenia, ktoré má vodič použiť počas výkonu práce v rámci svojho zamestnania alebo povolania, ak vedenie vozidla nie je jeho hlavnou činnosťou.
Systém základnej kvalifikácie
§ 3
Základná kvalifikácia
(1)
Základnou kvalifikáciou je úroveň vedomostí a praktickej zručnosti potrebnej na bezpečné vedenie vozidla, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny alebo podskupiny podľa § 2 ods. 1. Na získanie základnej kvalifikácie netreba mať vodičské oprávnenie niektorej zo skupín alebo podskupín uvedených v § 2 ods. 1.
(2)
Základnú kvalifikáciu podľa tohto zákona môže získať vodič, ktorý je štátnym občanom
a)
členského štátu a má pobyt na území Slovenskej republiky,
b)
tretieho štátu a
1.
na území Slovenskej republiky má sídlo dopravca, ktorého je zamestnancom alebo ktorý využíva jeho služby na základe inej ako pracovnej zmluvy, alebo
2.
pracovné povolenie mu vydal orgán Slovenskej republiky.
(3)
Povinnosť získať základnú kvalifikáciu sa nevzťahuje na vodičov, ktorí získali vodičské oprávnenie
a)
do 10. septembra 2008, ak ide o vodičov vozidiel osobnej dopravy podľa § 2 ods. 1 písm. b), a
b)
do 10. septembra 2009, ak ide o vodičov vozidiel nákladnej dopravy podľa § 2 ods. 1 písm. a).
(4)
Vodič môže viesť vozidlo nákladnej dopravy
a)
po dovŕšení veku 18 rokov, ak
1.
je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 2 a ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C alebo skupiny C+E,
2.
je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3 a ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C1+E alebo podskupiny C1,
b)
po dovŕšení veku 21 rokov, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3 a ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C alebo skupiny C+E.
(5)
Vodič môže viesť vozidlo osobnej dopravy
a)
po dovŕšení veku 21 rokov, ak ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie
1.
skupiny D alebo skupiny D+E určené na prepravu cestujúcich v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa autobusovej linky je kratšia ako 50 km a ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3,
2.
skupiny D1+E alebo podskupiny D1, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3,
b)
po dovŕšení veku 18 rokov, ak ide o vozidlo podľa písmena a) druhého bodu, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 2,
c)
po dovŕšení veku 20 rokov, ak ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie D a D+E, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 2,
d)
po dovŕšení veku 23 rokov, ak ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny D+E, a je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3.
(6)
Ak sú zachované vekové limity podľa odseku 4, vodič nákladného vozidla, ktorý je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii oprávňujúceho viesť vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie jednej skupiny alebo podskupiny, nie je povinný získavať iné osvedčenie o základnej kvalifikácii na vedenie nákladného vozidla, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie inej skupiny alebo podskupiny. To isté sa vzťahuje aj na vodiča vozidla osobnej dopravy podľa odseku 5.
(7)
Vodič nákladného vozidla, ktorý je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii, ak rozšíri alebo zmení svoju činnosť tak, aby mohol prepravovať aj osoby, nemusí opakovať spoločnú časť kurzov základnej kvalifikácie, ale len časti špecifické pre novú základnú kvalifikáciu. To isté sa vzťahuje aj na vodiča vozidla osobnej dopravy podľa odseku 5.
§ 4
Kurzy základnej kvalifikácie
(1)
Kurzy základnej kvalifikácie vykonáva autoškola alebo iná osoba registrovaná na vykonávanie takýchto kurzov (ďalej len „prevádzkovateľ školiaceho strediska“) na okresnom úrade v sídle kraja.
(2)
Kurzy základnej kvalifikácie tvorí výučba teórie a praktické jazdy; ich rozsah a obsah sú uvedené v prílohe č. 1 oddieloch 1 až 3.
(3)
V rámci kurzov základnej kvalifikácie sa vykonávajú aj kurzy prvej pomoci podľa osobitného predpisu.2a)
(4)
Praktické jazdy sa uskutočňujú
a)
v cestnej premávke v zastavanej časti a mimo zastavanej časti obce, na cestách pre motorové vozidlá a na diaľniciach v podmienkach rôznej hustoty cestnej premávky alebo
b)
na špeciálnom autocvičisku; technické požiadavky sú uvedené v prílohe č. 1a.
§ 4a
Požiadavky na registráciu
(1)
Okresný úrad v sídle kraja zaregistruje žiadateľa na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie na základe písomnej žiadosti, ak žiadateľ preukáže, že
a)
je držiteľom živnostenského oprávnenia3) a
b)
zaplatil správny poplatok.3a)
(2)
Žiadateľ o registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie musí k písomnej žiadosti doložiť
a)
plán na zabezpečenie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie, v ktorom uvedie organizáciu a rozsah výučby a výcviku vrátane najväčšieho počtu účastníkov v jednotlivých kurzoch, jednotlivé učebné predmety a spôsob vykonania výučby a výcviku vrátane zodpovedajúcich učebných materiálov,
b)
zoznam lektorov; zoznam musí obsahovať meno, priezvisko, odborné predpoklady lektorov, ktorí majú
1.
stredné vzdelanie s maturitnou skúškou v odboroch súvisiacich s ekonomikou a prevádzkou cestnej dopravy alebo
2.
vysokoškolské vzdelanie súvisiace s ekonomikou a prevádzkou cestnej dopravy,
3.
stredné vzdelanie s maturitnou skúškou v odboroch odborných tém teoretickej časti podľa prílohy č. 1 oddielu 1 alebo
4.
vysokoškolské vzdelanie v odboroch odborných tém teoretickej časti podľa prílohy č. 1 oddielu 1,
5.
inštruktorské oprávnenie,3b) ak ide o vykonávanie praktických jázd,
c)
doklad preukazujúci vlastníctvo alebo nájom miestnosti ako učebne zodpovedajúcej všeobecným stavebno-technickým požiadavkám na pobytové miestnosti,
d)
doklad preukazujúci vlastníctvo alebo nájom výcvikových vozidiel, ktoré zodpovedajú skupine vodičského oprávnenia, a ich počet je primeraný počtu účastníkov v kurze,
e)
údaje o kontrolnom systéme na sledovanie súladu výučby a výcviku s plánom podľa písmena a).
