300/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

300
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. mája 2006
o technických požiadavkách na brzdové zariadenia poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory1) (ďalej len „traktor“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na brzdové zariadenia traktora.
§ 2
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
traktorom každé motorové vozidlo vybavené kolesami a dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila, je navrhnuté na ťahanie, tlačenie, nosenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo v lesníctve a ktorého najväčšia konštrukčná rýchlosť sa pohybuje od 6 km.h-1 do 40 km.h-1; traktor môže byť upravený na prepravu nákladu alebo osôb,
b)
typom traktora vzhľadom na brzdové zariadenia traktory, ktoré sa navzájom nelíšia v týchto znakoch:
1.
pohotovostná hmotnosť,
2.
najväčšia hmotnosť,
3.
rozloženie hmotnosti na nápravy,
4.
technicky povolená najväčšia hmotnosť na nápravu,
5.
najväčšia konštrukčná rýchlosť,
6.
rozdielny typ brzdového zariadenia,
7.
počet a usporiadanie brzdených náprav,
8.
typ motora,
9.
celkový prevodový pomer prevodovky zodpovedajúci najväčšej rýchlosti,
10.
rozmery pneumatík,
c)
brzdovým zariadením súbor sústav, ktorých funkciou je postupne znižovať rýchlosť pohybujúceho sa traktora alebo zastaviť ho, alebo udržať ho v zastavenom stave, ak už zastavil; zariadenie pozostáva z ovládača, prevodu brzdy a z bŕzd.
§ 3
(1)
Brzdové zariadenia traktorov musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 1.1, 2 a 3, v prílohe II, v prílohe III a v prílohe IV smernice Rady 76/432/EHS zo 6. apríla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa brzdových zariadení kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov v platnom znení (ďalej len „smernica“).
(2)
Montáž brzdových zariadení na vozidlá musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I bode 4 smernice.
(3)
Postupy skúšok a metódy skúšania brzdových zariadení musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe II smernice.
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES traktora2) vzťahujúceho sa na brzdové zariadenia predkladá výrobca alebo výrobcom poverený zástupca.
(2)
Prílohou k žiadosti o udelenie typového schválenia ES traktora podľa odseku 1 sú sprievodné dokumenty, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v bode 2.2 až 2.3.2 prílohy I smernice.
(3)
Výrobca vozidla predvedie poverenej technickej službe overovania vozidiel vozidlo predstavujúce typ traktora, ktorý sa schvaľuje.
(4)
Udelenie typového schválenia ES vozidla2) pre typ traktora vzťahujúceho sa na brzdové zariadenia sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla3) pre typ traktora vzťahujúce sa na brzdové zariadenia traktora.
(6)
Vzor osvedčenia o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora pre brzdové zariadenia traktorov je ustanovený v prílohe V smernice.
(7)
Po typovom schválení sa prijmú potrebné opatrenia na získanie informácií o každej zmene časti alebo charakteristiky stanovenej v § 2 písm. b).
(8)
Štátny dopravný úrad4) môže uložiť vykonanie nových skúšok so zmeneným typom traktora a vystavenie nového protokolu o skúškach. Ak z takých skúšok vyplynie, že technické požiadavky nie sú splnené, traktor neschváli.
§ 5
(1)
Štátny dopravný úrad nesmie odmietnuť udelenie typového schválenia ES traktora ani vydanie osvedčenia o zhode vozidla COC, ani udelenie typového schválenia traktora vzťahujúceho sa na brzdové zariadenia, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Príslušný štátny orgán5) nesmie odmietnuť registráciu traktorov ani zakázať uvedenie traktora na trh, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na brzdové zariadenia, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Štátny dopravný úrad odmietne udelenie typového schválenia ES traktora, vydanie osvedčenia o zhode vozidla COC a môže odmietnuť udelenie typového schválenia traktora z dôvodov vzťahujúcich sa na brzdové zariadenia, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 300/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 76/432/EHS zo 6. apríla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa brzdových zariadení kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 3.) v znení smernice Komisie 96/63/ES z 30. septembra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 17.) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES z 23. septembra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 19.).
1)
Príloha č. 1 časť B šiesty bod zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 5 ods. 11, § 6 ods. 7 a § 7 ods. 9 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.