327/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

327
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. mája 2006
o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov skúšané statickým testovaním
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory (ďalej len „traktor“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na ochrannú konštrukciu chrániacu vodiča pri prevrátení traktora skúšanú statickým testovaním (ďalej len „ochranná konštrukcia“).
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
traktorom motorové vozidlo s kolesami vybavenými pneumatikami nahustenými vzduchom a aspoň s dvoma nápravami, s konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 6 km.h-1, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila, je špeciálne navrhnuté na ťahanie, tlačenie, nosenie alebo pohon určitých vymeniteľných strojov alebo prípojných vozidiel za traktor určených pre poľnohospodárstvo alebo lesné hospodárstvo; traktor môže byť upravený na prepravu nákladu v súvislosti s prácami v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve, vybavený sedadlami pre osoby a má tieto charakteristiky:
1.
svetlá výška zadnej nápravy je maximálne 1 000 mm,
2.
pevný alebo nastaviteľný minimálny rozchod jednej z hnacích náprav je aspoň 1 150 mm,
3.
možnosť vybavenia viacbodovým spojovacím zariadením pre odnímateľné náradie a ťažnú tyč,
4.
hmotnosť väčšia ako 800 kg zodpovedajúca najväčšej technicky prípustnej hmotnosti traktora vrátane ochrannej konštrukcie a pneumatík najväčšej veľkosti odporučených výrobcom,
b)
ochrannou konštrukciou bezpečnostná kabína alebo rám, ktorej hlavným účelom je zabrániť rizikám alebo obmedziť riziká pre vodiča vyplývajúce z prevrátenia traktora počas jazdy, pričom musí zaručiť voľný priestor vnútri konštrukcie, ktorý je dostatočne veľký na ochranu vodiča,
c)
referenčnou hmotnosťou mt vlastná hmotnosť traktora vrátane ochrannej konštrukcie, chladiaceho média, mazív, paliva, náradia a vodiča okrem nepovinného príslušenstva a výbavy znížená o hmotnosť 75 kg; nepatria sem voliteľné predné a zadné závažia, záťaž pneumatík, namontované zariadenia alebo iné špeciálne časti traktora.
§ 3
(1)
Ochranná konštrukcia vzhľadom na jej pevnosť a pevnosť jej pripevnenia na traktor musí spĺňať konštrukčné a skúšobné požiadavky (ďalej len „technické požiadavky“) ustanovené v bode 2 prílohy I a v prílohách II až IV smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/75/ES z 13. júla 2009 o ochranných konštrukciách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov chrániacich pri prevrátení (statické skúšky) (kodifikované znenie) v platnom znení (ďalej len „smernica“).
(2)
Traktory uvedené v osobitnom predpise1) môžu byť na účely typového schválenia ES vybavené ochrannou konštrukciou, ktorá spĺňa technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu2) pre typ ochrannej konštrukcie vzhľadom na jej pevnosť a pevnosť jej pripevnenia na traktor predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu traktora alebo ochrannej konštrukcie.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 musia byť v troch vyhotoveniach priložené:
a)
výkres celkového usporiadania v mierke vyznačenej na výkrese alebo udávajúci hlavné rozmery ochrannej konštrukcie; výkres musí znázorňovať detaily montážnych častí,
b)
fotografie zo strany a zozadu znázorňujúce montážne detaily,
c)
krátky opis ochrannej konštrukcie vrátane typu konštrukcie, detailov pripevnenia na traktor, a ak je potrebné, aj detaily nenosnej konštrukcie, prostriedky na prístup a únik, detaily vnútorného čalúnenia, prostriedky zabraňujúce opätovnému prevracaniu a detaily vykurovania a ventilácie,
d)
detaily materiálov použitých pre časti rámu vrátane pripojovacích držiakov a upevňovacích skrutiek.
(3)
Výrobca alebo zástupca výrobcu traktora alebo ochrannej konštrukcie poskytne poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“) traktor predstavujúci typ traktora, pre ktorý je určená ochranná konštrukcia, ktorá má byť schválená. Tento traktor musí byť vybavený ochrannou konštrukciou.
(4)
Technická služba vydá správu o skúške ochrannej konštrukcie vzhľadom na jej pevnosť a pevnosť jej pripevnenia na traktor podľa vzoru ustanoveného v prílohe V smernice.
(5)
Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ ochrannej konštrukcie vzhľadom na jej pevnosť a pevnosť jej pripevnenia na traktor sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(6)
Štátny dopravný úrad3) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ ochrannej konštrukcie podľa vzoru ustanoveného v prílohe VII smernice.
(7)
Výrobca alebo zástupca výrobcu traktora alebo ochrannej konštrukcie, ktorý má udelené typové schválenie ES komponentu pre typ ochrannej konštrukcie, môže požiadať o jeho rozšírenie pre iné typy traktorov. Štátny dopravný úrad, ktorý udelil pôvodné typové schválenie ES komponentu, rozšíri udelené typové schválenie, ak schválená ochranná konštrukcia a typ traktora, pre ktorý sa rozšírenie požaduje, spĺňajú tieto podmienky:
a)
hmotnosť traktora mt bez prídavných závaží nepresahuje hmotnosť použitú pri skúškach viac ako o 5 %,
b)
metóda pripojenia a body pripevnenia na traktor sú identické,
c)
všetky časti, ako sú blatníky a kryty motora, ktoré môžu poskytnúť oporu pre ochrannú konštrukciu, musia byť identické,
d)
poloha a kritické rozmery sedadla a volantu v ochrannej konštrukcii a vzájomné polohy ochrannej konštrukcie a traktora musia byť také, aby voľný priestor zostal chránený deformovanou konštrukciou počas celého priebehu skúšok.
