330/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2007 do 30.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

330
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. mája 2006
o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení namontované na zadnej časti úzkorozchodných poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory (ďalej len „traktor“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na ochrannú konštrukciu chrániacu vodiča pri prevrátení traktora namontovanú na zadnej časti úzkorozchodného traktora (ďalej len „ochranná konštrukcia“).
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa traktorom rozumie motorové vozidlo s kolesami vybavenými pneumatikami nahustenými vzduchom a aspoň s dvoma nápravami, s konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 6 km.h-1, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila, je špeciálne navrhnuté na ťahanie, tlačenie, nosenie alebo pohon určitých vymeniteľných strojov alebo prípojných vozidiel za traktor určených pre poľnohospodárstvo alebo lesné hospodárstvo; traktor môže byť upravený na prepravu nákladu v súvislosti s prácami v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve, ako aj vybavený sedadlami pre osoby a musí mať tieto charakteristiky:
a)
svetlá výška je maximálne 600 mm, meraná pod najnižšími bodmi prednej alebo zadnej nápravy, ktorá umožňuje používať diferenciál,
b)
minimálna pevná alebo nastaviteľná šírka rozchodu náprav s najširšími pneumatikami je menšia ako 1 150 mm za predpokladu, že náprava s najširšími pneumatikami je nastavená na maximálnu šírku rozchodu 1 150 mm, ostatné nápravy musia byť nastaviteľné tak, aby vonkajšie okraje najužších pneumatík nepresahovali za vonkajšie okraje pneumatík na náprave s najširšími pneumatikami; ak sú obidve nápravy vybavené kolesami a pneumatikami rovnakej veľkosti, musí byť pevná alebo nastaviteľná šírka rozchodu oboch náprav menšia ako 1 150 mm,
c)
hmotnosť väčšia ako 600 kg zodpovedajúca najväčšej technicky prípustnej hmotnosti traktora vrátane ochrannej konštrukcie a pneumatík najväčšej veľkosti odporučených výrobcom.
§ 3
(1)
Ochranná konštrukcia vzhľadom na jej pevnosť a pevnosť jej pripojenia k traktoru musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe II smernice Rady 86/298/EHS z 26. mája 1986 o ochranných konštrukciách chrániacich pri prevrátení, ktoré sú namontované na zadnej časti úzkorozchodných kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov v platnom znení (ďalej len „smernica“).
(2)
Ochranná konštrukcia, ktorá nemá dva stĺpiky namontované pred sedadlom vodiča, musí na účely typového schválenia ES spĺňať technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády alebo technické požiadavky podľa osobitných predpisov.1)
(3)
Na účely odseku 1 sa použijú definície a požiadavky bodu 1 okrem bodu 1.1 kódu 7 rozhodnutia OECD C(2005) 1 z 29. marca 2005.
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu2) pre typ ochrannej konštrukcie vzhľadom na jej pevnosť a pevnosť jej pripojenia k traktoru predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu traktora alebo ochrannej konštrukcie.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 musia byť v troch vyhotoveniach priložené:
a)
výkres celkového usporiadania v mierke vyznačenej na výkrese alebo udávajúci hlavné rozmery ochrannej konštrukcie; výkres musí znázorňovať detaily montážnych častí,
b)
fotografie bočnej a zadnej strany znázorňujúce montážne detaily,
c)
krátky opis ochrannej konštrukcie vrátane typu konštrukcie, detailov montáže na traktor, a ak je potrebné, aj detaily o pokrytí povrchu, vstupe do kabíny a výstupe z kabíny, prístupových a únikových prostriedkoch, detaily vnútorného čalúnenia, prostriedky zabraňujúce opätovnému prevracaniu a detaily vykurovania a ventilácie,
d)
podrobnosti o materiáloch použitých pre časti rámu vrátane pripojovacích držiakov a upevňovacích skrutiek.
