Predpis bol zrušený predpisom 238/2007 Z. z.

316/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2006 do 30.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

316
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. mája 2006,
ktorým sa vydávajú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje platové tarify v stupniciach platových taríf vypracované v nadväznosti na Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa dohodnutú na rok 2006.
§ 2
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. júla 2006 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ustanovenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov ustanovenej v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov ustanovenej v prílohe č. 3. Pedagogickému zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. júla 2006 patrí platová tarifa podľa stupnice ustanovenej v prílohe č. 4.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 204/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 316/2006 Z. z.
Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
(Sk mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 6 170 6310 6 520 6 820 7 300 7 870 8 520 9 220 10 130 10 730 11 380 12 080 12 910 13 880
2 do 4 6 380 6 540 6 760 7 080 7 590 8 190 8 870 9 600 10 540 11 160 11 850 12 580 13 440 14 450
3 do 6 6 600 6 760 7 020 7 340 7 880 8 500 9 220 9 990 10 950 11 610 12 320 13 080 13 970 15010
4 do 9 6 820 7 000 7 260 7 600 8 170 8 830 9 570 10 370 11 360 12 040 12 770 13 570 14 500 15 590
5 do 12 7 030 7 220 7 490 7 870 8 460 9 150 9 920 10 740 11 780 12 480 13 250 14 060 15 040 16 170
6 do 15 7 250 7 460 7 740 8 140 8 750 9 470 10 270 11 120 12 190 12 920 13 720 14 550 15 560 16 730
7 do 18 7 470 7 690 7 980 8 400 9 050 9 780 10 620 11 500 12610 13 360 14 180 15 050 16 090 17 300
8 do 21 7 690 7 920 8 230 8 660 9 340 10 090 10 970 11 870 13 030 13 800 14 650 15 550 16 620 17 860
9 do 24 7 910 8 140 8 470 8 930 9 620 10 420 11 320 12 250 13 430 14 240 15 120 16 040 17 150 18 430
10 do 28 8 110 8 370 8 710 9 190 9 920 10 740 11 660 12 640 13 840 14 670 15 570 16 530 17 680 19010
11 do 32 8 320 8 600 8 950 9 470 10210 11 060 12 020 13 010 14 260 15 120 16 040 17 030 18210 19 580
12 nad 32 8 530 8 830 9 190 9 720 10 490 11 370 12 370 13 390 14 670 15 550 16 500 17 520 18 740 20 150
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 316/2006 Z. z.
Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov
(Sk mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 6 000 6 170 6 390 6 690 7 250 7 990 9 030 10 000 11 150 12 160 12 670 13 560 14 590 15 780
2 do 4 6210 6 390 6 630 6 950 7 540 8 300 9310 10 280 11 510 12 530 13 180 14 110 15 180 16 430
3 do 6 6 420 6 610 6 870 7210 7 810 8 630 9 520 10 530 11 770 12 830 13 710 14 660 15 770 17 080
4 do 9 6 640 6 830 7 100 7 470 8 100 8 940 9 870 10 930 12210 13310 14210 15210 16 380 17 720
5 do 12 6 840 7 050 7 340 7 730 8 400 9 250 10 220 11 320 12 660 13 790 14 720 15 770 16 960 18 370
6 do 15 7 050 7 260 7 570 7 990 8 670 9 560 10 580 11 720 13 100 14 280 15 250 16310 17 560 19010
7 do 18 7 260 7 490 7 800 8 250 8 960 9 880 10 930 12 110 13 550 14 770 15 760 16 880 18 160 19 660
8 do 21 7 470 7 720 8 030 8 500 9 240 10 200 11 280 12 510 13 990 15 250 16 280 17 420 18 750 20310
9 do 24 7 660 7 930 8 280 8 760 9 530 10 500 11 630 12 900 14 440 15 740 16 790 17 980 19 350 20 960
10 do 28 7 880 8 150 8510 9 030 9 820 10 820 11 990 13 300 14 880 16 230 17310 18 530 19 950 21 600
11 do 32 8 090 8 370 8 750 9 290 10 090 11 140 12 330 13 700 15 330 16710 17 830 19 080 20 530 22 250
12 nad 32 8 300 8 590 8 990 9 540 10 390 11 450 12 690 14 090 15 770 17 190 18 340 19 630 21 140 22 900
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 316/2006 Z. z.
Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov
(Sk mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 5 340 5 540 5 820 7 580 8 170 8 840 9 580 11 110 12 860 15 070 16 180 17 340 18 650 20 150
2 do 4 5 530 5 750 6 030 7 870 8 490 9 190 9 970 11 560 13 380 15 680 16 830 18 050 19410 20 970
3 do 6 5 710 5 950 6 250 8 170 8 820 9 550 10 370 12 020 13 920 16 300 17 500 18 750 20 170 21 790
4 do 9 5 900 6 150 6 470 8 460 9 140 9910 10 760 12 470 14 440 16 920 18 160 19 460 20 940 22 620
5 do 12 6 080 6 350 6 690 8 750 9 470 10 260 11 150 12 920 14 960 17 530 18 830 20 180 21 690 23 440
6 do 15 6 280 6 540 6 900 9 050 9 780 10 620 11 540 13 380 15 490 18 160 19 480 20 890 22 460 24 260
7 do 18 6 460 6 730 7 120 9 340 10 110 10 970 11 940 13 830 16 020 18 760 20 150 21 590 23 210 25 100
8 do 21 6 650 6 930 7 340 9 640 10 440 11 330 12 320 14 290 16 540 19 390 20 800 22 300 23 990 25 920
9 do 24 6 840 7 130 7 560 9 930 10 760 11 690 12 710 14 740 17 070 20 000 21 470 23 010 24 740 26 740
10 do 28 7 030 7 340 7 770 10 220 11 090 12 040 13 110 15 190 17 590 20 620 22 120 23 730 25 510 27 570
11 do 32 7 200 7 540 7 990 10 520 11 410 12 400 13 500 15 650 18 120 21 230 22 790 24 430 26 270 28 400
12 nad 32 7 390 7 740 8 200 10810 11 730 12 750 13 890 16 100 18 650 21 850 23 450 25 140 27 030 29210
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 316/2006 Z. z.
Príloha č. 8 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
(Sk mesačne)
Platová trieda Platová tarifa
6 9 250
7 10 240
8 11 370
9 12 730
10 13 890
11 14810
12 15 850