Predpis bol zrušený predpisom 355/2007 Z. z.

334/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2006 do 31.08.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

334
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. mája 2006
o podrobnostiach o nakladaní s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 písm. p) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti o nakladaní s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi.
§ 2
Všeobecné požiadavky
Nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi sa musí vykonávať tak, aby bola trvalo zabezpečená ochrana osôb podľa § 25 zákona a ochrana životného prostredia.1)
§ 3
Zber a triedenie inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov
(1)
Inštitucionálne rádioaktívne odpady sa musia zhromažďovať a triediť na mieste ich vzniku s prihliadnutím na ich ďalšie spracovanie a úpravu.
(2)
Inštitucionálne rádioaktívne odpady sa musia skladovať v priestoroch s obmedzeným prístupom tak, aby
a)
osoby a životné prostredie nebolo neodôvodnene ožiarené a
b)
bolo umožnené ich ďalšie spracovanie, úprava na uloženie a uloženie.2)
(3)
Zberné nádoby, obaly a iné pomôcky, zariadenia a dopravné prostriedky, ktoré sa používajú pri nakladaní s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, sa zreteľne a viditeľne označujú značkou „Nebezpečenstvo rádioaktívnej látky“.3)
(4)
Nádrž na zhromažďovanie inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov sa musí zabezpečiť proti preplneniu a vybaviť zariadením na odčerpanie inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov a rezervnou nádržou s rovnakým objemom. Umiestňuje sa vo vodotesnom ochrannom bazéne, ktorého objem je väčší ako objem nádrže, vybavenom signalizáciou úniku inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov z nádrže a zariadením na ich odčerpanie. Plnenie nádrže sa musí kontrolovať. Výpary z nádrže a ochranného bazénu sa musia zachytávať a spracúvať ako inštitucionálne rádioaktívne odpady.
(5)
Odpady, ktoré obsahujú výlučne rádionuklidy s polčasom premeny kratším ako 60 dní, sa musia zbierať a triediť osobitne, ak je to technicky možné.
§ 4
Spracovanie inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov
(1)
Spracovaním inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov sa rozumie oddelenie využiteľných látok od nevyužiteľných látok tak, aby množstvo nevyužiteľných látok bolo čo najmenšie.
(2)
Pred spracovaním inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov sa musí vyhodnotiť vplyv vznikajúcich látok na spoľahlivosť používaných technologických zariadení a technologicky súvisiacich systémov.
(3)
Ak sa pri spracúvaní inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov používajú meniče iónov, filtračné alebo deliace materiály s obmedzenou životnosťou, pravidelne sa musí sledovať ich účinnosť. Po znížení ich účinnosti a po uplynutí ich životnosti sa musia vymeniť.
(4)
Ak sa inštitucionálne rádioaktívne odpady spaľujú, pre každý druh inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov sa musí určiť technologický postup spaľovania.
(5)
Spracovanie inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov zmenou ich fyzikálnych vlastností alebo chemických vlastností, alebo zmenou ich obalov sa musí vykonávať tak, aby boli vhodné na bezpečnú prepravu a skladovanie.
(6)
Ak sa plnia spracované inštitucionálne rádioaktívne odpady do obalov, musí sa kontrolovať, či nedošlo k ich preplneniu. Obaly sa musia navrhovať tak, aby zaistili bezpečnosť ďalšieho nakladania s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi. Pri výbere obalov sa musí zohľadňovať možné pôsobenie inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov na obaly, najmä prítomnosťou korozívnych látok, ich rozpínaním, vývinom plynov a uvoľňovaním tepla, ako aj pôsobenie vonkajších vplyvov.
§ 5
Skladovanie inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov
(1)
Inštitucionálne rádioaktívne odpady sa musia skladovať na mieste ich vzniku až do času ich prepravy na miesto skladovania; najdlhšie však 12 mesiacov, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(2)
Inštitucionálne rádioaktívne odpady sa neskladujú spolu s inými odpadmi alebo materiálmi.
(3)
Sklad inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov (ďalej len „sklad“) zodpovedá druhu skladovaného inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu a chráni ho proti poveternostným vplyvom. Technický stav a vybavenie skladu sa musí pravidelne kontrolovať a údaje o vykonaných kontrolách sa musia evidovať v prevádzkových záznamoch.
(4)
Kvapalné inštitucionálne rádioaktívne odpady v nádobách sa musia skladovať v miestnostiach s vodotesnou podlahou a vodotesnými stenami do výšky, ktorá pri najväčšom naplnení skladu zabráni prípadnému úniku inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov do životného prostredia. Podlaha musí byť vyspádovaná do bezodtokového vodotesného ochranného bazénu.
(5)
Odpady s rádionuklidmi s polčasom premeny kratším ako 60 dní sa musia skladovať na pracovisku do doby, kým ich aktivita klesne pod uvoľňovacie úrovne.
§ 6
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
1)
§ 9 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
2)
§ 21 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2001 Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
1)
§ 9 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
2)
§ 21 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2001 Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.