(3)
Výrobca alebo zástupca výrobcu traktora alebo ochrannej konštrukcie poskytne poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“) traktor predstavujúci typ traktora, pre ktorý je určená ochranná konštrukcia, ktorá má byť schválená. Tento traktor musí byť vybavený ochrannou konštrukciou.
(4)
Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ ochrannej konštrukcie vzhľadom na jej pevnosť a pevnosť jej pripojenia k traktoru sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Štátny dopravný úrad3) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ ochrannej konštrukcie podľa vzoru ustanoveného v prílohe VII smernice.
(6)
Výrobca alebo zástupca výrobcu traktora alebo ochrannej konštrukcie, ktorý má udelené typové schválenie ES komponentu pre typ ochrannej konštrukcie môže požiadať o jeho rozšírenie pre iné typy traktorov. Štátny dopravný úrad, ktorý udelil pôvodné typové schválenie ES komponentu, rozšíri udelené typové schválenie, ak schválená ochranná konštrukcia a typ traktora, pre ktorý sa rozšírenie požaduje, spĺňajú tieto podmienky:
a)
hmotnosť nezaťaženého traktora nepresahuje referenčnú hmotnosť použitú pri skúškach viac ako o 5 %,
b)
metóda pripojenia a body pripojenia k traktoru sú identické,
c)
všetky časti, ako sú blatníky a kryty motora, ktoré môžu poskytnúť oporu pre ochrannú konštrukciu, majú zhodnú pevnosť a sú zhodne umiestnené vzhľadom na ochrannú konštrukciu,
d)
rázvor alebo moment zotrvačnosti vzhľadom na zadnú nápravu nie je väčší než referenčný rázvor alebo moment zotrvačnosti,
e)
kritické rozmery, poloha sedadla a volantu v ochrannej konštrukcii a poloha bodov považovaných za tuhé sú také, že voľný priestor zostane chránený deformovanou konštrukciou počas celého priebehu skúšok.
(7)
Štátny dopravný úrad pridelí výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu traktora alebo ochrannej konštrukcie značku typového schválenia ES komponentu podľa vzoru ustanoveného v prílohe VI smernice pre každý schválený typ ochrannej konštrukcie a jej pripojenie k traktoru.
(8)
Štátny dopravný úrad prijme potrebné opatrenia4) na zabránenie používania značiek typového schválenia ES komponentu, ktoré môžu vyvolať zámenu medzi ochrannými konštrukciami typovo schválenými podľa tohto nariadenia vlády a inými zariadeniami.
(9)
Na každej ochrannej konštrukcii zhodnej so schváleným typom sa nachádza označenie:
a)
výrobná značka alebo názov,
b)
značka typového schválenia ES komponentu,
c)
výrobné číslo ochrannej konštrukcie,
d)
značka a typ traktora, pre ktorý je ochranná konštrukcia určená.
(10)
Označenie uvedené v odseku 9 musí byť viditeľné, čitateľné a trvácne a musí byť umiestnené na malom štítku.
(11)
Štátny dopravný úrad vykoná po udelení typového schválenia ES komponentu pre typ ochrannej konštrukcie, ak je to potrebné v spolupráci s typovými schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“), náhodné kontroly na overenie zhody vyrábaných modelov so schváleným typom.
(12)
Štátny dopravný úrad do jedného mesiaca zasiela typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov kópie osvedčenia o typovom schválení ES komponentu pre typ ochrannej konštrukcie vzoru v prílohe VII smernice, ktoré udelil, zamietol udeliť alebo odňal; zároveň uvedie dôvody odňatia typového schválenia ES.
(13)
Ak štátny dopravný úrad zistí, že niektoré ochranné konštrukcie označené rovnakou značkou typového schválenia ES komponentu nezodpovedajú typu, ktorý schválil, prijme opatrenia5) na zabezpečenie zhody výrobných modelov so schváleným typom a oznámi typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov prijaté opatrenia. Štátny dopravný úrad môže tieto opatrenia rozšíriť na odňatie typového schválenia ES komponentu pre typ ochrannej konštrukcie, ak ide o závažnú a opakovanú nezhodu so schváleným typom. Ak je štátny dopravný úrad o takejto nezhode informovaný typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu, prijme rovnaké opatrenia.
