288/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.2006 do 14.04.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

288
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. mája 2006
o technických požiadavkách na systémy zabraňujúce rozstreku pre určité kategórie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá kategórie N1) a ich prípojné vozidlá kategórie O1)(ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na montáž systémov zabraňujúcich rozstreku a podrobnosti o typovom schválení ES komponentu pre zariadenia zabraňujúce rozstreku.
(2)
Vozidlá kategórie N2 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 7,5 t a vozidlá kategórie N3, O3 a O4 sa musia vyrábať so zariadením zabraňujúcim rozstreku alebo ním musia byť vybavené.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
systémom zabraňujúcim rozstreku systém určený na zníženie rozprašovania vody vrhanej smerom hore od pneumatík pohybujúceho sa vozidla, ktorý je rôzne vytvorený z blatníkov, lapačov nečistôt alebo bočných krytov vybavených zariadením zabraňujúcim rozstreku,
b)
zariadením zabraňujúcim rozstreku časť systému zabraňujúceho rozstreku, ktorá môže obsahovať separátor vzduch alebo separátor voda, a zariadenie absorbujúce energiu,
c)
typom zariadenia zabraňujúceho rozstreku zariadenia, ktoré sa nelíšia z hľadiska týchto hlavných charakteristík:
1.
fyzikálny princíp prijatý na účel zníženia rozstreku,
2.
materiály,
3.
tvar,
4.
rozmery, ak môžu ovplyvňovať správanie materiálu.
§ 3
(1)
Zariadenia zabraňujúce rozstreku, systémy zabraňujúce rozstreku a ich montáž na vozidlo musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 1 a 12, v prílohe II okrem bodov 2 a 3 a doplnkov 3 a 4 a v prílohe III okrem bodov 0.1 až 2 a doplnku smernice Rady 91/226/EHS z 27. marca 1991 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o systémoch zabraňujúcich rozstreku pri určitých kategóriách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“).
(2)
Technické požiadavky ustanovené na zariadenia zabraňujúce rozstreku v bode 4 prílohy I smernice nie sú povinné pre vozidlá v usporiadaní rám alebo búdka vodiča, pre vozidlá bez karosérie, pre terénne vozidlá2) a pre vozidlá, pri ktorých je prítomnosť zariadení zabraňujúcich rozstreku nezlučiteľná s ich použitím; ak také zariadenia sú namontované na týchto vozidlách, musia spĺňať požiadavky tohto nariadenia vlády.
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu3) pre typ zariadenia zabraňujúceho rozstreku predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto informácie, materiály a dokumenty v troch vyhotoveniach:
a)
technický opis zariadenia zabraňujúceho rozstreku uvádzajúci jeho fyzikálny pracovný princíp a príslušný test, ktorému musí byť zariadenie podrobené,
b)
použité materiály,
c)
jeden výkres alebo viac výkresov dostatočne podrobných a vo vhodnej mierke, aby sa umožnila identifikácia zariadenia zabraňujúceho rozstreku.
(3)
Výrobca alebo zástupca výrobcu poskytne poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“) štyri vzorky zariadenia zabraňujúceho rozstreku predstavujúce typ, ktorý má byť schválený, tri z nich na testy a jednu na uloženie u technickej služby pre prípad ďalšieho overovania. Technická služba si môže vyžiadať ďalšie vzorky.
(4)
Každá poskytnutá vzorka zariadenia zabraňujúceho rozstreku musí byť označená spôsobom ustanoveným v bode 2.3 prílohy II smernice.
(5)
Pred udelením typového schválenia ES komponentu technická služba overí, či výrobca prijal systém riadenia kvality a kontroly výroby.
(6)
Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ zariadenia zabraňujúceho rozstreku sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(7)
Štátny dopravný úrad4) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ zariadenia zabraňujúceho rozstreku podľa vzoru ustanoveného v doplnku 4 prílohy II smernice. Každému schválenému typu zariadenia zabraňujúcemu rozstreku štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia komponentu.
(8)
Každé zariadenie zabraňujúce rozstreku zhodné s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády musí byť označené značkou typového schválenia ES komponentu spôsobom ustanoveným v bodoch 3.3 a 3.4 prílohy II smernice. Pre každý schválený typ zariadenia zabraňujúceho rozstreku štátny dopravný úrad pridelí značku typového schválenia ES komponentu podľa vzoru ustanoveného v doplnku 3 prílohy II smernice.
