301/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.2006 do 14.04.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

301
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. mája 2006
o technických požiadavkách na predné hmlové svetlomety motorových vozidiel a žiarovky pre tieto svetlomety
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách s karosériou alebo bez nej, s najmenej štyrmi kolesami a najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1 a ich prípojné vozidlá okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov, lesných traktorov a pracovných strojov (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o typovom schválení ES vzťahujúcom sa na predné hmlové svetlomety motorových vozidiel a žiarovky pre tieto svetlomety.
§ 2
Predné hmlové svetlomety motorových vozidiel a žiarovky pre tieto svetlomety musia spĺňať konštrukčné a testovacie požiadavky (ďalej len „technické požiadavky“) ustanovené v osobitnom predpise uvedenom v prílohe II smernice Rady 76/762/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa predných hmlových svetlometov motorových vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“), ktorý je v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.1)
§ 3
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu2) pre typ predného hmlového svetlometu a žiarovky pre tento svetlomet predkladá výrobca.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument uvedený v doplnku 1 prílohy I smernice.
(3)
Výrobca predloží poverenej technickej službe overovania vozidiel dve vzorky zariadenia na osvetlenie vybavené svetlometmi a žiarovkami, ktoré sa majú schváliť.
(4)
Na test plastického materiálu, z ktorého sú vyrobené rozptylové sklá, výrobca predloží trinásť rozptylových skiel a odrážač, na ktorý sa rozptylové sklá môžu namontovať podľa pokynov výrobcu.
(5)
Šesť rozptylových skiel z trinástich podľa odseku 4 sa môže nahradiť šiestimi vzorkami materiálu s rozmermi minimálne 60 mm x 80 mm, ktoré majú plochý alebo vypuklý vonkajší povrch a prevažne rovnú plochu v strede (polomer zakrivenia minimálne 300 mm), ktorá meria minimálne 15 mm x 15 mm.
(6)
Rozptylové sklá alebo vzorky materiálu podľa odsekov 4 a 5 musia byť vyrobené metódou používanou v sériovej výrobe.
(7)
Ak materiály, z ktorých sú vyrobené rozptylové sklá a prípadné ich vrstvy, už boli testované, je výrobca povinný priložiť protokol o teste charakteristík týchto materiálov a vrstiev.
(8)
Zariadenia na osvetlenie predložené na typové schválenie ES komponentu musia byť označené spôsobom ustanoveným v bode 2 prílohy I smernice.
(9)
Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ predného hmlového svetlometu alebo žiarovky pre tieto svetlomety sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(10)
Štátny dopravný úrad3) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ predného hmlového svetlometu alebo žiarovky pre tieto svetlomety podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy I smernice.
(11)
Každému schválenému typu predného hmlového svetlometu alebo žiarovky pre tieto svetlomety štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES komponentu podľa osobitného predpisu;4) rôznym typom predného hmlového svetlometu alebo žiarovky pre tieto svetlomety nemožno prideliť rovnaké schvaľovacie číslo.
(12)
Ak sa žiada o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ktoré obsahuje predný hmlový svetlomet a iné svietidlá, štátny dopravný úrad môže prideliť jediné číslo typového schválenia ES komponentu, ak predný hmlový svetlomet spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a každé z ostatných svietidiel tvoriacich časť zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu spĺňa technické požiadavky ustanovené osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na tieto ostatné svietidlá.
(13)
Okrem označenia podľa odseku 8 musí byť každý predný hmlový svetlomet a žiarovka pre tento svetlomet zhodný s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády, označený značkou typového schválenia ES. Štátny dopravný úrad pridelí pre každý typ predného hmlového svetlometu značku typového schválenia ES komponentu podľa bodu 4 prílohy I smernice, pričom základné schvaľovacie číslo je uvedené v osobitnom predpise.4) Štátny dopravný úrad vydá značku typového schválenia ES komponentu podľa vzoru ustanoveného v doplnku 3 prílohy I smernice.
(14)
Štátny dopravný úrad prijme potrebné opatrenia na zabránenie používania značiek typového schválenia ES komponentu, ktoré môžu vyvolať zámenu medzi prednými hmlovými svetlometmi a žiarovkami pre tieto svetlomety typovo schválenými podľa tohto nariadenia vlády a inými zariadeniami.