(3)
Registrácia na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie je neprevoditeľná a neprechádza na právneho nástupcu.
§ 4b
Oznamovanie zmeny údajov registrácie
Prevádzkovateľ školiaceho strediska oznamuje okresnému úradu v sídle kraja všetky zmeny týkajúce sa požiadaviek podľa § 4a ods. 2 a predloží o nich doklady najneskôr do 10 dní odo dňa, keď k nim došlo.
§ 4c
Dočasné pozastavenie platnosti registrácie alebo zrušenie registrácie
(1)
Okresný úrad v sídle kraja začne konanie o dočasnom pozastavení platnosti registrácie na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie, ak zistí, že prevádzkovateľ školiaceho strediska napriek upozorneniu
a)
nevykonáva kurzy podľa plánu na zabezpečenie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie,
b)
nezabezpečí, aby výučbu teórie alebo praktický výcvik vykonávali lektori, ktorí majú odborné predpoklady,
c)
nevedie evidenciu o výučbe teórie a praktickom výcviku vrátane zoznamu účastníkov alebo
d)
nepredkladá okresnému úradu v sídle kraja hlásenia o začatí a skončení kurzu.
(2)
Súčasťou rozhodnutia o dočasnom pozastavení registrácie je aj lehota na odstránenie zisteného nedostatku.
(3)
Okresný úrad v sídle kraja zruší dočasné pozastavenie platnosti registrácie, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo uložené, alebo na žiadosť prevádzkovateľa školiaceho strediska, ak písomne preukáže, že odstránil zistený nedostatok.
(4)
Okresný úrad v sídle kraja zruší registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie, ak prevádzkovateľ školiaceho strediska
a)
neodstráni nedostatok v určenej lehote alebo
b)
požiada o zrušenie registrácie.
§ 4d
Zánik registrácie
Registrácia na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie zaniká
a)
zrušením registrácie,
b)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho prevádzkovateľa školiaceho strediska, ktorý je fyzickou osobou, alebo
c)
zánikom prevádzkovateľa školiaceho strediska, ktorý je právnickou osobou.
§ 5
Skúška
(1)
Skúška sa vykoná po skončení kurzov základnej kvalifikácie. Prevádzkovateľ školiaceho strediska doručí okresnému úradu v sídle kraja mailom, faxom alebo poštou najneskôr do troch pracovných dní po začatí kurzu a skončení kurzu hlásenie, ktoré musí obsahovať
a)
názov a sídlo školiaceho strediska,
b)
adresu schválených prevádzkových priestorov, v ktorých sa kurzy základnej kvalifikácie vykonávajú,
c)
dátum začatia a ukončenia kurzu, deň a hodinu vykonávania výučby teórie,
d)
menný zoznam účastníkov kurzu, miesto ich trvalého pobytu, dátum narodenia, skupinu vodičského oprávnenia,
e)
podpis a odtlačok pečiatky prevádzkovateľa školiaceho strediska.
(2)
O obsahu a výsledku skúšky sa vyhotoví protokol o vykonaní skúšky, ktorý podpisujú všetci členovia skúšobnej komisie. Protokol o vykonaní skúšky je spolu s dokumentáciou o priebehu kurzov a skúšky súčasťou registratúry okresného úradu v sídle kraja; lehota uloženia je päť rokov.
(3)
Podrobnosti o obsahu dokumentácie o priebehu kurzov základnej kvalifikácie a skúšky ustanoví Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 6
Skúšobná komisia
(1)
Skúšobnú komisiu zostavuje a vykonávanie skúšok zabezpečuje okresný úrad v sídle kraja.
(2)
V každom kraji je jedna päťčlenná skúšobná komisia, ktorá je zložená zo zamestnancov okresného úradu v sídle kraja a zo zástupcov Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl a združení dopravcov. Jej predsedom je zamestnanec okresného úradu v sídle kraja. Skúšobná komisia je spôsobilá na vyhodnotenie testu, ak má najmenej troch súčasne prítomných členov.
§ 7
Osvedčenie o základnej kvalifikácii
(1)
Potvrdením o získaní základnej kvalifikácie je osvedčenie o základnej kvalifikácii, ktoré vydáva vodičovi okresný úrad v sídle kraja na základe protokolu o skúške podľa § 5; obsahuje tieto údaje:
a)
meno a priezvisko vodiča,
b)
dátum a miesto narodenia vodiča,
c)
označenie toho, kto ho vydal,
d)
rozsah základnej kvalifikácie,
e)
dátum a miesto vydania,
f)
podpis predsedu skúšobnej komisie a podpis vedúceho organizačného útvaru cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu v sídle kraja,
g)
odtlačok úradnej pečiatky okresného úradu v sídle kraja.
(2)
Osvedčenie o riadnej základnej kvalifikácii sa vydáva na základe účasti v kurzoch základnej kvalifikácie, ktorých obsahom musia byť všetky oblasti uvedené prílohe č. 1 oddiele 1, a po vykonaní skúšky, ktorej obsahom sú oblasti uvedené v prílohe č. 1 oddiele 2 bode 2.1.
