Predpis bol zrušený predpisom 23/2007 Z. z.

332/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.2006 do 14.01.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

332
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. mája 2006
o technických požiadavkách na určité súčasti a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory (ďalej len „traktor“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na určité súčasti a charakteristiky.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
traktorom motorové vozidlo s kolesami a aspoň s dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila, je špeciálne navrhnuté na ťahanie, tlačenie, nosenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na používanie v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve a ktorého najväčšia konštrukčná rýchlosť sa pohybuje od 6 km.h-1 do 40 km.h-1 a môže byť upravené na prepravu nákladu a osôb,
b)
súčasťami a charakteristikami
1.
rozmery a prípojné hmotnosti traktorov,
2.
regulátor otáčok a krytie hnacích prvkov, vyčnievajúcich častí a kolies,
3.
čelné okná a ostatné sklené výplne,
4.
mechanické spojovacie zariadenia medzi traktorom a ťahaným vozidlom vrátane vertikálneho zaťaženia v bode pripojenia,
5.
polohy a spôsob upevnenia rôznych štítkov a údajov na karosériu traktora,
6.
zariadenia na ovládanie bŕzd ťahaného vozidla.
§ 3
Súčasti a charakteristiky a ich montáž na traktory musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohách I až VI smernice Rady 89/173/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o určitých súčastiach a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov v platnom znení (ďalej len „smernica“), a to:
a)
rozmery a prípojná hmotnosť traktorov musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I smernice okrem bodov 1.6 a 1.7 a v osobitnom predpise,1)
b)
regulátor otáčok a krytie hnacích prvkov, vyčnievajúcich častí a kolies traktorov musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe II smernice okrem bodov 1.1, 2.3.2.11, 2.3.2.11.2, 2.3.2.11.3 a v osobitnom predpise,2)
c)
čelné okná a ostatné sklené výplne traktorov musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe III smernice okrem bodu 9.2.5.1.1 prílohy III C smernice a bodu 4.5.1.1.1 prílohy III H smernice a v osobitnom predpise,3)
d)
mechanické spojovacie zariadenia medzi traktorom a ťahaným vozidlom vrátane vertikálneho zaťaženia v bode pripojenia musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe IV smernice okrem bodu 3.3.2.2 a v osobitnom predpise,4)
e)
poloha a spôsob upevnenia rôznych štítkov a údajov na karosériu traktora musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe V smernice,
f)
zariadenia na ovládanie bŕzd ťahaného vozidla a spojovacie brzdiace potrubie medzi traktorom a ťahaným vozidlom musia spĺňať technické požiadavky prílohy VI smernice okrem bodu 2 a v osobitnom predpise.5)
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES pre traktory vzťahujúceho sa na rozmery a prípojnú hmotnosť traktorov, na regulátor otáčok a krytie hnacích prvkov, vyčnievajúcich častí a kolies predkladá výrobca.
(2)
Ak výrobca montuje na traktor regulátor otáčok ako štandardné vybavenie, musí ho namontovať a skonštruovať tak, aby traktor vzhľadom na maximálnu konštrukčnú rýchlosť splnil požiadavky podľa osobitného predpisu.6)
(3)
Udelenie typového schválenia ES alebo typového schválenia traktora vzhľadom na určité súčasti a charakteristiky sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(4)
Štátny dopravný úrad7) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vzťahujúcom sa na regulátor otáčok a krytie hnacích prvkov, vyčnievajúcich častí a kolies, ak traktor spĺňa technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES konštrukčnej časti pre určitý druh sklenej tabule predkladá výrobca tabule bezpečnostného skla alebo schválený zástupca pre každý druh bezpečnostného skla.
(6)
Prílohu k žiadosti podľa odseku 5 tvoria doklady predložené v troch vyhotoveniach, uvedené v prílohe III A, technický popis obsahujúci všetky charakteristické vlastnosti a výkresy vo formáte A4 alebo zložené na takýto formát, ktoré obsahujú informácie uvedené v bodoch 3.2.1.1 až 3.2.1.3 okrem bodu 3.2.1.2.2.1 prílohy III A smernice a v osobitnom predpise.8)
(7)
Traktory môžu byť vybavené čelnými sklami a inými sklenými výplňami, ktoré vyžadujú typové schválenie konštrukčnej časti.
