Predpis bol zrušený predpisom 177/2014 Z. z.

307/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013 do 31.10.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

307
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. mája 2006
o technických požiadavkách na predné svetlomety motorových vozidiel, ktoré vykonávajú funkciu hlavných diaľkových svetlometov alebo stretávacích svetlometov, a na svetelné zdroje pre tieto svetlomety
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s karosériou alebo bez nej, najmenej so štyrmi kolesami a s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1 a na ich prípojné vozidlá okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov, lesných traktorov a pracovných strojov (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na predné svetlomety vozidiel vykonávajúce funkciu hlavných diaľkových svetlometov alebo stretávacích svetlometov (ďalej len „svetlomet“) a svetelné zdroje, napríklad vláknové žiarovky a iné svetelné zdroje používané v schválených typoch svetlometov (ďalej len „svetelný zdroj“).
§ 2
Svetlomety a svetelné zdroje ustanovené v bode 1 prílohy I smernice Rady 76/761/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o predných svetlometoch motorových vozidiel, ktoré slúžia ako hlavné diaľkové a/alebo stretávacie svetlá, a elektrických vláknových žiarovkách pre tieto svetlomety v platnom znení (ďalej len „smernica“) musia spĺňať konštrukčné a testovacie požiadavky (ďalej len „technické požiadavky“) ustanovené v prílohách II až IX smernice.
§ 3
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu1) pre typ svetlometu predkladá výrobca.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy I smernice.
(3)
Výrobca predloží poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“) vzorky svetlometov a dokumenty ustanovené v bode 2.1.2 prílohy I smernice.
(4)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ svetelného zdroja predkladá výrobca.
(5)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 2 prílohy I smernice.
(6)
Výrobca predloží technickej službe vzorky svetelného zdroja a dokumenty ustanovené v bode 2.2.2 prílohy I smernice.
(7)
Zariadenia predložené na typové schválenie ES komponentu pre typ svetlometu a svetelného zdroja musia byť označené spôsobom ustanoveným v bode 3 prílohy I smernice.
(8)
Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ svetlometu alebo svetelného zdroja sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(9)
Štátny dopravný úrad2) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ svetlometu podľa vzoru ustanoveného v doplnku 3 prílohy I smernice a osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ svetelného zdroja podľa vzoru ustanoveného v doplnku 4 prílohy I smernice.
(10)
Každému schválenému typu svetlometu štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES komponentu podľa osobitného predpisu;3) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom svetlometov.
(11)
Ak sa žiada o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ktoré obsahuje svetlomet a iné svietidlá, štátny dopravný úrad môže prideliť jediné číslo typového schválenia ES komponentu, ak svetlomet spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a každé z ostatných svietidiel tvoriacich časť zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu spĺňa požiadavky ustanovené osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na tieto ostatné svietidlá.
(12)
Každému schválenému typu svetelného zdroja štátny dopravný úrad pridelí schvaľovací kód podľa vzoru ustanoveného v bode 4.5 prílohy I smernice.
(13)
Okrem označenia uvedeného v bode 3.1 prílohy I smernice každý svetlomet zhodný s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády sa označí značkou typového schválenia ES spôsobom ustanoveným v bode 5 prílohy I smernice, pričom základné schvaľovacie číslo je uvedené v osobitnom predpise.3) Pre každý schválený typ svetlometu štátny dopravný úrad pridelí značku typového schválenia ES komponentu podľa vzoru ustanoveného v doplnku 5 prílohy I smernice.
(14)
Okrem označenia uvedeného v bode 3.1.2 alebo 3.1.3 prílohy I smernice každý svetelný zdroj zhodný s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády sa označí značkou typového schválenia ES spôsobom ustanoveným v bode 6 prílohy I smernice. Pre každý schválený typ svetelného zdroja štátny dopravný úrad pridelí značku typového schválenia ES komponentu podľa vzoru v doplnku 5 prílohy I smernice.
(15)
Štátny dopravný úrad prijme potrebné opatrenia4) na zabránenie používania značiek typového schválenia ES komponentu, ktoré môžu vyvolať zámenu medzi svetlometmi alebo svetelnými zdrojmi typovo schválenými podľa tohto nariadenia vlády a inými zariadeniami.