(3)
Osvedčenie o zrýchlenej základnej kvalifikácii sa vydáva na základe účasti v kurzoch základnej kvalifikácie, ktorých obsahom sú všetky oblasti uvedené v prílohe č. 1 oddiele 1, a po vykonaní skúšky, ktorej obsahom sú oblasti uvedené v prílohe č. 1 oddiele 3, aby sa zistilo, či vodič má vo všetkých oblastiach úroveň vedomostí a zručností požadovaných v prílohe č. 1 oddiele 1.
(4)
Skúšobná komisia oslobodí od povinnosti zúčastniť sa kurzov základnej kvalifikácie a skúšky toho, kto sa preukáže vysvedčením o ukončení učebného alebo študijného odboru v rozsahu odborných tém a praktického výcviku. Ak sa vysvedčením preukáže len absolvovanie odborných tém teoretickej časti základného výcviku, potom sa praktickému výcviku musí podrobiť aj tento žiadateľ.
(5)
Osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o zrýchlenej základnej kvalifikácii vydané akreditovanou osobou v inom členskom štáte sa považujú za rovnocenné s osvedčeniami o základnej kvalifikácii alebo s osvedčeniami o zrýchlenej základnej kvalifikácii vydanými podľa tohto zákona.
Systém pravidelného výcviku
§ 8
Pravidelný výcvik
(1)
Pravidelný výcvik je aktualizácia úrovne vedomostí a praktickej zručnosti potrebnej na výkon povolania vodiča s dôrazom na bezpečnosť cestnej premávky a na racionalizáciu spotreby pohonných hmôt.
(2)
Prvý výcvik musí vykonať vodič, ktorý má na území Slovenskej republiky pobyt alebo pracovisko
a)
do piatich rokov odo dňa vydania osvedčenia o základnej kvalifikácii, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii,
b)
do piatich rokov od uplynutia lehoty uvedenej v § 3 ods. 3.
(3)
Ďalší pravidelný výcvik musí vodič vykonať, ak má na území Slovenskej republiky pobyt alebo pracovisko a má osvedčenie o pravidelnom výcviku.
(4)
Ak vodič zmení dopravcu, musí sa zohľadniť pravidelný výcvik v rozsahu, v akom sa mu už podrobil.
§ 9
Kurzy pravidelného výcviku
(1)
Kurzy pravidelného výcviku sú zamerané na zopakovanie a prehĺbenie úrovne vedomostí a zručností poskytovaných v kurzoch základnej kvalifikácie; vykonávajú sa v školiacom stredisku registrovanom na vykonávanie takýchto kurzov. Na registráciu prevádzkovateľa školiaceho strediska sa primerane vzťahujú § 4 až 4d.
(2)
Kurzy pravidelného výcviku tvorí výučba teórie a praktické jazdy; ich obsah a rozsah je uvedený v prílohe č. 1 oddiele 4.
§ 10
Osvedčenie o pravidelnom výcviku
(1)
Osvedčenie o pravidelnom výcviku vydáva okresný úrad v sídle kraja po skončení kurzu pravidelného výcviku. Osvedčenie o pravidelnom výcviku obsahuje tieto údaje:
a)
meno a priezvisko vodiča,
b)
dátum a miesto narodenia vodiča,
c)
označenie toho, kto ho vydal,
d)
časový rozsah platnosti,
e)
dátum a miesto vydania,
f)
podpis prevádzkovateľa školiaceho strediska,
g)
odtlačok úradnej pečiatky okresného úradu v sídle kraja.
(2)
Osvedčenie o pravidelnom výcviku platí päť rokov. Vodič je povinný absolvovať ďalšie kurzy pravidelného výcviku ešte pred skončením platnosti osvedčenia o pravidelnom výcviku.
(3)
Ak vodič počas platnosti osvedčenia o pravidelnom výcviku prestal vykonávať povolanie vodiča a chce ho opätovne vykonávať po zániku platnosti tohto osvedčenia, musí vykonať kurzy pravidelného výcviku. To sa vzťahuje aj na vodiča, ktorý nemá povinnosť získať základnú kvalifikáciu, ak chce vykonávať povolanie vodiča po uplynutí lehoty uvedenej v § 3 ods. 3.
(4)
Ak ešte neuplynula platnosť osvedčenia o pravidelnom výcviku, vodič nemusí pri zmene vozidla nákladnej dopravy na vozidlo osobnej dopravy a naopak, ani pri zmene skupiny alebo podskupiny vodičského oprávnenia podľa § 2 ods. 1 opätovne vykonať kurzy pravidelného výcviku.
(5)
Osvedčenia o pravidelnom výcviku vydané akreditovanou osobou v inom členskom štáte sa považujú za rovnocenné s osvedčeniami o pravidelnom výcviku vydanými podľa tohto zákona.
§ 11
Kvalifikačná karta vodiča
(1)
Vodičovi, ktorý je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku, vydá okresný úrad v sídle kraja kvalifikačnú kartu vodiča; jej vzor je uvedený v prílohe č. 2. Kvalifikačnú kartu vodiča okresný úrad v sídle kraja vydá aj vodičovi, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť získať základnú kvalifikáciu podľa § 3 ods. 3, ak je držiteľom osvedčenia o pravidelnom výcviku. Okresný úrad v sídle kraja je pri vydávaní kvalifikačnej karty vodiča povinný skontrolovať platnosť vodičského preukazu, ktorého číslo je uvedené na vydávanej kvalifikačnej karte vodiča.
(2)
Kvalifikačná karta vodiča vydaná v inom členskom štáte platí na území Slovenskej republiky, ak je v súlade so vzorom platným v Európskom spoločenstve.