(8)
Žiadateľ o udelenie typového schválenia ES konštrukčných častí pre určitý druh sklenej výplne bezpečnostného skla poskytne technickej službe dostatočný počet skúšobných kusov a vzoriek opracovaných sklených tabúľ, všetkých modelov. Počet vzoriek sa ustanoví dohodou s technickou službou.
(9)
Každá tabuľa bezpečnostného skla vrátane vzoriek a skúšobných kusov musí byť označená obchodným názvom alebo značkou výrobcu. Označenie musí byť zreteľne čitateľné a nezmazateľné.
(10)
Udelenie typového schválenia ES konštrukčnej časti sa nesmie zamietnuť, ak vzorky bezpečnostného skla spĺňajú technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(11)
Každému typu bezpečnostného skla definovanému v prílohách III E, III G, III K a III L smernice, ktorý bol typovo schválený, sa pridelí značka typového schválenia ES konštrukčnej časti. Vzorky značiek typového schválenia konštrukčnej časti sú uvedené v prílohe III smernice.
(12)
Všetky zmeny druhu tabule bezpečnostného skla alebo rozšírenie počtu čelných skiel sa musia oznámiť štátnemu dopravnému úradu. Ak zmeny a rozšírenie počtu čelných skiel spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, potvrdí štátny dopravný úrad rozšírenie platnosti typového schválenia konštrukčnej časti alebo si vyžiada doloženie protokolu o skúške od technickej skúšobne zodpovednej za vykonanie skúšok.
(13)
Bezpečnostné zasklenie, ktorému bolo udelené typové schválenie ES konštrukčnej časti podľa tohto nariadenia vlády, musí byť vyrábané tak, aby bolo v zhode so schváleným typom a spĺňalo technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(14)
Ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, môže štátny dopravný úrad odobrať osvedčenie o typovom schválení konštrukčnej časti. O odobratí osvedčenia typového schválenia alebo o ukončení výroby typovo schválenej časti bezpečnostného skla musí štátny dopravný úrad informovať orgán, ktorý schválenie vydal, a ostatné členské štáty spôsobom uvedeným v prílohe III A, prípadne III B smernice.
(15)
Štátny dopravný úrad oznámi príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii názvy a adresy technických služieb zodpovedných za vykonávanie skúšok typového schválenia konštrukčných častí a do jedného mesiaca musí zasielať príslušným orgánom členských štátov oznámenia o zamietnutí alebo odobratí osvedčení o typovom schválení konštrukčnej časti.
(16)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES traktora vzťahujúceho sa na pevnosť a rozmery spojovacieho zariadenia predkladá výrobca traktora alebo jeho zástupca.
(17)
Traktor predstavujúci typ traktora, ktorý sa má schváliť, na ktorom je namontované riadne schválené spojovacie zariadenie, poskytne výrobca poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“).
(18)
Udelenie typového schválenia ES konštrukčnej časti pre každý typ mechanického spojovacieho zariadenia sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(19)
Technická služba prekontroluje, či je schválený typ spojovacieho zariadenia vhodný na montáž na ten typ traktora, pre ktorý je podaná žiadosť o udelenie typového schválenia ES. Zistí najmä, či pripojenie spojovacieho zariadenia zodpovedá tomu zariadeniu, ktoré bolo odskúšané pri udelení ES typového schválenia konštrukčnej časti.
(20)
Držiteľ typového schválenia ES môže požiadať o jeho rozšírenie na ostatné typy spojovacieho zariadenia. Štátny dopravný úrad udelí také rozšírenie za podmienok uvedených v osobitnom predpise9) a po splnení týchto požiadaviek:
a)
nový typ spojovacieho zariadenia získal typové schválenie ES konštrukčnej časti,
b)
je vhodné na montáž na ten typ traktora, pre ktorý sa žiada o rozšírenie typového schválenia ES,
c)
pripojenie spojovacieho zariadenia na traktor zodpovedá pripojeniu, ktoré bolo predložené pri udelení typového schválenia ES konštrukčnej časti.
(21)
Osvedčenie o typovom schválení ES konštrukčnej časti vzhľadom na spojovacie zariadenie podľa vzoru ustanoveného v dodatku 5 prílohy IV smernice sa priloží k osvedčeniu o ES typovom schválení pre každé typové schválenie alebo rozšírenie typového schválenia, ktoré bolo udelené alebo zamietnuté.
