329/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

329
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. mája 2006
o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov v súvislosti s expozíciou elektromagnetickému poľu s frekvenciou od 0 Hz do 300 GHz na pracovisku (ďalej len „expozícia elektromagnetickému poľu“) a na predchádzanie rizikám a ohrozeniam, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti s expozíciou elektromagnetickému poľu.
(2)
Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády sa vzťahujú na nepriaznivé účinky krátkodobej expozície elektromagnetickému poľu na ľudský organizmus, ktoré sú spôsobené indukovanými prúdmi a absorpciou energie, ako aj kontaktnými prúdmi. Netýkajú sa účinkov v dôsledku ich dlhodobého pôsobenia ani rizika alebo ohrozenia, ktoré môže vznikať pri kontakte s neizolovaným vodičom.
(3)
Na fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, sa vzťahujú len ustanovenia § 1 až 4 a § 7 až 11.
(4)
Definície pojmov na účely tohto nariadenia vlády sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Limitné hodnoty expozície elektromagnetickému poľu a akčné hodnoty expozície elektromagnetickému poľu
Limitné hodnoty expozície elektromagnetickému poľu (ďalej len „limitné hodnoty expozície“) a akčné hodnoty expozície elektromagnetickému poľu (ďalej len „akčné hodnoty expozície“) sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Posudzovanie rizík z expozície elektromagnetickému poľu
(1)
Pri plnení povinností ustanovených v osobitnom predpise1) zamestnávateľ posúdi úroveň expozície elektromagnetickému poľu, ak je to potrebné, zmeria alebo vypočíta túto úroveň expozície elektromagnetickému poľu.
(2)
Na posúdenie, meranie alebo výpočet expozície elektromagnetickému poľu sa používajú vedecky podložené normy, postupy a odporúčania, ktoré umožňujú stanoviť veličiny uvedené v prílohe č. 2. Tam, kde je to opodstatnené, sa posudzovanie, meranie alebo výpočet expozície elektromagnetickému poľu môže vykonať s použitím údajov o úrovniach emisií poskytovaných výrobcom zariadenia v súlade s osobitnými predpismi.2)
(3)
Ak sa na základe posúdenia, merania alebo výpočtu úrovne elektromagnetického poľa vykonaného podľa odseku 1 zistí, že sú prekročené akčné hodnoty expozície podľa § 2, zamestnávateľ posúdi, a ak je to potrebné, vypočíta, či sú prekročené limitné hodnoty expozície.
(4)
Posúdenie, meranie alebo výpočet podľa odsekov 1 a 2 sa nemusí vykonať na pracovných miestach, ktoré sú prístupné pre verejnosť, ak bolo vykonané posúdenie, meranie alebo výpočet expozície elektromagnetickému poľu podľa osobitného predpisu.3)
(5)
Pri posudzovaní rizík expozície elektromagnetickému poľu zamestnávateľ zohľadňuje najmä
a)
úroveň, frekvenčné spektrum, trvanie, druh a typ expozície elektromagnetickému poľu a ich vplyv na prekračovanie hodnôt podľa písmena b),
b)
limitné hodnoty expozície a akčné hodnoty expozície,
c)
vplyv na bezpečnosť a zdravie osobitných skupín zamestnancov,4)
d)
nepriame účinky, ako sú
1.
vzájomné ovplyvňovanie sa s lekárskym elektronickým zariadením a prístrojmi vrátane kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov,
2.
riziko vymršťovania feromagnetických objektov v statickom magnetickom poli s magnetickou indukciou väčšou ako 3 mT,
3.
zapálenie elektroexplozívnych detonátorov,
4.
požiare a explózie, ktoré sú výsledkom vznietenia horľavých materiálov iskrami spôsobenými indukovanými poliami, kontaktnými prúdmi alebo výbojmi,
e)
doplnkové vybavenie navrhnuté na zníženie úrovne expozície elektromagnetickému poľu,
f)
príslušné informácie získané výkonom zdravotného dohľadu podľa § 7 vrátane publikovaných informácií,
g)
viaceré zdroje expozície elektromagnetickému poľu,
h)
súčasná expozícia elektromagnetickým poliam s viacerými frekvenciami.
(6)
Zamestnávateľ vypracuje o posúdení rizík posudok o riziku a určí opatrenia, ktoré sa vykonajú podľa § 4 a 5. Ak v dôsledku povahy a rozsahu rizika súvisiaceho s elektromagnetickým poľom nie je potrebné ďalšie podrobnejšie posúdenie rizík, zamestnávateľ túto skutočnosť uvedie v posudku o riziku spolu s odôvodnením.