(3)
Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik sa vyznačia v kvalifikačnej karte vodiča kódom zostaveným z poradového čísla kódu a z platnosti osvedčenia takto: 95.DD.MM.RRRR.
(4)
Vodič vozidla nákladnej dopravy podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktorý je štátnym občanom nečlenského štátu, preukazuje základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik na území Slovenskej republiky vodičským preukazom podľa osobitného predpisu5) alebo kvalifikačnou kartou podľa odseku 1 alebo 2 s kódom podľa odseku 3.
(5)
Vodič vozidla osobnej dopravy podľa § 2 ods. 1 písm. b), ktorý je občanom tretieho štátu, preukazuje základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik na území členského štátu
a)
vodičským preukazom s kódom podľa odseku 3,
b)
kvalifikačnou kartou podľa odseku 1 alebo 2 s kódom podľa odseku 3 alebo
c)
osvedčením podľa práva štátu, ktorého je štátnym občanom, ak takéto osvedčenie uznávajú členské štáty.
(6)
Vyhotovenie, distribúciu a centrálnu evidenciu kvalifikačných kariet vodiča vydaných podľa tohto zákona zabezpečuje ministerstvo.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 12
(1)
Osvedčenie o základnej kvalifikácii, osvedčenie o pravidelnom výcviku a kvalifikačná karta vodiča sú súčasťou dokumentov ustanovených na vedenie vozidla v premávke na pozemných komunikáciách.
(2)
Vodič je povinný mať pri sebe pri vedení motorového vozidla osvedčenie o základnej kvalifikácii alebo osvedčenie o pravidelnom výcviku alebo kvalifikačnú kartu a pri cestnej kontrole ich na požiadanie predložiť kontrolnému orgánu.5a)
§ 12a
Konanie
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,5b) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Okresný úrad v sídle kraja je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhoduje v prvom stupni okresný úrad v sídle kraja podľa tohto zákona.
§ 13
(1)
Na obsah kurzov základnej kvalifikácie sa vzťahuje príloha č. 3
a)
do 10. septembra 2008, ak ide o vodičov vozidiel osobnej dopravy,
b)
do 10. septembra 2009, ak ide o vodičov vozidiel nákladnej dopravy.
(2)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané v inom členskom štáte podľa osobitného predpisu7) na základe odborného výcviku absolvovaného v rozsahu uvedenom v prílohe č. 3 sa na území Slovenskej republiky považuje za osvedčenie o základnej kvalifikácii
a)
do 10. septembra 2008, ak ide o vodičov vozidiel osobnej dopravy,
b)
do 10. septembra 2009, ak ide o vodičov vozidiel nákladnej dopravy.
§ 13a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2009
(1)
Autoškola, ktorá vykonáva kurzy základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku na základe registrácie podľa predpisov účinných do 31. mája 2009, je povinná do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona požiadať o registráciu podľa tohto zákona; inak pôvodná registrácia stráca platnosť.
(2)
Obvodný úrad dopravy v sídle kraja je povinný bezodkladne písomne informovať miestne príslušný živnostenský úrad o strate platnosti pôvodnej registrácie podľa odseku 1.
§ 14
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 15
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.
Ivan Gašparovič v. r.
v z. Béla Bugár v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 280/2006 Z. z.
OBSAH A ROZSAH KURZOV ZÁKLADNEJ KVALIFIKÁCIE
Oddiel 1: Zoznam oblastí vedomostí
Minimálna úroveň vedomostí vo všetkých kurzoch základnej kvalifikácie a v kurzoch pravidelného výcviku musí obsahovať aspoň vedomosti uvedené v tomto oddiele. Vodiči musia dosiahnuť úroveň vedomostí a praktickej zručnosti potrebnej na bezpečné vedenie vozidla podľa skupín a podskupín vodičských oprávnení.
Minimálna úroveň vedomostí nesmie byť nižšia ako úroveň 2 úrovňovej štruktúry uvedenej v prílohe 1 k rozhodnutiu Rady 85/368/EHS zo 16. júla 1985 o porovnateľnosti kvalifikácií v odbornom vzdelávaní medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 199, 31. 7. 1985).
1.
Zlepšenie racionálneho jazdného správania na základe bezpečnostných predpisov
– určené pre všetky skupiny a podskupiny vodičských oprávnení podľa § 2 ods. 1
1.1
Cieľ: poznať charakteristiky prevodového systému, aby sa najlepšie využili:
krivky týkajúce sa momentu zotrvačnosti, výkonu, špecifickej spotreby motora, oblasti optimálneho využitia počítadla otáčok, optimálnej oblasti otáčok pri riadení.
1.2
Cieľ: poznať technické charakteristiky a činnosť bezpečnostných ovládačov na ovládanie vozidla, minimalizovať opotrebenie a zabrániť chybnej funkcii:
špecifické charakteristiky obvodu podtlakovej brzdy, obmedzenia pri používaní brzdy a odľahčovacej brzdy (retardéra), kombinované používanie bŕzd a odľahčovacej brzdy, lepší vzťah medzi rýchlosťou a prevodovými pomermi, využívanie zotrvačného momentu vozidla, využívanie spôsobov spomaľovania a brzdenia pri klesaní, činnosti v prípade poruchy.
1.3
Cieľ: schopnosť optimalizácie spotreby paliva:
optimalizácia spotreby paliva používaním know-how podľa bodov 1.1 a 1.2.