(22)
Vzor prílohy k osvedčeniu o ES typovom schválení pre typ traktora vzťahujúcom sa na pevnosť a rozmery spojovacieho zariadenia a jeho pripojenia k traktoru je ustanovený v dodatku 7 prílohy IV smernice.
(23)
Traktory musia byť vybavené výrobným štítkom obsahujúcim nápisy podľa požiadaviek ustanovených v prílohe V smernice a v osobitnom predpise.10) Vzor prílohy osvedčenia ES o typovom schválení pre typ traktora vzhľadom na umiestnenie a spôsob upevnenia povinných štítkov a nápisov na karosériu traktora, ako aj príklad výrobného štítku sú ustanovené v prílohe V smernice.
(24)
Ak je súčasťou traktora ovládanie brzdy prívesu, tak toto ovládanie musí byť ručné alebo nožné a musí existovať možnosť brzdiť a ovládať ho zo sedadla vodiča; nesmie byť však ovplyvnené žiadnou inou činnosťou alebo inými ovládacími zariadeniami. Ak je traktor vybavený pneumatickým alebo hydraulickým systémom spojenia umiestneným medzi traktorom a vlečnou hmotnosťou, môže existovať iba jediné ovládanie prevádzkovej brzdy pre kombináciu vozidiel.
(25)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES traktora vzťahujúceho sa na ovládanie bŕzd vlečného vozidla predloží výrobca traktora alebo jeho poverený zástupca.
(26)
Môžu sa používať brzdné systémy, ktorých charakteristické vlastnosti sú ustanovené v osobitnom predpise.5) Zariadenie musí byť konštruované a ovládané takým spôsobom, aby bolo zabezpečené, že prevádzka traktora nebude negatívne ovplyvnená pri zlyhaní alebo nedostatočnej činnosti brzdného zariadenia vlečného vozidla alebo pri poškodení spojky.
(27)
Vzor prílohy k osvedčeniu o ES typovom schválení pre typ traktora vzhľadom na ovládanie brzdenia vlečného vozidla je ustanovený v prílohe VI smernice.
(28)
Štátny dopravný úrad pridelí výrobcovi daného traktora, čelného okna alebo mechanického spojovacieho zariadenia, alebo jeho zástupcovi pre každý typ čelného okna alebo inej sklenej výplne, alebo mechanického spojovacieho zariadenia, ktoré schválil, značku typového schválenia ES konštrukčnej časti v súlade so vzormi uvedenými v prílohe III alebo IV smernice.
§ 5
(1)
Príslušný štátny úrad11) nesmie odmietnuť alebo zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov týkajúcich sa konštrukcie, ak sú vybavené značkou o typovom schválení ES konštrukčnej časti.
(2)
Príslušný štátny úrad11) nesmie vydať osvedčenie a môže odmietnuť uznanie osvedčenia o typovom schválení ES pre typ traktora, ktorý nesplní technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Príslušný štátny úrad11) nesmie odmietnuť alebo zakázať uvedenie na trh čelných okien alebo iných sklených výplní alebo mechanických spojovacích zariadení z dôvodov týkajúcich sa konštrukcie, ak sú vybavené značkou o typovom schválení ES konštrukčnej časti.
(4)
Príslušný štátny úrad11) môže zakázať uvedenie na trh čelných okien alebo mechanických spojovacích zariadení označených značkou typového schválenia ES konštrukčnej časti, ak nie sú v súlade so schváleným typom.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 332/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 89/173/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o určitých súčastiach a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 9.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES z 23. septembra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 19.), smernice Komisie 2000/1/ES zo 14. januára 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 24.) a Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. ES L 236, 23. 9. 2003).
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 328/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení namontované pred sedadlom vodiča úzkorozchodných poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2006 Z. z. o technických požiadavkách na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2006 Z. z. o technických požiadavkách na určité vybavenie a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2006 Z. z. o technických požiadavkách na brzdové zariadenia poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov.
6)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2006 Z. z. o technických požiadavkách na meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti a technických požiadavkách na nákladné plošiny poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov.
8)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zorné pole výhľadu a stierače predného skla poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov.
11)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.