(7)
Zamestnávateľ je povinný posudok o riziku pravidelne v potrebnom rozsahu aktualizovať, najmä ak sa na pracovisku alebo v pracovných postupoch uskutočnili významné zmeny, ktoré by mohli spôsobiť zastaranie tohto posudku, alebo ak výsledky zdravotného dohľadu ukázali, že je to potrebné.
§ 4
Opatrenia na odstránenie alebo zníženie expozície elektromagnetickému poľu
(1)
Riziká vyplývajúce z expozície elektromagnetickému poľu musí zamestnávateľ odstrániť alebo znížiť na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň predovšetkým pri zdroji elektromagnetického poľa. Prihliada pritom na technický pokrok a dostupnosť opatrení na odstránenie alebo zníženie expozície elektromagnetickému poľu. Zníženie rizík vyplývajúcich z expozície elektromagnetickému poľu je založené na všeobecných zásadách prevencie uvedených v osobitných predpisoch.1)
(2)
Ak posúdenie rizík preukáže prekročenie akčných hodnôt expozície elektromagnetickému poľu, zamestnávateľ zostaví a realizuje program technických opatrení alebo organizačných opatrení s cieľom znížiť expozíciu elektromagnetickému poľu a spolupôsobiace riziká na najnižšiu možnú úroveň. Zamestnávateľ pritom berie do úvahy najmä
a)
iné metódy práce, ktoré znížia expozíciu elektromagnetickému poľu,
b)
výber zariadenia emitujúceho slabšie elektromagnetické pole,
c)
technické opatrenia na zníženie emisií elektromagnetického poľa; medzi také opatrenia patrí používanie kontaktných spínačov, štítov, tienení a ďalších podobných mechanizmov a zariadení na ochranu zdravia,
d)
vhodné spôsoby údržby pracovných prostriedkov, pracoviska a zariadení na pracovisku,
e)
stavebné a priestorové riešenie pracoviska,
f)
obmedzenie trvania a úrovne expozície elektromagnetickému poľu,
g)
účinné osobné ochranné pracovné prostriedky.
(3)
Na základe posúdenia rizík podľa § 3 sa určia pracoviská alebo pracovné miesta, na ktorých zamestnanci sú exponovaní elektromagnetickému poľu presahujúcemu akčné hodnoty expozície alebo na ktorých to možno predpokladať. Tieto pracoviská alebo pracovné miesta sa vymedzia, označia bezpečnostnými a zdravotnými označeniami a použijú sa výstražné značky5) a prístup na ne sa obmedzí, ak je to technicky uskutočniteľné.
(4)
Expozícia elektromagnetickému poľu nesmie prekročiť limitné hodnoty expozície.
(5)
Ak je napriek realizovaným opatreniam limitná hodnota expozície prekročená, zamestnávateľ bezodkladne vykoná opatrenia na zníženie expozície elektromagnetickému poľu pod limitnú hodnotu expozície. Určí príčiny prekročenia limitnej hodnoty expozície a zmení alebo doplní preventívne opatrenia a ochranné opatrenia tak, aby nedošlo k jej opätovnému prekročeniu.
(6)
Zamestnávateľ prispôsobí opatrenia podľa odsekov 1 až 5 požiadavkám osobitných skupín zamestnancov.4)
§ 5
Informovanie a praktický výcvik zamestnancov
(1)
Zamestnávateľ v súlade s osobitným predpisom1) zabezpečí, aby zamestnanci exponovaní elektromagnetickému poľu a zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci6) (ďalej len „zástupca zamestnancov pre bezpečnosť“) dostali primerané informácie a praktický výcvik súvisiaci s možnými rizikami vyplývajúcimi z expozície elektromagnetickému poľu.
(2)
Informácie a praktický výcvik podľa odseku 1 sa týkajú najmä
a)
opatrení vykonaných podľa tohto nariadenia vlády,
b)
limitných hodnôt expozície a akčných hodnôt expozície, ich určovania a možného rizika v dôsledku ich prekročenia,
c)
výsledkov posúdenia, merania alebo výpočtu úrovne expozície elektromagnetickému poľu vykonaných podľa § 3,
d)
rozpoznania príznakov možných nepriaznivých účinkov na zdravie a dôvodu a spôsobu ich ohlasovania,
e)
podmienok, za ktorých majú zamestnanci nárok na lekársku preventívnu prehliadku,
f)
bezpečných pracovných postupov znižujúcich riziko v dôsledku expozície elektromagnetickému poľu na najnižšiu možnú mieru.