– určené pre vodičské oprávnenia skupín C, C+E a C1+E a podskupiny C1
1.4
Cieľ: schopnosť zaručiť bezpečnosť nákladu pri uplatňovaní bezpečnostných predpisov a správneho využitia vozidla:
sily pôsobiace na vozidlo pri pohybe, používanie prevodových stupňov podľa zaťaženia vozidla a profilu cesty, výpočet užitočného zaťaženia vozidla alebo jazdnej súpravy, výpočet celkového objemu, rozloženie nákladu, dôsledky preťaženia na nápravu, stabilita vozidla a ťažisko, druhy balenia a palety,
hlavné kategórie tovaru, ktoré vyžadujú zabezpečenie nákladu, techniky upínania a zabezpečenia, používanie upevňovacích pásov, kontrola zabezpečovacích zariadení, používanie prekladacích zariadení a umiestňovanie a odstraňovanie plachiet.
– určené pre vodičské oprávnenia skupín D, D+E a D1+E a podskupiny D1
1.5
Cieľ: schopnosť zaručiť pohodlie a bezpečnosť cestujúcich:
správne posúdenie pozdĺžnych a bočných pohybov vozidla, ohľaduplné správanie sa na ceste, poloha na vozovke, hladké brzdenie, zohľadňovanie prečnievania, používanie špecifických infraštruktúr (verejné dopravné plochy a vyhradené dopravné pruhy), zvládanie konfliktov medzi bezpečnou jazdou a inými úlohami vodiča, zaobchádzanie s cestujúcimi, osobitosti určitých skupín cestujúcich (invalidov a detí).
1.6
Cieľ: schopnosť zaručiť bezpečnosť nákladu pri uplatnení bezpečnostných predpisov a správneho využitia vozidla:
sily pôsobiace na vozidlo pri pohybe, používanie prevodových stupňov podľa zaťaženia vozidla a profilu cesty, výpočet úžitkového zaťaženia vozidla alebo jazdnej súpravy, rozloženie zaťaženia, dôsledky preťaženia na nápravu, stabilita vozidla a ťažisko.
2.
Uplatňovanie predpisov
– určené pre všetky skupiny a podskupiny vodičských oprávnení podľa § 2 ods. 1
2.1
Cieľ: poznať sociálne prostredie cestnej dopravy a predpisy, ktorými sa spravuje:
maximálne povolené časy pre odvetvie dopravy; princípy, uplatňovanie a dôsledky nariadení (EHS) 3820/85 a (EHS) 3821/85; pokuty za porušovanie, nesprávne používanie a neoprávnené zásahy do záznamových zariadení; vedomosti o sociálnom prostredí cestnej dopravy; práva a povinnosti vodičov z hľadiska základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku.
– určené pre vodičské oprávnenia skupín C, C+E a C1+E a podskupiny C1
2.2
Cieľ: poznať predpisy, ktorými sa spravuje preprava tovaru:
dopravné prevádzkové licencie, povinnosti v rámci štandardných zmlúv o preprave tovaru, zhotovovanie dokumentov, ktoré tvoria zmluvu o preprave nákladu, povolenia v medzinárodnej doprave, povinnosti vyplývajúce z Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej doprave, zhotovovanie medzinárodných nákladných listov, prekračovanie hraníc, špeditéri, špeciálne sprievodné dokumenty na tovar.
– určené pre vodičské oprávnenia skupín D, D+E a D1+E a podskupiny D1
2.3
Cieľ: poznať predpisy, ktorými sa spravuje preprava osôb:
preprava špecifických skupín cestujúcich, bezpečnostné zariadenia v autobusoch, bezpečnostné pásy, zaťaženie vozidla.
3.
Zdravie, cestná a environmentálna bezpečnosť, služby, logistika
– určené pre všetky skupiny a podskupiny vodičských oprávnení podľa § 2 ods. 1
3.1
Cieľ: uvedomenie si rizík v cestnej premávke a rizík pracovných úrazov vodičov:
druhy pracovných úrazov v sektore dopravy, štatistika cestných nehôd, účasť nákladných vozidiel a autobusov, ľudské, materiálne a finančné následky.
3.2
Cieľ: schopnosť zabrániť kriminalite a pašovaniu ilegálnych prisťahovalcov:
všeobecné informácie, dôsledky pre vodičov, preventívne opatrenia, kontrolný zoznam, právne predpisy týkajúce sa zodpovednosti prevádzkovateľov dopravy.
3.3
Cieľ: schopnosť zabrániť poškodeniu zdravia:
ergonomické princípy, pohyby a polohy, ktoré predstavujú riziko, fyzická kondícia, cvičenia vzťahujúce sa na manipuláciu s nákladom, osobná ochrana.
3.4
Cieľ: uvedomenie si významu dobrého fyzického a duševného stavu:
zásady zdravej a vyváženej výživy, vplyv alkoholu, drog alebo akýchkoľvek iných látok schopných ovplyvniť správanie, symptómy, príčiny, vplyvy únavy a stresu, základná úloha cyklu práce a odpočinku.
3.5
Cieľ: schopnosť posúdiť núdzové situácie:
správanie v núdzových situáciách, posúdenie situácie, zabránenie komplikáciám pri nehode, zavolanie pomoci, pomoc zraneným a poskytnutie prvej pomoci, reakcia v prípade požiaru, evakuácia spolujazdcov z nákladného vozidla a cestujúcich z autobusu, zaručenie bezpečnosti všetkých cestujúcich, reakcia v prípade násilných činov, základné princípy vypracovania správy o nehode.
3.6
Cieľ: schopnosť správať sa tak, aby to prispelo k imidžu podniku:
správanie sa vodiča a imidž podniku; význam kvality služieb poskytovaných vodičom pre podnik, rôzne úlohy vodiča, ľudia, s ktorými bude vodič v styku, údržba vozidla, organizácia práce, obchodné a finančné dôsledky právneho sporu.