(15)
Štátny dopravný úrad prijme po typovom schválení ES komponentu pre typ predného hmlového svetlometu a žiarovky pre tieto svetlomety v prípade potreby v spolupráci s typovými schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) opatrenia na overenie zhody výrobných modelov so schváleným typom. Také overovanie sa obmedzí na náhodné kontroly.
(16)
Ak sa zmení typ predného hmlového svetlometu schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.5)
(17)
Opatrenia a postupy na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.6) Zabezpečenie zhody výroby sa kontroluje raz za dva roky.
(18)
Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie ES komponentu prednému hmlovému svetlometu a žiarovkám pre tieto svetlomety určeným ako náhradné dielce, ak sú určené na montáž do už používaných vozidiel a spĺňajú technické požiadavky ustanovené osobitným predpisom.7) Tieto predné hmlové svetlomety a žiarovky pre tieto svetlomety je povolené uvádzať na trh a do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(19)
Štátny dopravný úrad zasiela každý mesiac typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov zoznam typových schválení ES komponentu pre typ predného hmlového svetlometu a žiarovky pre tieto svetlomety a pre typ vozidla vzťahujúcich sa na predný hmlový svetlomet a žiarovky pre tieto svetlomety, ktoré počas príslušného mesiaca udelil, odmietol udeliť alebo odňal; bezodkladne po prijatí žiadosti typového schvaľovacieho úradu iného členského štátu zasiela kópiu osvedčenia o typovom schválení ES, prípadne aj kópiu informačnej zložky.
(20)
Štátny dopravný úrad informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov o každom odňatí typového schválenia ES komponentu pre typ predného hmlového svetlometu a žiarovky pre tieto svetlomety a o jeho dôvodoch do jedného mesiaca odo dňa odňatia typového schválenia ES komponentu.
(21)
Ak štátny dopravný úrad zistí, že predné hmlové svetlomety a žiarovky pre tieto svetlomety označené rovnakou značkou typového schválenia ES komponentu nezodpovedajú typu, ktorý schválil, prijme opatrenia na zabezpečenie zhody výrobných modelov so schváleným typom a oznámi typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov prijaté opatrenia. Štátny dopravný úrad môže v prípade zásadnej nezhody so schváleným typom rozšíriť na odňatie typového schválenia ES komponentu pre typ predného hmlového svetlometu a žiarovky pre tieto svetlomety. Ak je štátny dopravný úrad o takom nesúlade informovaný typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu, prijme rovnaké opatrenia.
(22)
Udelenie typového schválenia ES vozidla8) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na predné hmlové svetlomety a žiarovky pre tieto svetlomety sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a predné hmlové svetlomety sú namontované podľa osobitného predpisu.9)
(23)
Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na predné hmlové svetlomety a žiarovky pre tieto svetlomety podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy I smernice.
(24)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla10) pre typ vozidla vzťahujúce sa na predné hmlové svetlomety a žiarovky pre tieto svetlomety a typové schválenie komponentu11) pre typ predných hmlových svetlometov a žiarovky pre tieto svetlomety.
§ 4
(1)
Príslušný štátny orgán12) nesmie odmietnuť ani zakázať
a)
uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky, alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na predné hmlové svetlomety a žiarovky pre tieto svetlomety, ak spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, sú namontované podľa osobitného predpisu8) a sú označené značkou typového schválenia ES komponentu,
b)
uvedenie typu predných hmlových svetlometov a žiaroviek pre tieto svetlomety na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak spĺňajú technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a sú označené značkou typového schválenia ES komponentu.
(2)
Nemožno uvádzať na trh predné hmlové svetlomety a žiarovky pre tieto svetlomety, ktoré zásadne nezodpovedajú schválenému typu. Štátny dopravný úrad bezodkladne informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov a Európsku komisiu o prijatých opatreniach a o ich dôvodoch.
§ 5
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 301/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 76/762/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa predných hmlových svetlometov motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 3.) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES 291, 19. 11. 1979), Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15. 11. 1985), Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994), smernice Rady 87/354/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 8.), smernice Komisie 1999/18/ES (Ú. v. ES L 97, 12. 4. 1999) a Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii prílohy II (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
1)
Dohoda o prijatí jednotlivých podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška č. 176/1960 Zb.).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotlivých podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel uzavretej 20. marca 1958 v Ženeve (EHK č. 19).
2)
§ 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
5)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
6)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
7)
Vyhláška č. 176/1960 Zb.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. Z. (EHK č. 19).
9)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 144/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
12)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.