§ 6
Konzultácie a účasť zamestnancov
Konzultácie a účasť zamestnancov a zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť pri riešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s expozíciou elektromagnetickému poľu sa vykonávajú v súlade s príslušnými ustanoveniami osobitného predpisu.7)
§ 7
Zdravotný dohľad
(1)
Zamestnávateľ zabezpečí primeraný zdravotný dohľad8) pre zamestnancov, ak na základe posúdenia rizík podľa § 3 zistí riziká pre ich zdravie; súčasťou zdravotného dohľadu sú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci.
(2)
Lekárske preventívne prehliadky sa uskutočnia, ak sa zistí prekročenie limitných hodnôt expozície elektromagnetickému poľu. Ak sa zistia zmeny zdravotného stavu v súvislosti s expozíciou elektromagnetickému poľu, zamestnávateľ bezodkladne vykoná nové posúdenie rizík podľa § 3.
(3)
Výsledky vyšetrení lekárskej preventívnej prehliadky spolu so záverom o zdravotnej spôsobilosti zaznamená lekár do zdravotnej dokumentácie.9) Zdravotná dokumentácia sa uchováva po dobu 20 rokov od skončenia práce v riziku expozície elektromagnetickému poľu. Zamestnanec má na požiadanie prístup k svojej zdravotnej dokumentácii.10)
(4)
Zamestnávateľ umožní lekárovi alebo príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prístup k výsledkom posúdenia rizík podľa § 3.
§ 8
Základné požiadavky na meranie elektromagnetického poľa a vyhodnotenie výsledkov meraní elektromagnetického poľa
(1)
Posudzovanie, meranie alebo výpočet expozície elektromagnetickému poľu vo vhodných časových intervaloch vykonáva pracovná zdravotná služba11) za účasti zamestnanca alebo zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť.
(2)
Údaje o úrovni expozície elektromagnetickému poľu získané na základe posudzovania, merania alebo výpočtu expozície elektromagnetickému poľu sa uchovávajú v písomnej forme po dobu 20 rokov od skončenia práce na pracovisku s expozíciou elektromagnetickému poľu.
(3)
Záznamy o výsledkoch merania obsahujú najmä
a)
meno, priezvisko a dátum narodenia zamestnanca,
b)
pracovisko, profesiu a pracovné zaradenie,
c)
dátum začatia a skončenia výkonu práce,
d)
výsledky merania expozície elektromagnetickému poľu, ktorej bol zamestnanec vystavený za každé sledované obdobie.
(4)
Zamestnávateľ na požiadanie umožní prístup k záznamom podľa odseku 3 zamestnancovi, zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, lekárovi vykonávajúcemu zdravotný dohľad alebo príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.
(5)
Zamestnávateľ po ukončení svojej činnosti alebo zrušení pracoviska odovzdá záznamy podľa odseku 3 príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.
§ 9
Prevádzkový poriadok
Prevádzkový poriadok obsahuje najmä
a)
zoznam zariadení, ktoré sú zdrojmi elektromagnetického poľa,
b)
pracovné postupy vrátane dĺžky trvania pre jednotlivé pracovné činnosti s expozíciou elektromagnetickému poľu,
c)
preventívne a ochranné opatrenia pre jednotlivé pracovné činnosti s expozíciou elektromagnetickému poľu,
d)
zakázané činnosti a manipulácie,
e)
spôsob informovania zamestnancov o rizikách spojených s vykonávaním práce a o rizikách s expozíciou elektromagnetickému poľu vrátane preventívnych a ochranných opatrení.
§ 10
Správa o praktickom uplatňovaní tohto nariadenia vlády sa zasiela Európskej komisii každých päť rokov.12)
§ 11
Záverečné ustanovenia
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 3.
§ 12
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 329/2006 Z. z.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 329/2006 Z. z.
LIMITNÉ HODNOTY EXPOZÍCIE A AKČNÉ HODNOTY EXPOZÍCIE
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 329/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/40/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (18. individuálna smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/zv. 5).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/46/ES z 23. apríla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/40/ES o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (18. individuálna smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. EÚ L 114, 26. 4. 2008).
1)
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z.
2)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 310/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
3)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
6)
§ 19 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z.
7)
§ 10 a 19 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z.
8)
§ 6 ods. 1 písm. q) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 20 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
§ 26 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.