(14)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla5) pre typ traktora vzťahujúceho sa na pevnosť ochrannej konštrukcie a pevnosť jej pripojenia k traktoru predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu traktora.
(15)
Výrobca alebo zástupca výrobcu traktora poskytne technickej službe traktor predstavujúci typ schvaľovaného traktora, na ktorý sa pripevňuje ochranná konštrukcia, ktorá má udelené typové schválenie ES komponentu.
(16)
Technická služba skontroluje, či schválený typ ochrannej konštrukcie je určený na montáž na typ traktora, pre ktorý sa žiada typové schválenie ES vozidla. Najmä zistí, či bolo typové schválenie ES komponentu udelené pripojeniu ochrannej konštrukcie.
(17)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ traktora vzťahujúceho sa na pevnosť ochrannej konštrukcie a pevnosť jej pripojenia k traktoru sa nesmie zamietnuť, ak ochranná konštrukcia je označená značkou typového schválenia ES komponentu a sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(18)
Na žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý má udelené typové schválenie ES vozidla pre typ traktora, štátny dopravný úrad rozšíri typové schválenie ES pre ďalšie typy ochranných konštrukcií, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
nový typ ochrannej konštrukcie a jej pripojenia k traktoru majú udelené typové schválenie ES komponentu,
b)
ochranná konštrukcia je navrhnutá na montáž na typ traktora, pre ktorý sa žiada rozšírenie typového schválenia ES vozidla,
c)
pripojenie ochrannej konštrukcie k traktoru zodpovedá tomu, ktoré sa skúšalo pri udeľovaní typového schválenia ES komponentu.
(19)
Po udelení alebo zamietnutí typového schválenia ES vozidla pre typ traktora vzťahujúceho sa na pevnosť ochrannej konštrukcie a pevnosť jej pripojenia k traktoru štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES podľa vzoru ustanoveného v prílohe IX smernice; rovnako to platí v prípade rozšírenia typového schválenia ES.
(20)
Ak je žiadosť o typové schválenie ES vozidla pre typ traktora predkladaná súčasne so žiadosťou o typové schválenie ES komponentu pre typ ochrannej konštrukcie určenej na montáž na typ traktora, pre ktorý sa žiada typové schválenie ES vozidla, nevykonávajú sa kontroly uvedené v odsekoch 15 a 16.
(21)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla6) pre typ traktora vzťahujúce sa na pevnosť ochrannej konštrukcie a pevnosť jej pripojenia k traktoru.
§ 5
(1)
Príslušný štátny orgán7) nesmie odmietnuť ani zakázať
a)
uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na pevnosť ochrannej konštrukcie alebo pevnosť jej pripojenia k traktoru, ak je ochranná konštrukcia označená značkou typového schválenia ES komponentu a sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
uvedenie typu ochrannej konštrukcie na trh alebo jej pripojenie k traktoru, ak je označená značkou typového schválenia ES komponentu.
(2)
Nemožno uvádzať na trh typ ochrannej konštrukcie označenej značkou typového schválenia ES komponentu, ktorý nezodpovedá schválenému typu. Štátny dopravný úrad bezodkladne informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov a Európsku komisiu o prijatých opatreniach a o ich dôvodoch.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 330/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 86/298/EHS z 26. mája 1986 o ochranných konštrukciách chrániacich pri prevrátení, ktoré sú namontované na zadnej časti úzkorozchodných kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 8.) v znení smernice Rady 89/682/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 10.), Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C241, 29. 8. 1994), smernice Komisie 2000/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 25.), Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) a smernice Komisie 2005/67/ES (Ú. v. EÚ L 273, 19. 10. 2005).
2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 323/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 327/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov skúšané statickým testovaním.
2)
§ 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.