315/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

315
VYHLÁŠKA
Národného bezpečnostného úradu
z 9. mája 2006,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
Národný bezpečnostný úrad podľa § 6 ods. 10 a § 53 ods. 6 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 4 písm. b) sa slová „systém kontroly vstupu, ktorý“ nahrádzajú slovami „kontrolu vstupu, ktorá“.
2.
V § 3 ods. 5 písm. b) sa slová „systém kontroly vstupu, ktorý“ nahrádzajú slovami „kontrolu vstupu, ktorá“.
3.
V § 3 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Chránený priestor kategórie Vyhradené má kontrolu vstupu. Podmienky kontroly vstupu sú určené v bezpečnostnej dokumentácii fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
4.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Ochrana objektu a chráneného priestoru
(1)
Riziko možného ohrozenia utajovaných skutočností v chránenom priestore určuje vedúci po zhodnotení
a)
stupňa utajenia utajovaných skutočností,
b)
množstva utajovaných skutočností,
c)
požiadavky na obmedzenie počtu oprávnených osôb, ktoré sa majú oboznamovať s utajovanými skutočnosťami,
d)
potreby oboznamovať sa s utajovanou skutočnosťou v rámci výkonu svojich povinností alebo úloh vlastnými zamestnancami a zamestnancami zabezpečujúcimi fyzickú ochranu, ktorí vzhľadom na svoje oprávnenia a vstupy do chránených priestorov by mohli byť nápomocní vonkajším narušiteľom alebo byť narušiteľmi (napríklad úmyselné poškodzovanie, únik utajovaných informácií, krádež, pasívne alebo aktívne odpočúvanie),
e)
rizika ohrozenia utajovaných skutočností z hľadiska polohy, umiestnenia a zabezpečenia ochrany objektu a chráneného priestoru, činnosti cudzích spravodajských služieb, záškodníkov, teroristických a zločineckých skupín, technických porúch, rizík vyplývajúcich z činnosti zamestnancov (napríklad nedostatok vedomostí, zábudlivosť, náhoda) a mimoriadnych situácií;5) za riziko sa považujú aj okolité objekty, ktorých havária by mohla ochromiť alebo narušiť bezpečnosť chráneného objektu,
f)
rizika ohrozenia utajovaných skutočností v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.6)
(2)
Na základe zhodnotenia podľa odseku 1 vedúci
a)
posúdi stav zabezpečenia objektu a chráneného priestoru a stav bezpečnostných opatrení v súlade s touto vyhláškou,
b)
vyhodnotí zostatkové riziko,
c)
stanoví mieru rizika ohrozenia utajovaných skutočností ako malú, strednú alebo veľkú.
(3)
Ochrana objektu sa zabezpečuje mechanickými zábrannými prostriedkami uvedenými v § 4 ods. 1 písm. b) až g) a technickými zabezpečovacími prostriedkami uvedenými v § 4 ods. 2 písm. a) až c). Ak je hranica objektu totožná s hranicou chráneného priestoru určeného na ukladanie utajovaných skutočností stupňa utajenia Dôverné, Tajné a Prísne tajné, použijú sa na ochranu hranice certifikované7) mechanické zábranné prostriedky a certifikované technické zabezpečovacie prostriedky tak, aby boli splnené požiadavky bezpečnostného štandardu uvedeného v prílohe.
(4)
Ochrana chráneného priestoru určeného na ukladanie utajovaných skutočností sa zabezpečuje mechanickými zábrannými prostriedkami podľa § 4 ods. 1 a technickými zabezpečovacími prostriedkami podľa § 4 ods. 2 tak, aby boli splnené požiadavky bodu 12.1. prílohy.
(5)
Ochrana chráneného priestoru kategórie Dôverné, Tajné a Prísne tajné určeného na ukladanie utajovaných skutočností postúpených Slovenskej republike cudzou mocou sa zabezpečuje mechanickými zábrannými prostriedkami podľa § 4 ods. 1 a technickými zabezpečovacími prostriedkami podľa § 4 ods. 2 tak, aby boli splnené požiadavky bodu 12.2. prílohy. Ochrana chráneného priestoru kategórie Vyhradené určeného na ukladanie utajovaných skutočností postúpených Slovenskej republike cudzou mocou sa zabezpečuje mechanickými zábrannými prostriedkami podľa § 4 ods. 1 a technickými zabezpečovacími prostriedkami podľa § 4 ods. 2 tak, aby boli splnené požiadavky bodu 12.1. prílohy.
