320/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

320
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. mája 2006,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín sa mení takto:
1.
§ 1 sa vypúšťa.
2.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:
㤠14a
Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č.1.“.
3.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 291/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 89/556/EHS z 25. septembra 1989 o veterinárno-zdravotných podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami hospodárskeho dobytka vo vnútri Spoločenstva a dovozy týchto embryí z tretích krajín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 9) v znení
– smernice Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcej sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 10),
– smernice Rady 93/52/EHS z 24. júna 1993, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 89/556/EHS o podmienkach pre zdravotný stav zvierat, platných pre obchodovanie v rámci Spoločenstva s embryami domáceho hovädzieho dobytka a ich dovoz z tretích krajín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 14),
– rozhodnutia Komisie 94/113/EHS z 8. februára 1994, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/556/EHS o podmienkach na zdravotný stav zvierat, platných pre obchodovanie v rámci Spoločenstva s embryami domáceho hovädzieho dobytka a ich dovoz z tretích krajín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 16).
2. Rozhodnutie Komisie 2006/60/ES z 2. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha C k smernici Rady 89/556/EHS, pokiaľ ide o vzor veterinárneho osvedčenia pre obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 031, 3. 2. 2006).“.
4.
Príloha č. 5 znie:
„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 291/2003 Z. z.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.
v z. Pál Csáky v. r.