– určené pre vodičské oprávnenia skupín C, C+E a C1+E a podskupiny C1
3.7
Cieľ: poznať ekonomické prostredie nákladnej cestnej dopravy a organizáciu trhu:
cestná nákladná doprava vo vzťahu k ostatným druhom dopravy (hospodárska súťaž, zasielatelia), rôzne činnosti cestnej dopravy (doprava vykonávaná za poplatok alebo odmenu, doprava pre vlastné potreby, pomocné dopravné činnosti), organizácia hlavných typov dopravnej spoločnosti a pomocných dopravných činností, rôzne dopravné špecializácie (cisternové vozidlá, regulovaná teplota, atď.), zmeny v sektore dopravy (diverzifikácia poskytovaných služieb, kombinovaná doprava železnica – cesta, subdodávateľ atď.).
– určené pre vodičské oprávnenia skupín D, D+E a D1+E a podskupiny D1
3.8
Cieľ: poznať ekonomické prostredie osobnej cestnej dopravy a organizáciu trhu:
cestná osobná doprava vo vzťahu k ostatným druhom osobnej dopravy (železnici, súkromným autám), rôzne činnosti zahŕňajúce prepravu osôb po ceste, prekračovanie hraníc v medzinárodnej doprave, organizácia hlavných typov dopravnej spoločnosti vykonávajúcej prepravu osôb.
Oddiel 2: Riadne kurzy základnej kvalifikácie
Kurzy musia obsahovať výučbu teórie zo všetkých oblastí uvedených v oddiele 1 v rozsahu 280 hodín.
Každý účastník kurzov musí v rámci praktického výcviku osobne viesť aspoň 20 hodín výcvikové vozidlo v sprievode inštruktora školiaceho strediska, ktorý musí byť zamestnancom prevádzkovateľa školiaceho strediska, v ktorej sa vykonávajú kurzy.
Každý účastník kurzu môže z 20 hodín praktického výcviku viesť výcvikové vozidlo najviac osem hodín v špeciálnom teréne alebo na výkonnom trenažéri tak, aby sa mohlo zhodnotiť racionálne vedenie vozidla založené na bezpečnostných predpisoch, najmä z hľadiska ovládania vozidla v rôznych podmienkach cestnej premávky a pri rôznom stave vozovky podľa poveternostných podmienok, ako aj nočného alebo denného času.
Pre vodičov podľa § 3 ods. 7 musia kurzy základnej kvalifikácie trvať 70 hodín vrátane piatich hodín osobného vedenia výcvikového vozidla.
Výcvikové vozidlá musia spĺňať minimálne požiadavky podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Oddiel 3: Kurzy zrýchlenej základnej kvalifikácie
Kurzy musia obsahovať výučbu teórie zo všetkých oblastí vedomostí uvedených v oddiele 1 v rozsahu 140 hodín.
Každý účastník kurzu musí v rámci praktického výcviku osobne viesť aspoň 10 hodín výcvikové vozidlo v sprievode inštruktora školiaceho strediska, ktorý musí byť zamestnancom prevádzkovateľa školiaceho strediska.
Každý účastník kurzu môže z 10 hodín praktického výcviku viesť výcvikové vozidlo najviac štyri hodiny v špeciálnom teréne alebo na výkonnom trenažéri tak, aby sa mohlo zhodnotiť racionálne vedenie vozidla založené na bezpečnostných predpisoch, najmä z hľadiska ovládania vozidla v rôznych podmienkach cestnej premávky a pri rôznom stave vozovky podľa poveternostných podmienok, ako aj nočného alebo denného času.
Pre vodičov podľa § 3 ods. 7 musí zrýchlená základná kvalifikácia trvať 35 hodín vrátane dve a pol hodiny osobného vedenia výcvikového vozidla.
Po skončení kurzov sa vodič podrobí písomnej alebo ústnej skúške. Skúška musí obsahovať aspoň jednu otázku z každej oblasti vedomostí uvedených v oddiele 1.
Oddiel 4: Kurzy pravidelného výcviku
Kurz musí obsahovať výučbu teórie zo všetkých cieľov uvedených v oddieli 1 v rozsahu 35 hodín v sedemhodinových denných sústredeniach, a to raz za päť rokov.
Praktické jazdy možno uskutočniť pod dohľadom inštruktora školiaceho strediska na výcvikovom vozidle na špeciálnom autocvičisku alebo v cestnej premávke a sčasti aj na trenažéri.
Príloha č. 1a k zákonu č. 280/2006 Z. z. v znení zákona č. 188/2009 Z. z.
TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA ŠPECIÁLNE AUTOCVIČISKO
1.
Výcvik zameraný na bezpečnosť jazdy sa môže vykonávať sčasti aj na špeciálnom autocvičisku zabezpečenom proti ohrozeniu osôb a vecí, ktorých činnosť nesúvisí s výcvikom.
2.