(6)
Ochrana chráneného priestoru určeného na ukladanie utajovaných skutočností stupňa utajenia Prísne tajné a utajovaných skutočností postúpených Slovenskej republike cudzou mocou stupňa utajenia Prísne tajné sa zabezpečuje aj elektrickou požiarnou signalizáciou. Ochrana ostatných chránených priestorov pred požiarmi sa zabezpečuje podľa osobitného predpisu.8)
(7)
Utajované skutočnosti stupňa utajenia Vyhradené možno
a)
vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyraďovať alebo inak s nimi manipulovať a tiež vytvárať, zobrazovať, ukladať alebo evidovať na technických prostriedkoch v chránenom priestore zabezpečenom podľa požiadaviek bodu 12.3. prílohy alebo
b)
vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyraďovať alebo inak s nimi manipulovať v chránenom priestore zabezpečenom mechanickými zábrannými prostriedkami podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c).
(8)
Utajované skutočnosti stupňa utajenia Dôverné možno
a)
vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyraďovať alebo inak s nimi manipulovať a tiež vytvárať, zobrazovať, ukladať alebo evidovať na technických prostriedkoch v chránenom priestore zabezpečenom podľa požiadaviek bodu 12.3. prílohy alebo
b)
vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyraďovať alebo inak s nimi manipulovať v chránenom priestore zabezpečenom mechanickými zábrannými prostriedkami podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c) a technickými zabezpečovacími prostriedkami podľa § 4 ods. 2 písm. a) a b).
(9)
Utajované skutočnosti stupňa utajenia Vyhradené a Dôverné možno prijímať, prezerať, prideľovať a evidovať v objekte mimo chráneného priestoru, ak je zabezpečené, že k utajovaným skutočnostiam nemajú prístup nepovolané osoby.
(10)
Utajované skutočnosti stupňa utajenia Tajné možno
a)
vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyraďovať alebo inak s nimi manipulovať a tiež vytvárať, zobrazovať, ukladať alebo evidovať na technických prostriedkoch v chránenom priestore zabezpečenom podľa požiadaviek bodu 12.3. prílohy alebo
b)
vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyraďovať alebo inak s nimi manipulovať v chránenom priestore zabezpečenom mechanickými zábrannými prostriedkami podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c) a technickými zabezpečovacími prostriedkami podľa § 4 ods. 2 písm. a) a b).
(11)
Utajované skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné možno
a)
vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyraďovať alebo inak s nimi manipulovať,
b)
vytvárať, zobrazovať alebo evidovať na technických prostriedkoch,
c)
ukladať na technických prostriedkoch
v chránenom priestore zabezpečenom podľa požiadaviek bodu 12.3. prílohy.
(12)
Utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike cudzou mocou stupňa utajenia Vyhradené a Dôverné možno zobrazovať, prijímať, evidovať alebo inak s nimi manipulovať a tiež zobrazovať alebo evidovať na technických prostriedkoch v chránenom priestore zabezpečenom mechanickými zábrannými prostriedkami podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c) a technickými zabezpečovacími prostriedkami podľa § 4 ods. 2 písm. a) a b). Takéto utajované skutočnosti možno ukladať na technických prostriedkoch v chránenom priestore zabezpečenom podľa požiadaviek bodu 12.3. prílohy.
(13)
Utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike cudzou mocou stupňa utajenia Tajné a vyššieho možno
a)
zobrazovať, prijímať, evidovať alebo inak s nimi manipulovať,
b)
zobrazovať alebo evidovať na technických prostriedkoch,
c)
ukladať na technických prostriedkoch
v chránenom priestore zabezpečenom podľa požiadaviek bodu 12.3. prílohy.
