326/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

326
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. mája 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 130/1994 Z. z. o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 568/2005 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 130/1994 Z. z. o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. a) sa slová „vojakovi v činnej službe,1) pracovníkovi“ nahrádzajú slovami „vojakovi,1) civilnému personálu ozbrojených síl Slovenskej republiky,1a) zamestnancovi“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
„1)
§ 2 písm. d) zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a)
§ 2 ods. 3 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.“.
2.
V § 1 ods. 1 písm. a) v druhom bode sa slová „živelnej pohromy, technologickej havárie, katastrofy“ nahrádzajú slovami „živelnej pohromy, havárie, katastrofy alebo teroristického útoku,“.
3.
V § 1 ods. 2 sa suma „10 000 Sk“ nahrádza sumou „50 000 Sk“ a suma „50 000 Sk“ sa nahrádza sumou „250 000 Sk“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Napríklad § 7 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy“ nahrádza citáciou „§ 13 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 1 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 568/2005 Z. z.“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Príloha č. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení“ nahrádza citáciou „Príloha č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení“.
6.
V § 2 ods. 1 sa slová „pracovnoprávnych predpisov3)“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
§ 94 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 721/2004 Z. z.“.
7.
V § 2 ods. 1 v poslednej vete sa odkaz 4 nad slovom „odškodnenie“ vypúšťa.
8.
V § 2 ods. 2 sa za slovo „jednorazové“ vkladá slovo „mimoriadne“ a suma „10 000 Sk“ sa nahrádza sumou „50 000 Sk“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.
v z. Pál Csáky v. r.