Špeciálne autocvičisko musí zodpovedať veľkosťou a vybavením nasledujúcim minimálnym požiadavkám:
a)
plocha s dĺžkou najmenej 400 metrov a šírkou najmenej 50 metrov, úžitková plocha najmenej 20 000 m2,
b)
stála šmyková plocha s dĺžkou najmenej 100 m a šírkou najmenej 20 m, aby bolo možné vykonávať nácvik brzdných úkonov s rýchlosťou najmenej 50 km/h na začiatku šmykovej plochy. Pred šmykovou plochou musí byť k dispozícii nájazdová dráha s dĺžkou najmenej 300 m a šírkou najmenej 10 m, pričom 50 m nájazdovej dráhy nachádzajúcich sa bezprostredne pred šmykovou plochou tvorí priame predĺženie šmykovej plochy. Od začiatku tejto šmykovej plochy musí byť k dispozícii po jej oboch stranách a na jej konci spevnený asfaltový alebo betónový spádový priestor. Šírka spádového priestoru na úseku prvých 15 m dĺžky šmykovej plochy je najmenej 3 m z každej strany a na ďalšom úseku najmenej 8 m z každej strany. Spádový priestor na konci šmykovej plochy tvorí priame predĺženie šmykovej plochy s dĺžkou 30 m a šírkou najmenej 36 m,
c)
šmyková plocha v tvare okružnej dráhy vo výseku najmenej 90o s vonkajším polomerom najmenej 40 m a so šírkou najmenej 10 m, aby bolo možné vykonávať nácvik jázd v zákrute a brzdenie v zákrute pri počiatočnej rýchlosti najmenej 30 km/h na začiatku šmykovej plochy. Pred šmykovou plochou musí byť k dispozícii nájazdová dráha s dĺžkou najmenej 50 m a šírkou najmenej 10 m. Od začiatku tejto šmykovej plochy musí byť k dispozícii po oboch stranách spevnený, asfaltový alebo betónový spádový priestor široký najmenej 2 m z každej strany, ktorý sa na vonkajšej strane zákruty po najviac prvých 10 m rozširuje na najmenej 8 m. Spádový priestor na konci šmykovej plochy tvorí predĺženie šmykovej plochy a spádového priestoru po stranách s dĺžkou najmenej 15 m,
d)
zavlažovacie zariadenie, ktorým je možné stále zavlažovanie šmykovej plochy, pričom nie je možné používať chemické klzné prostriedky,
e)
merač rýchlosti s veľkým číselníkom, ktorý umožňuje odčítavať nájazdovú rýchlosť na začiatku šmykovej plochy,
f)
učebňa na vykonávanie teoretickej časti a dopravno-psychologického skupinového rozhovoru pre celkovo 15 osôb zariadená na prezentáciu a premietanie filmov vrátane učebného materiálu a zodpovedajúce hygienické zariadenia,
g)
rampa, hrboľ, klin a najmenej 30 dopravných kužeľov,
h)
rádiopovelové zariadenie schváleného typu umožňujúce prenos hlasu inštruktora do výcvikového vozidla.
Príloha č. 2 k zákonu č. 280/2006 Z. z.
VZOR KVALIFIKAČNEJ KARTY VODIČA
A.
Opis kvalifikačnej karty vodiča
A.1 Fyzické charakteristiky kvalifikačnej karty vodiča musia zodpovedať normám ISO 7810 a 7816-1. Metódy posudzovania zhody fyzických charakteristík s týmito normami musia spĺňať požiadavky normy ISO 10 373.
A.2 Kvalifikačná karta vodiča má dve strany.
A.2.1 Strana 1 obsahuje
a)
označenie „KVALIFIKAČNÁ KARTA VODIČA“ vytlačené veľkými písmenami v štátnom jazyku Slovenskej republiky,
b)
označenie „Slovensko“,
c)
rozlišovací znak Slovenskej republiky „SK“ vytlačený ako negatív v modrom obdĺžniku a obklopený dvanástimi žltými hviezdičkami,
d)
údaje o držiteľovi zoradené a očíslované takto:
1.
priezvisko,
2.
meno (mená),
3.
dátum a miesto narodenia,
4a.
dátum vydania,
4b.
dátum skončenia platnosti,
4c.
názov vydávajúceho orgánu,
5a.
číslo vodičského preukazu,
5b.
sériové číslo,
6.
fotografia,
7.
podpis,
8.
obec pobytu,
9.
skupiny (podskupiny) vodičských oprávnení, na ktoré spĺňa základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik,
e)
nadpis „Vzor Európskych spoločenstiev“ v štátnom jazyku Slovenskej republiky a záhlavie „kvalifikačná karta vodiča“ v ostatných jazykoch členských štátov vytlačený modrou farbou tak, aby tvorili pozadie karty, a to
tarjeta de cualificación del conductor
карта за квалификация на водача
osvědčení profesní způsobilosti řidiče
chaufføruddannelsesbevis
Fahrerqualifizierungsnachweis
juhi ametipädevuse kaart
δελτίο επιμόρφωσης οδηγού
driver qualification card
carte de qualification de conducteur
kvalifikacijska kartica vozača
cárta cáilíochta tiomána
carta di qualificazione del conducente
vadītāja kvalifikācijas apliecība
vairuotojo kvalifikacinė kortelė
gépjárművezetői képesítési igazolvány
karta ta’ kwalifikazzjoni tas-sewwieq
kwalificatiekaart bestuurder
karta kwalifikacji kierowcy
carta de qualificação do motorista
Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto
kartica o usposobljenosti voznika
kuljettajan ammattipätevyyskortti
yrkeskompetensbevis för förare.
f)
referenčné farby:
– modrá: reflexná modrá, systém farieb Pantone,
– žltá: žltá, systém farieb Pantone.
A.2.2 Strana 2 obsahuje:
a)
údaje o držiteľovi zoradené a očíslované takto:
9.
skupiny (podskupiny) vodičských oprávnení, na ktoré spĺňa základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik,
10.
kód Spoločenstva podľa zoznamu kódov Spoločenstva (§ 11 ods. 3),
11.
priestor na úradné záznamy vydávajúceho štátu, ktorý sa týka administratívnych údajov alebo údajov vzťahujúcich sa na bezpečnosť cestnej premávky. Ak sa údaje vzťahujú k bodom tejto prílohy, musí sa pred údajom uviesť číslo bodu,
b)
vysvetlivky k očíslovaným záznamom uvedeným na oboch stranách, najmä k bodom 1 až 3, 4a až 4c, 5a a 5b a 10.
