314/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

314
VYHLÁŠKA
Národného bezpečnostného úradu
z 23. novembra 2005,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 337/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní
Národný bezpečnostný úrad podľa § 54 ods. 11 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 337/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Podľa schváleného skúšobného postupu vykonávajú overovanie zhody vlastností všetky autorizované osoby. Skúšobné postupy úrad zverejňuje na internetovej stránke úradu.“.
2.
V § 4 ods. 1 sa slovo „osvedčuje“ nahrádza slovom „potvrdzuje“.
3.
V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Certifikát prostriedku vydáva úrad diplomatickým misiám, konzulárnym úradom Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej službe na základe vyhlásenia ich štatutárneho orgánu o spôsobilosti prostriedku chrániť utajované skutočnosti podľa prílohy č. 3.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
4.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Pravidlá používania mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku
(1)
Po uplynutí platnosti certifikátu typu môže mechanický zábranný prostriedok používať užívateľ ďalších desať rokov a technický zabezpečovací prostriedok ďalších päť rokov, ak nenastala zmena vlastností rozhodujúcich na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností. Vykonanie kontroly vlastností zabezpečí vedúci4a) najmenej raz ročne.
(2)
Záznam o vykonaní kontroly sa uvedie v bezpečnostnej dokumentácii fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.
(3)
Po uplynutí platnosti certifikátu podľa odseku 1 môže užívateľ požiadať o overenie.4b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:
„4a)
§ 8 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.
4b)
§ 54 zákona č. 215/2004 Z. z.“.
5.
V prílohe č. 1 sa za bod 3 vkladá bod 4, ktorý znie:
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 264/1999 Z. z.“.
6.
Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 3, ktorá znie:
„Príloha č. 3 k vyhláške č. 337/2004 Z. z.
VYHLÁSENIE ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU UŽÍVATEĽA O SPÔSOBILOSTI JEDNOTLIVÉHO PROSTRIEDKU
7.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
㤠6a
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s osobitným predpisom5) pod číslom notifikácie 2005/0710/SK.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (Ú. v. ES L 204, 21. 7. 98).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
Aurel Ugor v. r.