(14)
Chránený priestor kategórie Dôverné a vyššej určený na ukladanie utajovaných skutočností, v ktorom sú trvalo prítomní zamestnanci, sa zabezpečuje mechanickými zábrannými prostriedkami podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) a technickými zabezpečovacími prostriedkami podľa § 4 ods. 2 písm. a) a d) tak, aby boli splnené požiadavky bezpečnostného štandardu. Ak sa spodný okraj okna alebo otvoru takéhoto priestoru nachádza nižšie ako 5,5 m nad terénom alebo sa dá k nemu jednoducho preniknúť zo strechy, z bleskozvodu, odkvapovej rúry alebo iného stavebného prvku, terénnej nerovnosti, zo stromu alebo z inej stavby, okno a otvor sa zabezpečujú mechanickými zábrannými prostriedkami podľa bodu 2.1.3. písm. d) prílohy; toto opatrenie sa nerealizuje, ak je hranica objektu zabezpečená bariérou najmenej typu 3 podľa bodu 6.1. prílohy.
(15)
Utajované skutočnosti listinného charakteru a nelistinného charakteru, ak ich povaha dovoľuje nakladať s nimi ako s listinami, nachádzajúce sa v priestore uvedenom v odsekoch 7, 8, 10 až 13 (ďalej len „priestor") sa zabezpečia proti neoprávnenej manipulácii počas dočasnej neprítomnosti oprávnenej osoby v priestore
a)
prijatím opatrení proti neoprávnenej manipulácii, ak dočasná neprítomnosť oprávnenej osoby v priestore nie je dlhšia ako 30 minút, priestor je pod stálym dohľadom inej oprávnenej osoby a vstup do priestoru je zabezpečený kontrolou vstupu najmenej typu 2 podľa bodu 4.1.3. prílohy; ďalšie opatrenia sa určia na základe zhodnotenia rizík možného ohrozenia utajovaných skutočností podľa § 5 ods. 1 a 2 alebo
b)
uzatvorením okien a uzamknutím dverí a iných otvorov, ak dočasná neprítomnosť oprávnenej osoby v priestore nie je dlhšia ako 30 minút, priestor nie je pod dohľadom inej oprávnenej osoby, vstup do priestoru je zabezpečený kontrolou vstupu najmenej typu 2 podľa bodu 4.1.3. prílohy a monitorovaný kamerovou zostavou; ďalšie opatrenia sa určia na základe zhodnotenia rizík možného ohrozenia utajovaných skutočností podľa § 5 ods. 1 a 2, alebo
c)
uložením do chráneného priestoru učeného na ukladanie utajovaných skutočností, ak nie sú splnené podmienky určené v písmene a) alebo b).
(16)
Chránený priestor určený na ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Tajné a vyššieho postúpenými Slovenskej republike cudzou mocou, v ktorom nie sú trvalo prítomní zamestnanci, sa po skončení pracovného času skontroluje, či nie sú voľne prístupné utajované skutočnosti alebo odpad, či je uzatvorený bezpečnostný úschovný objekt, okná a dvere. Oprávnenú osobu na výkon kontroly určí vedúci. O kontrole sa vykoná písomný záznam.
(17)
Prepravu a prenos utajovanej písomnosti upravuje osobitný predpis.9)“.
5.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Ochrana rokovacích miestností
(1)
Ochrana rokovacích miestností, v ktorých sa pravidelne prerokúvajú utajované skutočnosti stupňa utajenia Tajné a vyššieho, sa proti aktívnemu a pasívnemu odpočúvaniu zabezpečí podľa bodov 9 a 12.3. prílohy.
(2)
Ochrana rokovacích miestností, v ktorých sa jednorazovo prerokujú utajované skutočnosti stupňa utajenia Tajné a vyššieho, sa proti aktívnemu a pasívnemu odpočúvaniu zabezpečí podľa bodov 9 písm. a) a b), 9.1. a 9.2. prílohy.
(3)
Ochrana rokovacích miestností, v ktorých sa pravidelne prerokúvajú utajované skutočnosti stupňa utajenia Dôverné a Vyhradené, sa proti aktívnemu a pasívnemu odpočúvaniu zabezpečí podľa bodov 9 písm. a) a b) a 9.1. prílohy.
(4)
Ochrana rokovacích miestností, v ktorých sa jednorazovo prerokujú utajované skutočnosti stupňa utajenia Dôverné a Vyhradené, sa proti aktívnemu a pasívnemu odpočúvaniu zabezpečí na základe vyhodnotenia rizík možného ohrozenia utajovaných skutočností.“.
6.