B.
Bezpečnosť kvalifikačnej karty vodiča
B.1 Účelom rôznych prvkov kvalifikačnej karty je vylúčiť možnosť jej falšovania alebo neoprávneného zásahu do textu a odhaliť takýto pokus.
B.2 Úroveň bezpečnosti kvalifikačnej karty vodiča musí byť porovnateľná s úrovňou bezpečnosti vodičského preukazu.
B.3 V záujme zvýšenia bezpečnosti kvalifikačnej karty vodiča možno jej text doplniť o farby alebo značky, ako sú stĺpcový kód, štátny znak alebo bezpečnostné prvky. Stĺpcový kód nesmie obsahovať iné údaje, než sú uvedené v bode A.
C.
Vzhľad kvalifikačnej karty vodiča uznávaný Európskym spoločenstvom
Príloha č. 3 k zákonu č. 280/2006 Z. z.
MINIMÁLNY VÝCVIKpotrebný na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. c) nariadenia (EHS) č. 3820/85
Ak nie sú súčasťou vodičských kurzov, výcvik potrebný na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti zahŕňa minimálne tieto predmety:
1.
Vedomosti o konštrukcii a hlavných častiach vozidla
1.1
Vedomosti o konštrukcii a funkcii
– spaľovacích motorov,
– mazacích a chladiacich systémov,
– palivového systému,
– elektrického systému,
– zapaľovacieho systému,
– prevodového systému (spojky, prevodovej skrine atď.).
1.2
Všeobecné vedomosti o mazacej a protimrazovej ochrane.
1.3
Vedomosti o predbežných zákrokoch vykonávaných počas odstraňovania a výmeny kolies.
1.4
Vedomosti o konštrukcii, vybavení, správnom používaní a starostlivosti o pneumatiky.
1.5
Vedomosti o typoch, prevádzke, hlavných častiach, spojoch a používaní brzdového systému a o jeho každodennej údržbe a vedomosti o spojovacej sústave.
1.6
Poznanie metód lokalizácie príčin porúch.
1.7
Zručnosti, ako opravovať menšie poruchy pomocou správneho technického vybavenia.
1.8
Všeobecné vedomosti o preventívnej údržbe vozidiel a o nevyhnutných prevádzkových opravách.
2.
Všeobecné vedomosti o doprave a o administratívnych postupoch
2.1
Všeobecná schopnosť a dostatočné geografické vedomosti o používaní cestných máp a ich symbolov.
2.2
Hospodárne využívanie vozidiel.
2.3
Poznanie opatrení, ktoré sa majú uskutočniť po nehode alebo podobnej udalosti (napr. požiar) v súvislosti s poistením vozidla.
2.4
Poznanie vnútroštátnych právnych predpisov používaných na príslušný druh prepravy tovarov alebo cestujúcich.
– pre vodičov nákladných vozidiel
2.5
Základné vedomosti o zodpovednosti vodiča v súvislosti s prevzatím, prepravou a dodaním tovaru podľa dohodnutých podmienok.
2.6
Poznanie dokumentov týkajúcich sa vozidla a dopravy, ktoré sa vyžadujú vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave nákladov.
2.7
Poznanie technológií nakladania a vykladania tovaru a používania nakladacieho a vykladacieho zariadenia.
2.8
Základné vedomosti o predbežných opatreniach, ktoré sa musia podniknúť pri manipulácii a preprave nebezpečných vecí.
– pre vodičov vozidiel určených na prepravu cestujúcich
2.9
Vedomosti o zodpovednosti vodiča v súvislosti s prepravou osôb.
2.10
Poznanie dokumentov týkajúcich sa vozidla a cestujúcich, ktoré sa vyžadujú vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave cestujúcich.
3.
Skúsenosti v preprave tovaru a osôb
– pre vodičov nákladných vozidiel
3.1
Praktické skúsenosti z jazdenia a manévrovania s vozidlom nad 7,5 t a z používania prípojného vozidla.
– pre vodičov vozidiel určených na prepravu cestujúcich
3.2
Praktické skúsenosti z jazdenia a manévrovania s autobusom alebo s autokarom.
Príloha č. 4 k zákonu č. 280/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 76/914/EHS zo 16. decembra 1976 o minimálnej úrovni výcviku niektorých vodičov cestnej dopravy (Ú. v. ES L 357, 29. 12. 1976).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 a smernica Rady 91/439/EHS a zrušuje smernica Rady 76/914/EHS (Ú. v. EÚ L 226, 10. 9. 2003) v znení smernice Rady 2004/66/ES z 26. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1. 5. 2004).
3. Smernica Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
4. Smernica Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
1)
Článok 1 ods. 2 písm. a) a ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 3820/85 z 20. decembra 1985 o zosúlaďovaní niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy.
2)
§ 1 ods. 2 písm. a) až c) a § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 180/1996 Z. z.
2a)
§ 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z.
3)
§ 10 a 25 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
3a)
Položka 77a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 188/2009 Z. z.
3b)
§ 8 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 3 zákona č. 93/2005 Z. z.
5)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 484/2002 z 1. marca 2002, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) 881/92 a (EHS) 3118/93 na účely zavedenia vodičského osvedčenia (Ú. v. ES L 76, 19. 3. 2002).
5a)
§ 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5b)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
7)
Článok 5 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. c) nariadenia Rady (EHS) 3820/85 z 20. decembra 1985 o zosúlaďovaní niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. ES L 370, 31. 12. 1985) v platnom znení.