290/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.05.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

290
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 3. mája 2006 č. 11968/2006 – SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín.
Týmto výnosom sa harmonizuje legislatíva Slovenskej republiky s legislatívou Európskej únie v oblasti právnej úpravy stanovenia maximálnych úrovní rezíduí pesticídov v niektorých produktoch živočíšneho a rastlinného pôvodu a na ich povrchu.
Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2006.
Výnos je uverejnený v čiastke 9/2006 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z mája 2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.