(8)
Štátny dopravný úrad pridelí výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu traktora alebo ochrannej konštrukcie značku typového schválenia ES komponentu podľa vzoru ustanoveného v prílohe VI smernice pre každý schválený typ ochrannej konštrukcie a jej pripevnenie na traktor.
(9)
Štátny dopravný úrad prijme potrebné opatrenia4) na zabránenie používania značiek typového schválenia ES komponentu, ktoré môžu vyvolať zámenu medzi ochrannými konštrukciami typovo schválenými podľa tohto nariadenia vlády a inými zariadeniami.
(10)
Každá ochranná konštrukcia zhodná so schváleným typom má toto označenie:
a)
výrobnú značku alebo názov,
b)
značku typového schválenia ES komponentu,
c)
výrobné číslo ochrannej konštrukcie,
d)
značku a typ traktora, pre ktorý je ochranná konštrukcia určená.
(11)
Označenie uvedené v odseku 10 musí byť viditeľné, čitateľné a trvácne a musí byť umiestnené na malom štítku.
(12)
Štátny dopravný úrad vykoná po udelení typového schválenia ES komponentu pre typ ochrannej konštrukcie, ak je to potrebné v spolupráci s typovými schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“), náhodné kontroly na overenie zhody vyrábaných modelov so schváleným typom.
(13)
Štátny dopravný úrad do jedného mesiaca zasiela typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov kópie osvedčenia o typovom schválení ES komponentu pre typ ochrannej konštrukcie podľa vzoru v prílohe VII smernice, ktoré udelil, zamietol udeliť alebo odňal; zároveň uvedie dôvody odňatia typového schválenia ES.
(14)
Ak štátny dopravný úrad zistí, že niektoré ochranné konštrukcie označené rovnakou značkou typového schválenia ES komponentu nezodpovedajú typu, ktorý schválil, prijme opatrenia4) na zabezpečenie zhody výrobných modelov so schváleným typom a oznámi typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov prijaté opatrenia. Štátny dopravný úrad môže tieto opatrenia rozšíriť na odňatie typového schválenia ES komponentu pre typ ochrannej konštrukcie, ak ide o zásadnú opakovanú nezhodu so schváleným typom. Ak je štátny dopravný úrad o takej nezhode informovaný typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu, prijme rovnaké opatrenia.
(15)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla5) pre typ traktora vzťahujúceho sa na pevnosť ochrannej konštrukcie a pevnosť jej pripevnenia na traktor predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu traktora.
(16)
Výrobca alebo zástupca výrobcu traktora poskytne technickej službe traktor predstavujúci typ schvaľovaného traktora, na ktorý sa pripevňuje ochranná konštrukcia, ktorá má udelené typové schválenie ES komponentu.
(17)
Technická služba skontroluje, či schválený typ ochrannej konštrukcie je určený na namontovanie na typ traktora, pre ktorý sa žiada typové schválenie ES vozidla. Najmä skontroluje, či upevnenie ochrannej konštrukcie zodpovedá tomu, ktoré bolo skúšané, keď sa udeľovalo typové schválenie ES komponentu pre typ ochrannej konštrukcie.
(18)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ traktora vzťahujúceho sa na pevnosť ochrannej konštrukcie a pevnosť jej pripevnenia na traktor sa nesmie zamietnuť, ak ochranná konštrukcia je označená značkou typového schválenia ES komponentu a sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(19)
Na žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý má udelené typové schválenie ES vozidla pre typ traktora, štátny dopravný úrad rozšíri typové schválenie ES pre ďalšie typy ochranných konštrukcií, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
nový typ ochrannej konštrukcie a jej pripevnenie na traktor má udelené typové schválenie ES komponentu,
b)
ochranná konštrukcia je navrhnutá na montáž na typ traktora, pre ktorý sa žiada rozšírenie typového schválenia ES vozidla,
c)
pripevnenie ochrannej konštrukcie na traktor zodpovedá tomu, ktoré sa skúšalo pri udeľovaní typového schválenia ES komponentu.
(20)
Po udelení alebo zamietnutí typového schválenia ES vozidla pre typ traktora vzťahujúceho sa na pevnosť ochrannej konštrukcie a pevnosť jej pripevnenia na traktor štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES podľa vzoru ustanoveného v prílohe IX smernice; rovnako to platí v prípade rozšírenia typového schválenia ES.
(21)
Ak sa predkladá žiadosť o typové schválenie ES vozidla pre typ traktora súčasne so žiadosťou o typové schválenie ES komponentu pre typ ochrannej konštrukcie určenej na montáž na typ traktora, pre ktorý sa žiada typové schválenie ES vozidla, nevykonávajú sa kontroly uvedené v odsekoch 16 a 17.
(22)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla6) pre typ traktora vzťahujúce sa na pevnosť ochrannej konštrukcie a pevnosť jej pripevnenia na traktor.
§ 5
(1)
Príslušný štátny orgán7) nesmie odmietnuť ani zakázať
a)
uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na pevnosť ochrannej konštrukcie a pevnosť jej pripevnenia na traktor, ak je ochranná konštrukcia označená značkou typového schválenia ES komponentu a sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
uvedenie typu ochrannej konštrukcie na trh alebo jej pripojenie na traktor, ak je označená značkou typového schválenia ES komponentu.
(2)
Nemožno uvádzať na trh typ ochrannej konštrukcie označenej značkou typového schválenia ES komponentu, ktorý opakovane nezodpovedá schválenému typu. Štátny dopravný úrad bezodkladne informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov a Európsku komisiu o prijatých opatreniach a o ich dôvodoch.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 327/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/75/ES z 13. júla 2009 o ochranných konštrukciách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov chrániacich pri prevrátení (statické skúšky) (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 261, 3. 10. 2009).
2. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
1)
§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 323/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov.
2)
§ 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.