(16)
Štátny dopravný úrad vykoná po udelení typového schválenia ES komponentu pre typ svetlometu alebo svetelného zdroja, ak je to potrebné v spolupráci s typovými schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“), náhodné kontroly na overenie zhody vyrábaných modelov so schváleným typom.
(17)
Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie ES komponentu pre svetlomety alebo svetelné zdroje určené ako náhradné dielce, ak sú určené na montáž do už používaných vozidiel a spĺňajú technické požiadavky ustanovené medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,5) v znení platnom v čase, keď bolo vozidlo prvýkrát evidované. Tieto svetlomety a svetelné zdroje je povolené uvádzať na trh a do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.
(18)
Štátny dopravný úrad zasiela každý mesiac typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov zoznam typových schválení ES komponentu pre typ svetlometu a svetelného zdroja a typových schválení ES pre typ vozidla vzťahujúcich sa na svetlomety alebo svetelné zdroje, ktoré počas príslušného mesiaca udelil, zamietol udeliť alebo odňal; zároveň uvedie dôvody odňatia typového schválenia ES. Štátny dopravný úrad bezodkladne po prijatí žiadosti typového schvaľovacieho úradu iného členského štátu zasiela kópiu osvedčenia o typovom schválení ES, prípadne aj kópiu informačnej zložky.
(19)
Ak štátny dopravný úrad zistí, že svetlomety alebo svetelné zdroje označené rovnakou značkou typového schválenia ES komponentu nezodpovedajú typu, ktorý schválil, prijme opatrenia na zabezpečenie zhody výrobných modelov svetlometov alebo svetelných zdrojov so schváleným typom4) a oznámi typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov prijaté opatrenia. Štátny dopravný úrad môže tieto opatrenia v prípade zásadnej nezhody so schváleným typom rozšíriť na odňatie typového schválenia ES komponentu pre typ svetlometov alebo svetelných zdrojov. Štátny dopravný úrad prijme rovnaké opatrenia, ak je o takejto nezhode informovaný typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu.
(20)
Udelenie typového schválenia ES vozidla6) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na svetlomety alebo svetelné zdroje sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, svetlomety alebo svetelné zdroje sú označené značkou typového schválenia ES komponentu a sú namontované podľa osobitného predpisu.7)
(21)
Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na svetlomety podľa vzoru v doplnku 3 prílohy I smernice a osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na svetelné zdroje podľa vzoru v doplnku 4 prílohy I smernice.
(22)
Ak sa zmení typ svetlometu alebo svetelného zdroja schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.8)
(23)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výrobných modelov svetlometov alebo svetelných zdrojov sa vo všeobecnosti prijímajú podľa osobitného predpisu;9) testy sú ustanovené v bodoch 8.2 a 8.3 prílohy I smernice.
(24)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla10) pre typ vozidla vzťahujúce sa na svetlomety alebo svetelné zdroje a na typové schválenie komponentu11) pre typ svetlometu alebo svetelného zdroja.
§ 4
(1)
Príslušný štátny orgán12) nesmie odmietnuť ani zakázať
a)
uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na svetlomety alebo svetelné zdroje, ak spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, sú namontované podľa osobitného predpisu7) a sú označené značkou typového schválenia ES komponentu,
b)
uvedenie typu svetlometov a svetelných zdrojov na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a sú označené značkou typového schválenia ES komponentu.
(2)
Nemožno uvádzať na trh svetlomety ani svetelné zdroje označené značkou typového schválenia ES komponentu, ktoré sa podstatne odlišujú od schváleného typu. Štátny dopravný úrad bezodkladne informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov a Európsku komisiu o prijatých opatreniach a o ich dôvodoch.
§ 5
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 307/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 76/761/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o predných svetlometoch motorových vozidiel, ktoré slúžia ako hlavné diaľkové a/alebo stretávacie svetlá, a elektrických vláknových žiarovkách pre tieto svetlomety (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 3.) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19. 11. 1979), Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15. 11. 1985), smernice Rady 87/354/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 8.), smernice Komisie 89/517/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 10.), Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C241, 29. 8. 1994), smernice Komisie 1999/17/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 23.) a Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
3. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
1)
§ 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
5)
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška č. 176/1960 Zb.).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel, uzavretej 20. marca 1958 v Ženeve (EHK č. 1, 5, 8, 20, 31).
7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 144/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
8)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
9)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
12)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.