320/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

320
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. mája 2006,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín sa mení takto:
1.
§ 1 sa vypúšťa.
2.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:
㤠14a
Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č.1.“.
3.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 291/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 89/556/EHS z 25. septembra 1989 o veterinárno-zdravotných podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami hospodárskeho dobytka vo vnútri Spoločenstva a dovozy týchto embryí z tretích krajín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 9) v znení
– smernice Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcej sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 10),
– smernice Rady 93/52/EHS z 24. júna 1993, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 89/556/EHS o podmienkach pre zdravotný stav zvierat, platných pre obchodovanie v rámci Spoločenstva s embryami domáceho hovädzieho dobytka a ich dovoz z tretích krajín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 14),
– rozhodnutia Komisie 94/113/EHS z 8. februára 1994, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/556/EHS o podmienkach na zdravotný stav zvierat, platných pre obchodovanie v rámci Spoločenstva s embryami domáceho hovädzieho dobytka a ich dovoz z tretích krajín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 16).
2. Rozhodnutie Komisie 2006/60/ES z 2. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha C k smernici Rady 89/556/EHS, pokiaľ ide o vzor veterinárneho osvedčenia pre obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 031, 3. 2. 2006).“.
4.
Príloha č. 5 znie:
„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 291/2003 Z. z.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.
v z. Pál Csáky v. r.