V § 9 ods. 2 sa slovo „vycvičené“ nahrádza slovami „vyškolené najmenej v rozsahu pravidiel na výkon fyzickej ochrany objektu“.
7.
V § 9 ods. 7 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
8.
V § 9 odsek 9 znie:
„(9)
Objekt a chránený priestor určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné a vyššieho vymieňanými medzi Slovenskou republikou a cudzou mocou musia byť chránené fyzickou ochranou podľa bodu 5.1. prílohy.“.
9.
V § 10 ods. 1 písmeno k) znie:
„k)
určujúce postup v prípade vzniku mimoriadnej situácie, ktorých súčasťou je aj plán na ochranu, evakuáciu alebo zničenie utajovaných skutočností spolu s uvedením zodpovedných osôb; ak bezprostredne hrozí vznik mimoriadnej situácie alebo ak mimoriadna situácia už nastala, je vedúci oprávnený povoliť vstup do objektu alebo chráneného priestoru osobám zabezpečujúcim alebo vykonávajúcim záchranné akcie; v takých prípadoch pred vykonaním záchrannej akcie, v jej priebehu a bezprostredne po jej skončení musia byť prijaté opatrenia, ktoré zabránia úniku utajovaných skutočností.“.
10.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
V pracovnom čase za prítomnosti oprávnenej osoby môžu byť niektoré z mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov vyradené z činnosti, prijmú sa však opatrenia, ktoré zabránia ohrozeniu ochrany utajovaných skutočností.“.
11.
V § 11 ods. 1 sa slovo „Dôverné“ nahrádza slovom „Tajné“.
12.
V § 11 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
záznamy o overení funkčnosti mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov používaných užívateľmi po uplynutí doby platnosti certifikátu typu,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
13.
V § 11 odsek 8 znie:
„(8)
Bezpečnostná dokumentácia objektov a chránených priestorov kategórie Vyhradené a Dôverné obsahuje
a)
vyhodnotenie rizík podľa § 5 ods. 1 a 2,
b)
adresu a opis objektu a chráneného priestoru, určenie hranice objektu a chráneného priestoru vrátane opisu jej umiestnenia, vstupov, hrúbky stien, rozmerov okien, výšky okien nad úrovňou terénu a podobne,
c)
určenie kategórie a triedy chránených priestorov, ktoré sa v objekte nachádzajú, spolu s opisom činností, ktoré sa v nich budú vykonávať,
d)
pre každý chránený priestor spracovanú tabuľku bodového ohodnotenia bezpečnostných opatrení podľa bezpečnostného štandardu,
e)
zoznam a špecifikáciu mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov, pravidlá a pokyny na používanie mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov, návody na ich obsluhu a údržbu, plány kontroly, údržby a overovania funkčnosti, záznamy z vykonaných kontrol; kontrola funkčnosti sa vykonáva najmenej raz ročne,
f)
kópie certifikátov mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov,
g)
záznamy o overení funkčnosti mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov používaných užívateľmi po uplynutí doby platnosti certifikátu typu,
h)
režimové opatrenia podľa § 10 ods. 1 a spôsob kontroly dodržiavania týchto opatrení.“.
14.
V § 11 odsek 10 znie:
„(10)
Bezpečnostná dokumentácia sa kontroluje najmenej raz za
a)
dva roky pri chránených priestoroch kategórie Vyhradené a Dôverné,
b)
rok pri chránených priestoroch kategórie Tajné a Prísne tajné.“.
15.
Doterajší text § 12 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností v prípade
a)
účasti Slovenskej republiky v medzinárodnom ozbrojenom konflikte,
b)
medzinárodnej záchrannej alebo humanitárnej akcie,
c)
vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,6)
d)
činnosti ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci vojenského cvičenia
sa mechanické zábranné prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky uvedené v § 4 môžu nahradiť fyzickou ochranou typu 5 podľa bodu 5.1.1. prílohy. Podmienky určí vedúci v bezpečnostnej dokumentácii.“.
16.
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha k vyhláške č. 336/2004 Z. z.
BEZPEČNOSTNÝ ŠTANDARD FYZICKEJ BEZPEČNOSTI A OBJEKTOVEJ BEZPEČNOSTI
17.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
㤠12a
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s osobitným predpisom14) pod číslom notifikácie 2006/0007/SK.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
Aurel Ugor v. r.