(9)
Štátny dopravný úrad prijme potrebné opatrenia5) na zabránenie používania značiek typového schválenia ES komponentu, ktoré môžu vyvolať zámenu medzi zariadeniami zabraňujúcimi rozstreku typovo schválenými podľa tohto nariadenia vlády a inými zariadeniami.
(10)
Štátny dopravný úrad prijme po typovom schválení ES komponentu pre typ zariadenia zabraňujúceho rozstreku, v prípade potreby v spolupráci s typovými schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“), opatrenia na overenie zhody výrobných modelov so schváleným typom podľa požiadaviek ustanovených v prílohe IV smernice.
(11)
Štátny dopravný úrad
a)
zasiela typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov kópie osvedčení o typovom schválení ES komponentu pre typ zariadenia zabraňujúceho rozstreku, ktoré udelil alebo zamietol udeliť, a to do jedného mesiaca odo dňa udelenia alebo odo dňa zamietnutia udelenia typového schválenia ES komponentu,
b)
informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov o každom odňatí typového schválenia ES komponentu pre typ zariadenia zabraňujúceho rozstreku, o jeho dôvodoch a zasiela im podpísané a datované kópie osvedčení o typovom schválení ES komponentu, označené slovami „TYPOVÉ SCHVÁLENIE ES ODŇATÉ“, a to do jedného mesiaca odo dňa odňatia typového schválenia ES komponentu.
(12)
Ak štátny dopravný úrad zistí, že zariadenie zabraňujúce rozstreku, ktoré má osvedčenie o zhode s príslušným typom, sa nezhoduje s typom, ktorý schválil, prijme opatrenia5) na zabezpečenie zhody vyrábaných modelov so schváleným typom a oznámi typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov prijaté opatrenia, ktoré môžu viesť až k odňatiu typového schválenia ES komponentu. Ak je štátny dopravný úrad o takej nezhode informovaný typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu, prijme rovnaké opatrenia.
(13)
Ak štátny dopravný úrad po udelení typového schválenia ES komponentu pre typ zariadenia zabraňujúceho rozstreku má námietky proti jeho nezhode so schváleným typom, ktorú mu oznámil typový schvaľovací úrad iného členského štátu, v spolupráci s dotknutým typovým schvaľovacím úradom prijme opatrenia na vyriešenie vzniknutej situácie a priebežne o tom informuje Európsku komisiu.
§ 5
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla6) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž systému zabraňujúceho rozstreku predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto dokumenty v troch vyhotoveniach:
a)
technický opis systému zabraňujúceho rozstreku,
b)
jeden dostatočne podrobný výkres alebo viac dostatočne podrobných výkresov v mierke, ktorá umožňuje identifikáciu systému zabraňujúceho rozstreku.
(3)
Výrobca alebo zástupca výrobcu poskytne technickej službe vozidlo vybavené systémom zabraňujúcim rozstreku predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený.
(4)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž systému zabraňujúceho rozstreku sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Po udelení typového schválenia ES vydá štátny dopravný úrad prílohu k osvedčeniu o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na montáž systému zabraňujúceho rozstreku podľa vzoru ustanoveného v doplnku prílohy III smernice.
(6)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla7) pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž systému zabraňujúceho rozstreku.
§ 6
(1)
Príslušný štátny orgán8) nesmie
a)
odmietnuť ani zakázať uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na montáž systému zabraňujúceho rozstreku, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a ak zariadenie zabraňujúce rozstreku, ktorým je vozidlo vybavené, je označené značkou typového schválenia ES komponentu,
b)
zakázať uvedenie zariadenia zabraňujúceho rozstreku na trh z dôvodov vzťahujúcich sa na jeho konštrukciu a účinok, ak je označené značkou typového schválenia ES komponentu.
(2)
Nemožno uvádzať na trh zariadenia zabraňujúce rozstreku označené značkou typového schválenia ES komponentu, ktoré nie sú zhodné so schváleným typom. Zariadenia zabraňujúce rozstreku sa považujú za nezhodné so schváleným typom, ak nespĺňajú technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády. Štátny dopravný úrad bezodkladne informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov a Európsku komisiu o opatreniach prijatých proti uvádzaniu nezhodných zariadení zabraňujúcich rozstreku na trh a o dôvodoch týchto opatrení.
§ 7
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 8
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 288/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 91/226/EHS z 27. marca 1991 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o systémoch zabraňujúcich rozstreku pri určitých kategóriách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 10.) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia a úpravách zmlúv – pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994) a Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, prílohy II (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
1)
Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.